Význam komunikácie s pacientom a jeho blízkymi v zásahoch záchrannej zdravotnej služby

Jitka Gurňáková & Denisa Marcinechová

Rok: 2022
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 179 s. s.
ISBN: 978-80-89524-65-5

Abstrakt:
Monografia sumarizuje súčasný stav poznania o komunikácii s pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a na základe troch pôvodných kvalitatívnych výskumných štúdií analyzuje špecifický význam rôznych aspektov celkového správania a komunikácie zdravotníckych záchranárov a lekárov ZZS s pacientom, jeho blízkymi alebo náhodnými svedkami v zásahu ZZS. Schopnosť komunikácie s pacientom predstavuje jednu z kľúčových netechnických (kognitívnych a sociálnych) zručností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Popisuje špecifiká práce posádok ZZS a upozorňuje na niektoré možnosti zvyšovania jej kvality a bezpečnosti. V prvej štúdii definuje význam, ciele a základné princípy komunikácie s pacientom z pohľadu zdravotníckych záchranárov a lekárov ZZS. Druhá štúdia predstavuje pohľad na význam komunikácie posádky ZZS s pacientom a jeho blízkymi z opačnej strany – prostredníctvom analýzy reálnych podnetov na prešetrenie kvality poskytnutej neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, adresovaných Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tretia štúdia prináša detailnejší popis tých aspektov komunikácie a celkového správania posádok ZZS, od ktorých sa odvíja spokojnosť jej pacientov, ich blízkych alebo náhodných svedkov udalosti.

Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied

Vladimíra Čavojová & Peter Halama (Eds.)

Rok: 2022
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 82 s.
ISBN: 978-80-89524-70-9

Abstrakt:
Spoločenské dôsledky pandémie COVID-19 poukazujú na to, že pandémia nie je izolovaný medicínsky problém, ktorý sa vyrieši iba novou vakcínou či liekom na ochorenie COVID-19, ale zasahuje a ovplyvňuje všetky oblasti spoločnosti a vyžaduje komplexný prístup k riešeniu vzniknutých dôsledkov. Práve tu majú nenahraditeľnú úlohu sociálne vedy, ktoré svojim zameraním dokážu reflektovať spoločenské problémy spôsobené pandémiou COVID-19 a prinášať podnety pre riešenia v oblasti verejnej politiky, ekonomiky, verejného zdravotníctva, atď. Tento zborník vznikol ako dôsledok skúmania dopadov pandémie COVID-19 sociálnymi vedcami z rôznych oblastí, a snahy o prezentáciu výsledkov skúmania širšej odbornej verejnosti. Oslovení boli pracovníci spoločenskovedných ústavov SAV, ktorí pripravili spolu 10 príspevkov. Všetky sa nejakým spôsobom snažia o reflektovanie dopadov pandémie v rôznych oblastiach spoločenského fungovania.

Prečo ľudia potrebujú krízy. Psychológia spoločenských zmien

Ivan Brezina & Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2021
Vydavateľstvo: Premedia
Počet strán: 200 s.
ISBN: 9788082420237

Abstrakt:
Krízy zvyčajne vnímame ako nebezpečný, drahý a vyčerpávajúci stav, ktorý odvádza ľudskú energiu a pozornosť od bežnej agendy a priorít. Na ľudskú históriu sa dá pritom nahliadať ako na živú reťaz žánrovo rozmanitých, neraz tragických spoločenských kríz pretkaných len vzácnymi obdobiami prosperity a pokoja. Cieľom tejto knihy je pozrieť sa bližšie na to, ako sa ľudia vyrovnávajú s krízami, nájsť opakujúce sa mechanizmy a vzorce správania, a zasadiť tieto poznatky do širšieho kontextu kríz, ktoré máme ako druh za sebou – ako aj tých, ktoré nás možno ešte len čakajú. Jednotlivé kapitoly sa venujú aj týmto témam: Kríza ako príležitosť na zmenu Prečo sa cez krízy zvyšuje viera v nezmysly Ako lockdown ovplyvnil naše sociálne vzťahy Kríza duševného zdravia Osobné financie v kríze Globálne otepľovanie: hoaxy, fikcie a fakty Psychológia klimatickej nečinnosti

Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok

Viera Bačová, Peter Halama (Eds.)

Rok: 2021
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 131 s.
ISBN: 978-80-89524-54-9

Abstrakt:
Dĺžka ľudského života sa dlhodobo predlžuje a nič nenaznačuje, že by tento trend predlžovania mal skončiť. Počet dôchodcov rastie a bude naďalej rásť. Zároveň budú v dôchodku tráviť dlhšiu dobu svojho života. Na tieto skutočnosti – a výzvy – reagujú psychologické skúmania autoriek a autora. V šiestich kapitolách monografie prezentujú teórie a modely dôchodku, najmä tie, ktoré súvisia s adaptáciou na túto fázu života. Na teórie dôchodku nadväzujú témy plánovania dôchodku a hodnotenia procesu prechodu do dôchodku. Tradične sa dôchodok spája so starnutím, preto v monografii nechýba pohľad na prežívanie spokojnosti a pohody ako ukazovateľa úspešnej adaptácie na dôchodok a starnutie. Ďalšie kapitoly informujú ako sa na zvládaní dôchodku podieľajú osobnostné vlastnosti a odpustenie sebe a partnerovi. Na Slovensku monografia predstavuje prvú psychologickú sondu do oblasti, ktorá je – a čoraz viac bude – spoločensky aj individuálne veľmi dôležitá.

