Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach

VEGA 2/0118/17

Doba riešenia:
2017-2019

Vedúci projektu:
Ing. Mgr. Róbert Hanák PhD.

Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Mgr. Katarína Dudeková, PhD.
Mgr. Matúš Konečný
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
Mgr. Lucia Ištoňová
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Ing. Ivana Studená, PhD.
Mgr. Andrea Zelienková
Mgr. Zuzana Kožárová

Anotácia vedeckého projektu:
Rozhodovanie jednotlivcov o osobných ako aj firemných financiách prebieha v podmienkach rizika a veľkej neistoty, ako napríklad výber dôchodkového zabezpečenia, investovanie životných úspor, či vklad do nového podniku a iné, a pritom ide o závažné finančné rozhodnutia, ktoré majú veľmi silné dopady na budúcnosť jednotlivca ako aj na jeho rodinných príslušníkov. Mnohí jednotlivci sa však rozhodujú sub-optimálne, čo vedie k veľkým osobným/rodinným/firemným finančným stratám. Príčin zlyhania je viacero, a jednou z nich je rozdielne individuálne vnímanie/posudzovanie rizika. Preto cieľom projektu je skúmať psychologické faktory a premenné (osobnostné, kognitívne a socio-demografické), ktoré vplývajú na posudzovanie rizika pri finančnom rozhodovaní. Výsledkom projektu budú nové teoretické vedomosti ako aj návrhy konkrétnych postupov ako procesom posudzovania finančného rizika ľuďmi lepšie rozumieť, pomôcť ich manažovať a úspešne zvládať.

Kľúčové slová:
finančná psychológia, finančné rozhodovanie jednotlivcov, posudzovanie rizika a príležitostí pri finančnom rozhodovaní, expertnosť, podnikateľské príležitosti

Najvýznamnejšie zistenia:
Projekt priniesol viacero výsledkov, ktoré majú priamu praktickú aplikovateľnosť v rôznych oblastiach.
Prvým praktickým prínosom je vytvorenie a overenie nového psychometrického nástroja vo forme novej doménovo-špecifickej škály na meranie tendencie zvažovať budúce dôsledky svojho finančného správania (ZBD-F, Bačová & Kostovičová, 2018). Táto škála umožňuje hodnotiť mladých ľudí v SR prijímajúcich finančné rozhodnutia, ktoré majú významné budúce dopady na ich život, napr. rozhodnutia o vlastnom dôchodku a investovaní Škála je uvedená v odbornej literatúre, je bezplatná a je priamym aplikovateľným výstupom z riešenia projektu.
Druhým praktickým prínosom grantu bolo vypracovanie tréningového programu na zvyšovanie kariérnej adaptability a podnikateľskej kompetencie študentov ako kľúčových schopností pre uplatnenie sa na trhu práce (Fedáková, Kožárová 2019). Tento program preukázateľne podnecuje aktivitu a zvyšuje seba-účinnosť študentov pri dosahovaní svojich (podnikateľských) cieľov. Prínosom je aj finančne a organizačne pomerne nenáročné implementovanie tohto programu v prostredí škôl, ale aj organizácii pracujúcich s nezamestnanými.
Tretím praktickým prínosom bolo vedecké zodpovedanie dlho kladenej otázky v praxi ohľadom vplyvu skúseností na podnikovú výkonnosť. Tým, že sme meta-analýzou jednoznačne preukázali, že skúsenosti majú síce malý, ale pozitívny vplyv na výkonnosť vedia z praktického hľadiska investori, manažéri rizikového kapitálu a podnikatelia samotní vďaka nášmu výskumu lepšie posudzovať kvalitu ľudského kapitálu u konkrétnych podnikateľských zámerov (Hanák, 2018 ). Meta-analýza zároveň určila poradie typu rôznych skúseností vo výške ich vplyvu. Tým sme prispeli k exaktnému skvalitneniu dnes používaných rozhodovacích modelov.
Sumárne výsledky projektu nájdu čitatelia v kolektívnej monografii (Bačová, Fedáková, Hanák, Kožárová, Nemcová, 2019) a čo sa týka finančného rozhodovania tak v článku (Bačová, Hanák, 2019).

