Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach

VEGA 2/0118/17

Doba riešenia:
2017-2019

Vedúci projektu:
Ing. Mgr. Róbert Hanák PhD.

Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Mgr. Katarína Dudeková, PhD.
Mgr. Matúš Konečný
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
Mgr. Lucia Ištoňová
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Ing. Ivana Studená, PhD.
Mgr. Andrea Zelienková
Mgr. Zuzana Kožárová

Anotácia vedeckého projektu:
Rozhodovanie jednotlivcov o osobných ako aj firemných financiách prebieha v podmienkach rizika a veľkej neistoty, ako napríklad výber dôchodkového zabezpečenia, investovanie životných úspor, či vklad do nového podniku a iné, a pritom ide o závažné finančné rozhodnutia, ktoré majú veľmi silné dopady na budúcnosť jednotlivca ako aj na jeho rodinných príslušníkov. Mnohí jednotlivci sa však rozhodujú sub-optimálne, čo vedie k veľkým osobným/rodinným/firemným finančným stratám. Príčin zlyhania je viacero, a jednou z nich je rozdielne individuálne vnímanie/posudzovanie rizika. Preto cieľom projektu je skúmať psychologické faktory a premenné (osobnostné, kognitívne a socio-demografické), ktoré vplývajú na posudzovanie rizika pri finančnom rozhodovaní. Výsledkom projektu budú nové teoretické vedomosti ako aj návrhy konkrétnych postupov ako procesom posudzovania finančného rizika ľuďmi lepšie rozumieť, pomôcť ich manažovať a úspešne zvládať.

Kľúčové slová:
finančná psychológia, finančné rozhodovanie jednotlivcov, posudzovanie rizika a príležitostí pri finančnom rozhodovaní, expertnosť, podnikateľské príležitosti

Najvýznamnejšie zistenia:
Projekt priniesol viacero výsledkov, ktoré majú priamu praktickú aplikovateľnosť v rôznych oblastiach.
Prvým praktickým prínosom je vytvorenie a overenie nového psychometrického nástroja vo forme novej doménovo-špecifickej škály na meranie tendencie zvažovať budúce dôsledky svojho finančného správania (ZBD-F, Bačová & Kostovičová, 2018). Táto škála umožňuje hodnotiť mladých ľudí v SR prijímajúcich finančné rozhodnutia, ktoré majú významné budúce dopady na ich život, napr. rozhodnutia o vlastnom dôchodku a investovaní Škála je uvedená v odbornej literatúre, je bezplatná a je priamym aplikovateľným výstupom z riešenia projektu.
Druhým praktickým prínosom grantu bolo vypracovanie tréningového programu na zvyšovanie kariérnej adaptability a podnikateľskej kompetencie študentov ako kľúčových schopností pre uplatnenie sa na trhu práce (Fedáková, Kožárová 2019). Tento program preukázateľne podnecuje aktivitu a zvyšuje seba-účinnosť študentov pri dosahovaní svojich (podnikateľských) cieľov. Prínosom je aj finančne a organizačne pomerne nenáročné implementovanie tohto programu v prostredí škôl, ale aj organizácii pracujúcich s nezamestnanými.
Tretím praktickým prínosom bolo vedecké zodpovedanie dlho kladenej otázky v praxi ohľadom vplyvu skúseností na podnikovú výkonnosť. Tým, že sme meta-analýzou jednoznačne preukázali, že skúsenosti majú síce malý, ale pozitívny vplyv na výkonnosť vedia z praktického hľadiska investori, manažéri rizikového kapitálu a podnikatelia samotní vďaka nášmu výskumu lepšie posudzovať kvalitu ľudského kapitálu u konkrétnych podnikateľských zámerov (Hanák, 2018 ). Meta-analýza zároveň určila poradie typu rôznych skúseností vo výške ich vplyvu. Tým sme prispeli k exaktnému skvalitneniu dnes používaných rozhodovacích modelov.
Sumárne výsledky projektu nájdu čitatelia v kolektívnej monografii (Bačová, Fedáková, Hanák, Kožárová, Nemcová, 2019) a čo sa týka finančného rozhodovania tak v článku (Bačová, Hanák, 2019).

Najvýznamnejšie publikácie:
1. Bačová, V & Valuš, L. (2018). Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. Ekonomický časopis, 66 (1): 43-63.
2. Bačová, V., Fedáková, D., Hanák, R., Kožárová, Z. & Nemcová, E. (2019). Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 114 s. ISBN 978-80-89524-43-3.
3. Bačová, V. & Hanák, R. (2019). Financial Product Choices: Does Attribute Preference Help Avoid the Attraction Effect? Studia Psychologica, 61 (2): 71-85.
4. Fedáková, D. & Kožárová, Z. (2019). Starting an entrepreneurial career: Young entrepreneurs’ profiles. In J. Procházka, T. Kratochvíl, M. Vaculík (Eds.), Psychologie práce a organizace 2019: sborník příspěvků z 18. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, s. 34-43. ISBN 978-80-210-9488-8.
5. Haník, R. (2018). Effect of experience on entrepreneurial performance: Meta-analytical review. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Lüneburg : Leuphana Universität, s. 16.