Kríza dôvery: Teória a výskum

Matáš Grežo (Ed.)

Rok: 2020
Vydavateľstvo: Iris
Počet strán: 206 s.
ISBN: 978-80-8200-069-9

Abstrakt:
V posledných rokoch vo verejnom diskurze slovenskej spoločnosti silnejú hlasy upozorňujúce na krízu dôvery. Slovenská justícia, polícia či armáda majú jednu z najnižších dôveryhodností spomedzi krajín EÚ. Pozitívne na tom nie je ani vnímaná dôveryhodnosť národnej rady, vlády či politických strán, kde dosahujeme podpriemerné hodnoty v rámci EÚ. Popri nízkej dôvere v inštitúcie možno badať zmeny aj v dôvere medziľudskej. Mnohí autori označujú dnešnú dobu ako postfaktuálnu. Dôveryhodnosť odborných autorít z oblastí, ako zdravotníctvo, financie, politika, diplomacia či náboženstvo, je často spochybňovaná dezinformáciami a neoverenými konšpiračnými teóriami. Na druhej strane často vkladáme dôveru do rúk ľuďom ponúkajúcim príliš jednoduché riešenia na príliš zložité problémy. Pri hľadaní odpovede na otázku, ako dôveru v našej spoločnosti zvýšiť, sa vynára mnoho ďalších otázok, ktoré je nutné zodpovedať ako prvé. Ako je medziľudská a inštitucionálna dôvera formovaná? Prečo sú niektorí z nás dôverčivejší než ostatní? Aký je rozdiel medzi vnímanou dôveryhodnosťou druhej osoby, zámerom dôverovať jej a dôverujúcim správaním? Prečo máme tendenciu dôverovať nám podobným ľuďom a upodozrievať cudzincov? Čo sa deje so spoločnosťou, ak dlhodobo nedôveruje svojim lídrom a inštitúciám? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadá odpovede autorský kolektív v siedmych kapitolách knihy s názvom „Kríza dôvery: Teória a výskum“.

Prečo ľudia veria nezmyslom

Marek Jurkovič, Vladimíra Čavojová, Ivan Brezina

Rok: 2019
Vydavateľstvo: Premedia
Počet strán: 312 s.
ISBN: 9788081597572

Abstrakt:
Viera v nezmysly sa prelína celými dejinami ľudstva. Ale až dnes má tak veľa nových podôb a názvov. Dezinformácie, propaganda, fakenews, konšpiračné teórie, hoaxy, trollovia, postfaktutálna doba, pseudoveda, šarlatáni. To sú len niektoré z výrazov, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie a ktoré sa snažia popísať javy, s ktorými dnes mnohé spoločnosti zápasia. O význame týchto slov svedčí aj to, že sa v posledných rokoch viaceré z nich objavili v anketách alebo v rozhodnutiach odborných porôt o slovo roka. História pri ceste za poznaním je bohatá na ľudské omyly. Keď však hovoríme o postfaktuálnej dobe, hovoríme o tom, že badať ústup záujmu o pravdu. Nepodložené presvedčenia sa dnes šíria rýchlejšie ako kedysi a kým ich niekto uvedie na správnu mieru, škoda je už dávno napáchaná. Navyše aj dávno vyvrátené nepravdy sa k nám neustále vracajú zo záhrobia, ako napríklad presvedčenie o plochosti Zeme. Trend ignorovania pravdy má mnoho prejavov, tím slovenských psychológov v tejto publikácii uvádza desiatky príkladov a hľadá cestu, ako v ľuďoch prebudiť kritické myslenie.

Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach

Viera Bačová, Denisa Fedáková, Róbert Hanák, Zuzana Kožárová, Edita Nemcová

Rok: 2019
Vydavateľstvo: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 114 s.
ISBN: 978-80-89524-43-3