Najvýznamnejšie publikácie:
1. Bačová, V & Valuš, L. (2018). Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. Ekonomický časopis, 66 (1): 43-63.
2. Bačová, V., Fedáková, D., Hanák, R., Kožárová, Z. & Nemcová, E. (2019). Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 114 s. ISBN 978-80-89524-43-3.
3. Bačová, V. & Hanák, R. (2019). Financial Product Choices: Does Attribute Preference Help Avoid the Attraction Effect? Studia Psychologica, 61 (2): 71-85.
4. Fedáková, D. & Kožárová, Z. (2019). Starting an entrepreneurial career: Young entrepreneurs’ profiles. In J. Procházka, T. Kratochvíl, M. Vaculík (Eds.), Psychologie práce a organizace 2019: sborník příspěvků z 18. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, s. 34-43. ISBN 978-80-210-9488-8.
5. Haník, R. (2018). Effect of experience on entrepreneurial performance: Meta-analytical review. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Lüneburg : Leuphana Universität, s. 16.

Rozhodovanie a efektívne riešenie komplexných problémov v intrapsychických väzbách s kognitívnymi štýlmi

VEGA 2/0116/15

Doba riešenia:
2015-2018

Vedúci projektu:
Sarmány-Schuller Ivan, PhDr. CSc.

Spoluriešitelia:
Ruisel Imrich, prof. PhDr. DrSc.
Kordačová Jana , PhDr. CSc.
Grežo Matúš, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Vedecký projekt spočíva vo výskumnom experimentálnom rozpracovaní problematiky riešenie problémov, kruciálny bod tvorí interná reprezentácia, na základe ktorej je následne formulovaná hypotéza, považovaná za potenciálne riešenie problému. Riešenie problému je chápané ako pružné pôsobenie dvoch sústav – generátora a evaluátora myšlienok, ktoré zahŕňa situačnú analýzu, materiálovú analýzu a konfliktovú analýzu. Cieľom projektu je objasnenie podielu osobnosti a kognitívno-štýlových komponentov na procese riešenia problému a rozhodovania. Vyvinuté budú originálne experimentálne metodiky na hodnotenie riešenia komplexných problémov, výsledky budú integrované do monografie a čiastkové výsledky na domácich a zahraničných vedeckých fórach.

Kľúčové slová:
riešenie komplexných problémov, kognitívne štýly, kognitívne omyly, kontrafaktové myslenie, rozhodovanie, zvládanie

Rozhodovanie v emočne náročných situáciách: Výskum makrokognícií a emócií v paradigme naturalistického rozhodovania.

VEGA 2/0080/14

Doba riešenia:
1.1.2014 - 31.12.2017

Vedúci projektu:
Jitka Gurňáková, Mgr. PhD.

Spoluriešitelia:
Peter Halama, Doc. Mgr. PhD.
Mgr. Branislav Uhrecký
Lukáš Pitel, Mgr. PhD.
Hana Harenčárová, Mgr.
Katarína Košíková Žiaková, Mgr.
Mgr. Martin Sedlár

Anotácia vedeckého projektu:
Anotácia vedeckého projektu: Nadväzujeme na našu doterajšiu činnosť na pracovisku a na končiaci výskumný projekt VEGA Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže, v ktorom sme rozpracovávali problematiku naturalistického rozhodovania (NDM) a zoznamovali sme sa s teóriou a metodológiou používanou v tomto prístupe k skúmaniu rozhodovania. V tomto projekte sa upriamujeme na makrokognície, pričom sa plánujeme zamerať na vybrané makrokognitívne procesy, ktoré sa podieľajú na rozhodovaní v emocionálne náročných situáciách. Zameriame sa aj na interakciu kognícií a emócií v procese rozhodovania.

Kľúčové slová:
rozhodovanie, naturalistické rozhodovanie, makrokognície, emócie

Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty

APVV-0361-12

Doba riešenia:
2013-2017

Vedúci projektu:
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.

Spoluriešitelia:

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa zameriava na skúmanie rozhodovacích procesov u tých profesionálov, u ktorých rozhodovanie významne vstupuje do kvality profesionálneho výkonu. Má za cieľ analyzovať rozhodovanie profesionálov v rovine heuristických stratégií, ako aj v rovine identifikácie kľúčových procesuálnych aspektov profesionálneho rozhodovania. Projekt sa zameriava aj na mikrokognície pri rozhodovaní (základné stavebné bloky myslenia) ako aj makrokognície (komplexné kognitívne adaptácie na komplexitu podnetovej situácie). Tiež analyzuje osobnostné a sociálne premenné, ktoré majú potenciál vstupovať do rozhodovacieho procesu. Osobitný priestor je v projekte venovaný opisu intuitívnych a systematických stretégií rozhodovania profesionálov a ich vzájomnej komparácie.

Kľúčové slová:
rozhodovanie, profesionáli, heuristiky, osobnosť, makrokognície, mikrokognície

Najvýznamnejšie zistenia:
Projekt sa zameriaval na osobnostné a situačné aspekty rozhodovacích procesov u príslušníkov rôznych pracovných profesií, ako sú finanční profesionáli, manažéri, zdravotnícki pracovníci (lekári, záchranári, zdravotné sestry) a učitelia. Výsledky jednotlivých štúdií priniesli informácie o repertoári rozhodovacích stratégií v jednotlivých profesiách s dôrazom na ich intuitívnu či deliberatívnu povahu a ich efektivitu v rôznych situáciách rozhodovania (napr. stratégie komunikácie lekára voči rodičom o potrebe očkovania detí). Výsledky prispeli k hlbšiemu porozumeniu mikrokognitívnych (hľadanie informácií, efekt ukotvenia, časová diskontácia) a makrokognitívnych (utváranie zmyslu, hodnotenie situácie) procesov a funkcií, ktoré sa uplatňujú v rozhodovacích procesoch a výrazným spôsobom ovplyvňujú spracovanie informácií a kvalitu samotného rozhodnutia. Identifikované boli niektoré osobnostné premenné významným spôsobom vstupujúce do procesu rozhodovania a jeho výsledku, konkrétne emočná sebaregulácia a dispozičný optimizmus. Ako dôležité premenné v kognitívnej oblasti sa ukázali byť potreba štruktúry, nápomocná najmä v menej štruktúrovaných situáciách, a schopnosť kognitívnej reflexie zvyšujúca kapacitu odkladania odmien. Potvrdený bol aj vplyv situačných premenných a to najmä efekt odmeny, formát informácií či pozitívny vs. negatívny rámec situácií. Výsledky tiež poukázali na interakciu kognitívnych procesov a doménovo-špecifických kompetencií, ktoré môžu eliminovať kognitívne skreslenia pochádzajúce zo situačných premenných, ako je napr. spomínaný formát informácií.

Najvýznamnejšie publikácie:
1. Peter Halama (Ed.) Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, ISBN 978-80-88910-56-5.
2. Bačová, Viera - Dudeková, Katarína - Kostovičová, Lenka - Baláž, Vladimír. Financial Planning for Retirement in Young Adults (2017). Interaction of Professional Experience, Knowledge, and Beliefs. Studia Psychologica, 59, 2, 84-99.
3. Čavojová, Vladimíra - Jurkovič, Marek (2017) Comparison of Experienced vs. Novice Teachers in Cognitive Reflection and Rationality. Studia Psychologica, 59, 2, 100-112.
4. Sedlár, Martin. (2017) Situation Assessment and Decision Making Strategies of Emergency Medical Services Physicians in Routine and Non-Routine Situations. Studia Psychologica, 2017, 59, 2, 127-138.
5. Ballová Mikušková, Eva (2017). Intuition in managers’ decision-making: qualitative study. Journal of East European Management Studies, 22(3), 318-333..

Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní

VEGA 2/0154/13

Doba riešenia:
01/2013 - 12/2016

Vedúci projektu:
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Spoluriešitelia:
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Mgr. Lenka Kostovičová,PhD.
Mgr. Katarína Dudeková, PhD.
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
PhDr. Ivan Brezina, PhD. (od roku 2014)
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
Mgr. Mária Túniyová, PhD.

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt je zameraný na analýzu sociálnych vplyvov na rozhodovanie jednotlivcov. Cieľom je zistiť, akým spôsobom aspekty zloženia skupiny, napr. zdieľanie informácií v skupine, skupinové normy a ďalšie vybrané faktory sociálneho vplyvu ovplyvňujú zmeny v individuálnom rozhodovaní. Rozhodovanie bude výskumný tím sledovať pri riešení rôznych typov rozhodovacích problémov (napr. úlohy na heuristiky, rozhodovanie v podmienkach rizika a neistoty). Predmetom výskumu bude tak výsledok rozhodovania ako aj jeho proces, na sledovanie a analýzu ktorého použijeme rôzne druhy metód (napr. verbálne, písomné protokoly). Metodologickým cieľom projektu je modifikovať existujúce rozhodovacie úlohy, navrhnúť vlastný súbor úloh na sociálne rozhodovanie, testovať a vyhodnotiť ich validitu. Po úvodnej fáze plne kontrolovaných laboratórnych experimentov výskumný tím overí a rozšíri zistenia na úrovni individuálnych rozhodnutí v rámci prirodzených skupín upravenou experimentálnou metodikou a hĺbkovou in-situ kvalitatívnou štúdiou.

Kľúčové slová:
individuálne rozhodovanie, sociálne rozhodovanie, sociálne vplyvy, prirodzené skupiny

Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh

VEGA 2/0064/13

Doba riešenia:
01/2013 – 12/2016

Vedúci projektu:
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Spoluriešitelia:
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
Mgr. Martin Majerník, Msc.
Mgr. Marek Jurkovič

Anotácia vedeckého projektu:
Intuícia vo výskume rozhodovania je pomerne nová a neprebádaná téma, hoci má osobitnú dôležitosť pre výskum rozhodovania expertov a efektu intuitívnych a analytických procesov usudzovania na kvalitu rozhodovania. Zároveň je prienikom najvýznamnejších tradícií vo výskume usudzovania a rozhodovania (JDM), ktoré definujú intuíciu odlišne a inak pristupujú k skúmaniu expertného rozhodovania: programy heuristík a zaujatostí (Kahneman, Tversky), ekologická racionalita (Gigerenzer, ABC Group) a naturalistické rozhodovanie (Klein). Cieľom projektu je analýza teoretických modelov JDM pre výskum intuitívneho rozhodovania expertov. Cieľovou skupinou sú experti a aj bežní ľudia, čím projekt mieri k získaniu poznatkov o tom, kedy a ako ľudia (experti) využívajú analytické a intuitívne rozhodovanie v situáciách komplexnej voľby v podmienkach veľkej neistoty. Teda, aké kognitívne procesy a zložky prostredia sa podieľajú na voľbe vážených rozhodovacích stratégií verzus rýchlych úsporných heuristík v reálnych situáciách.

Kľúčové slová:
intuícia, strategické rozhodovanie, experti, rozhodovacie stratégie, ekologická racionalita, naturalistické rozhodovanie

Centrum strategických analýz SAV, Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti – CESTA

projekt Centra Excelentnosti

Doba riešenia:
4.8. 2011 - 31. 12.2014

Vedúci projektu:
Bačová Viera, prof. PhDr. DrSc. (za ÚEP SAV)

Spoluriešitelia:

Za ÚEP SAV:

Tím: Stratégie rozhodovania v jednoduchej (binárnej) a komplexnej voľbe
Bačová Viera, prof. PhDr. DrSc., Baláž Vladimír, Doc. Ing. PhD. DrSc. (Prognostický ústav SAV), Stríženec Michal, PhDr. DrSc., Drobná Eva, Mgr., Dudeková Katarína, Mgr.

Tím: Strategické rozhodovanie expertov
Kurincová Čavojová Vladimíra, PaedDr. PhD., Törvényi Belovičová Zuzana, PhDr. PhD., Ballová Mikušková Eva, PhDr. PhD., Hanák Róbert, Mgr. Ing. PhD., Harenčárová Hana, Mgr.

Tím: Individuálne a sociálne rozhodovanie
Masaryk Radomír, PhDr. PhD., Bašnáková Jana, Mgr., MSc., Kostovičová Lenka, Mgr.

Za ÚAP FSEV UK:

Tím: Stratégie rozhodovania pri voľbe kariéry
Kollárik Teodor, prof. PhDr. DrSc., Ritomský Alojz, Doc. PhDr. PhD., Letovancová Eva, Doc. PhDr. PhD., Lisá Elena, Doc. Mgr. PhD., Hennelová, Katarína, PhDr. PhD., Broniš Peter, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Hlavným cieľom celého projektu je rozvoj výskumu strategického rozhodovania v teoretickej, experimentálnej a empirickej rovine. Ústav experimentálnej psychológie SAV, ako aj partnerské pracovisko Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK, sa budú koncentrovať na psychologické dimenzie strategického individuálneho a tímového rozhodovania. Výsledky bude možné uplatniť v tvorbe výcvikov rozhodovania, vytvárania expertných tímov; v špecifických oblastiach prognózovania, environmentálneho rozvoja, bezpečnosti a pod.

Kľúčové slová:
stratégie rozhodovania, expertnosť v rozhodovaní, individuálne a sociálne rozhodovanie, kariérové rozhodovanie, psychológia prognózovania

Potreba štruktúry v procese rozhodovania a zvládania

VEGA 2/0126/12

Doba riešenia:
1.1.2012-31.12.2014

Vedúci projektu:
Sarmány Schuller Ivan, PhDr. CSc.

Spoluriešitelia:
Ruisel Imrich, prof. PhDr. DrSc.
Brezina Ivan, PhDr. PhD.
Ficková Emília, PhDr.
Kordačová Jana, PhDr. CSc.
Prokopčáková Alexandra, PhDr. CSc.
Ruiselová Zdenka, RNDr. CSc.
Kováč Damián, prof. PhDr. DrSc.
Túnyiová Mária, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Podstata vedeckého projektu spočíva vo výskumnom a experimentálnom rozpracovaní a overovaní osobnostného konštruktu „Potreba štruktúry“ v procesoch rozhodovania. Doposiaľ rozpracovávané koncepcie normatívnych a deskriptívnych modelov rozhodovania nevysvetľujú komplexne tento proces, do značnej miery je obchádzaný osobnostný korelát, ktorý významne do procesu rozhodovania vstupuje. Konštrukt osobnej potreby štruktúry teoreticky založený na predpoklade istej schopnosti jednotlivca redukovať neurčitosť situácie (akejkoľvek), ktorá je spojená s väčšou schopnosťou riešiť nové situácie alebo zvládať stresové situácie. Cieľom projektu bude objasnenie podielu osobnosti na procese rozhodovania cez charakteristiky štruktúrovania sveta a schopnosti vytvorenia si vlastnej štruktúry, vzájomná interakcia so zvládacími stratégiami, kontrafaktovým myslením, kros-kulturálnym porovnaním, racionálnych a iracionálnych presvedčení, kognitívnych funkcií podieľajúcich sa na intuitívnom a racionálnom rozhodovaní a aktivite mozgu.

Kľúčové slová:
osobnosť, rozhodovanie, zvládanie, kontrafaktové myslenie, neurofyziológia a rozhodovanie, kros-kulturálne porovnanie

Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže

VEGA 2/0095/10

Doba riešenia:
1.1.2010 – 31.12.2013

Vedúci projektu:
Gurňáková Jitka, Mgr. PhD.

Spoluriešitelia:
Halama Peter, Doc. Mgr. PhD.
Adamovová Lucia, Mgr. PhD.
Čičmanová Lenka, Mgr. PhD.
Törvenyi Belovičová Zuzana, PhDr. PhD.
Kamhalová, Ivana, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt je zameraný na identifikáciu osobnostných aspektov, ktoré súvisia s výberom efektívnych stratégií sebaregulácie a rozhodovania v reálnych situáciách emočnej záťaže. Jeho dominantou je naturalistický prístup k výskumu rozhodovania a sebaregulácie u dospelých ľudí, ktorí sa vo svojom pracovnom alebo osobnom živote stretávajú s potrebou konať v emočne zaťažujúcich situáciách. Rozhodovanie a sebaregulácia sú v tomto kontexte považované za procesy vzájomne súvisiace a paralelne prebiehajúce. Prostredníctvom kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych postupov sa pokúsime o konfrontáciu empirických dát a teoretických modelov sebaregulácie a rozhodovania, ako aj o vypracovanie typológie a osobnostného profilu jednotlivcov schopných efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v reálnych situáciách emočnej záťaže.

Kľúčové slová:
sebaregulácia, emócie, rozhodovanie, naturalistické teórie rozhodovania, emočne záťažové situácie, osobnosť

Interpretácie rozhodovacieho správania: pohľad psychológie a ekonómie

VEGA 2/0121/10

Doba riešenia:
1.1.2010 – 31.12.2012

Vedúci projektu:
Bačová Viera, prof. PhDr. DrSc.

Spoluriešitelia:
Kurincová Čavojová Vladimíra, PaedDr. PhD.
Baláž Vladimír, Ing. PhD. DrSc. (PgÚ SAV)
Drobná Eva, Mgr

Anotácia vedeckého projektu:
Hoci prvé teórie a modely rozhodovania poskytla matematika, štatistika a ekonómia, postupne sa tieto psychologizovali (behaviorálna ekonómia). V súčasnosti zaznamenávame vplyv neurovied, ktoré do skúmania rozhodovania, uvádzajú zobrazovanie mozgových procesov pri rozhodovaní (neuroekonómia). Psychológia, ekonómia a neurovedy odlišne interpretujú rozhodovacie správanie. Cieľom riešenia projektu je prispieť k diskusii o tom, či psychologické interpretácie rozhodovacieho správania sú relevantné aj pre klasické ekonomické teórie rozhodovania, či sa tieto doteraz oddelené vedy môžu vzájomne obohatiť a ak áno, ako to možno dosiahnuť. Riešitelia budú usilovať podporiť svoje teoretické analýzy experimentálnymi údajmi získanými pomocou klasickej procedúry Tverského a Kahnemana, ktorou overovali svoju teóriu prospektu. Súčasná diskusia o tzv. „mindful“ verzus „mindless“ teóriách rozhodovacieho správania presahuje túto oblasť tým, že môže ovplyvniť chápanie, teoretizovanie a skúmanie človeka v sociálnych vedách.

Kľúčové slová:
rozhodovanie, psychologické procesy, behaviorálna ekonómia, teória prospektu

Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle

VEGA 1/0541/09

Doba riešenia:
1.1.2009 – 31.12.2011

Vedúci projektu:
Čavojová Vladimíra, PaedDr. PhD.

Spoluriešitelia:
Törvenyi Belovičová Zuzana, PhDr., PhD.
Verešová Andrea, Doc. PaedDr. PhD. (PdF UKF Nitra)
Romanová Martina, PaedDr. PhD. (Dicio)
Ballová Mikušková Eva, PhDr., PhD.

Anotácia vedeckého projektu:
Na vývin ľudskej mysle sa môžeme pozrieť z dvoch rovín – fylogenetickej a ontogenetickej. Dieťa ešte pred nástupom do školy urobí obrovský pokrok v porozumení humánneho aj nehumánneho sveta. Ako a prečo sa ľudská myseľ vyvinula do podoby, v akej ju poznáme dnes, je predmetom skúmania a diskusií mnohých súčasných výskumníkov aj mysliteľov. Kognitívna psychológia je s evolučnou psychológiou neoddeliteľne spojená. Podľa Cosmidesovej a Toobyho (1997) sa ľuďom v priebehu evolóciu vyvinul špeciálny duševný modul slúžiaci na “čítanie ľudskej mysle”, ktorý je označovaný ako “modul teórie mysle” (ďalej ToM – z ang. Theory of Mind). Cieľom projektu s názvom „Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle“ je prispieť k objasneniu vývinovej trajektórie teórie mysle u detí školského veku. A to najmä s ohľadom na aplikáciu ToM na kooperatívne (empatia) alebo nekooperatívne (prefíkanosť) interakčné stratégie detí.

Kľúčové slová:
teória mysle, empatia, kognície, prefíkanosť, zvedavosť, hra

Racionalita emócií a kvalita usudzovania v situáciách sociálnej výmeny

VEGA 2/0204/09

Doba riešenia:
1.1.2009 – 31.12.2012

Vedúci projektu:
Kusá Daniela, PhDr. CSc.

Spoluriešitelia:
Bašnáková Jana, Mgr. MSc.
Čičmanová Lenka, Mgr. PhD.
Stríženec Michal, PhDr. DrSc.
Túnyiová Mária, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa zameriava na intuitívne a racionálne procesy, ich podiel na kvalite ľudského usudzovania. Racionalita emócii ako psychologický pojem vyjadruje predpoklad súbežnosti rozumových a emocionálnych zložiek myslenia. Výskumné otázky vychádzajú z modelov duálneho spracovávania informácie, ktoré zdôrazňujú význam emócií pre vytváranie mentálnych obrazov o realite, pre ich interpretáciu a hodnotiace úsudky. Ich vysvetlenia znamenajú odklon od pohľadov na človeka ako plne racionálne bytosti. Na predpoklady o význame emócií pre kvalitu úsudku nadväzuje výskumný záujem o ich pôsobenie v situáciách sociálnej vzájomnosti. Vzájomná závislosť aktérov vo vytváraní reciprocity, zdvorilosti a solidarity vyžaduje uplatnenie intuitívnych kognícií, reprezentovaných sociálnymi a morálnymi emóciami. Cieľovými javmi empirickej analýzy sú stratégie zdvorilosti v rečovej komunikácii a stratégie sociálnej výmeny v behaviorálnych hrách.

Kľúčové slová:
intuitívne a racionálne usudzovanie, sociálne emócie, morálne emócie, reciprocita, zdvorilosť, solidárnosť

Epistemické a pragmatické teórie múdrosti

VEGA 2/0099/09

Doba riešenia:
1.1.2009 – 31.12.2011

Vedúci projektu:
Ruisel Imrich, prof. PhDr. DrSc.

Spoluriešitelia:
Sarmány-Schuller Ivan, PhDr. CSc.
Ruiselová Zdena, RNDr., CSc.
Ficková Emília, PhDr.
Kordačová Jana, PhDr. CSc.
Brezina Ivan, PhDr. PhD
Prokopčáková Alexandra, PhDr. CSc.

Anotácia vedeckého projektu:
Súčasné teórie múdrosti možno rozdeliť na pragmatické a epistemické, ktoré reprezentujú dva protikladné svetonázory európskej kultúry. Pragmatické teórie kladú dôraz na poznanie, ako žiť v rôznych etických perspektívach. Múdrosť je nástroj, ktorý možno použiť pri úsilí prežiť tzv. dobrý život, s ohľadom na seba i druhých. Epistemické teórie upozorňujú na limitáciu ľudského úsilia, najmä s ohľadom na poznanie reality. Kladú dôraz na bezmocnosť človeka a jeho obmedzené možnosti. Berlínska paradigma múdrosti definuje múdrosť ako expertnosť v pragmatike života v službách dobra pre jednotlivca i jeho okolie. Teória rovnováhy predpokladá, že praktická inteligencia na vysokej úrovni slúži k zrovnovážneniu rôznych záujmov v úsilí o dosiahnutie všeobecného dobra.

Kľúčové slová:
psychológia, múdrosť, inteligencia, myslenie, osobnosť