Abstrakt:
Kolektív autorov predstavuje knihu Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných financiách a podnikateľských príležitostiach. V prvej kapitole s názvom Význam malých a stredných podnikov a limity ich vývoja autorka Edita Nemcová uvedie čitateľa do problematiky významu malých a stredných podnikov. Zo širšieho pohľadu vysvetlí ako suboptimálne rozhodnutia môžu viesť k úpadku podnikov a aká dôležitá je ich podpora. V nasledujúcej kapitole autorka Zuzana Kožárová predstaví podnikateľské vzdelávanie ako jeden z mnohých nástrojov, ktoré môžu byť použité na zlepšenie rozhodovania o podnikaní. Rozhodnutie začať podnikať je ovplyvnené mnohými osobnostnými, kognitívnymi, ako aj socio-demografickými faktormi. Túto problematiku rieši vo svojej kapitole s názvom: Zámer podnikať v kontexte vybraných charakteristík a rodinného prostredia zamestnaných, nezamestnaných a podnikateľov autorka Denisa Fedáková. Z hľadiska dôsledkov a kognitívnej námahy je určitým ekvivalentom rozhodnutia podnikať rozhodnutie o vlastnom dôchodku, ktoré sú mladí ľudia sú v súčasnosti nútení prijať. Túto problematiku rieši Viera Bačová v kapitole s názvom Finančné plánovanie dôchodku u mladých ľudí. V závere monografie sa nachádza sumarizujúca kapitola, v ktorej autor Róbert Hanák súhrne opisuje danú problematiku a súčasne uvázda výsledky, ktoré vytvorili autori kapitol, avšak publikovali ich v iných zdrojoch.

Múdrosť a hlúposť

Imrich Ruisel

Rok: 2018
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 397 s.
ISBN: 978-80-88910-61-9


Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty

Peter Halama (Ed.)

Rok: 2017
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
Počet strán: 149 s.
ISBN: 978-80-88910-56-5

Abstrakt:
Publikácia prezentuje výsledky riešenia projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorý bol na Ústave experimentálnej psychológie SAV riešený v rokoch 2013 až 2017. Témou projektu bolo skúmanie rozhodovacích procesov v kontexte vybraných pracovných profesií s dôrazom na ich osobnostné, sociálne a procesuálne aspekty. Kniha obsahuje spolu 7 kapitol, ktoré sa týkajú jednotlivých tematických oblastí výskumu v rámci projektu a to rozhodovanie finančných profesionálov, manažérov, zdravotníkov či učiteľov. Kapitoly analyzujú rozhodovacie procesy v kontexte vybraných osobnostných, kognitívnych a sociálnych premenných.

Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov

Jitka Gurňáková a kol.

Rok: 2017
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
Počet strán: 294 s.
ISBN: 978-80-88910-60-2

Abstrakt:
Okrem hlbokých odborných vedomostí sú pre úspešné rozhodovanie profesionálov v neznámych, zložitých a dynamicky sa meniacich situáciách potrebné tiež špecifické kognitívne a sociálne zručnosti, vychádzajúce z ich praktických skúseností. Schopnosť rozlíšiť dôležité informácie od menej podstatných, odhaliť problém a zvoliť jeho efektívne riešenie, koordinovať viaceré aktivity v prospech dosiahnutia cieľa či schopnosť plánovať a prispôsobovať svoje plány aktuálnemu vývoju situácie sú príkladom komplexných kognitívnych procesov, označovaných ako makrokognície. Pri riešení osobitne náročných situácií v práci zdravotníckych profesionálov stúpa aj význam ich schopnosti regulácie vlastných emócií. Táto kniha predstavuje analýzy vybraných psychologických faktorov, ktoré ovplyvňujú efektivitu rozhodovania v práci zdravotníckych záchranárov, lekárov-záchranárov a zdravotných sestier. Napriek vedeckému charakteru tejto publikácie môžu byť jej zistenia užitočné nielen pre výskumníkov, ale aj pre všetkých tých, ktorým leží na srdci kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie a profesionálny rozvoj zdravotníkov. V prípade záujmu o tlačenú verziu knihy je možné posielať objednávky s kontaktnými údajmi na e-mailovú adresu jitka.gurnakova@savba.sk

Kognitívna psychológia v stredoveku

Imrich Ruisel

Rok: 2017
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 190 s.
ISBN: 978-80-88910-59-6


Rozhodovanie a usudzovanie VI: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch

Radomír Masaryk, Jana Bašnáková (Eds.)

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Olomouc
Počet strán: 240 s.
ISBN: 978-80-244-5033-9

Abstrakt:
Monografia sumarizuje výsledky grantového projektu VEGA s názvom „Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní “. K zameraniu na sociálne vplyvy nás inšpirovala skutočnosť, že tradičné prístupy k rozhodovaniu väčšinou skúmajú len limitované aspekty procesu rozhodovania, ktoré sú často vytrhnuté z prirodzeného kontextu. Len málo tradičných výskumov berie do úvahy širšie spoločenské či kultúrne faktory, v ktorých sa rozhodovanie jednotlivcov odohráva a ktoré rozhodnutia nevyhnutne podfarbujú. Premenlivý kultúrny a spoločenský kontext je zároveň jedným z dôvodov, prečo je také ťažké nájsť a izolovať „univerzálne“ pravidlá ľudského rozhodovania.

Anatómia intuície. Psychológia racionálneho myslenia II.

Vladimíra Čavojová

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Iris
Počet strán: 132 s.
ISBN: 9788089726738

Abstrakt:
Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu, stála aj na začiatku nášho výskumného projektu a táto kniha je výsledkom nášho uvažovania a výskumu, súvisiacich s rolou intuície v rozhodovaní a usudzovaní. Ale ani táto kniha neprináša definitívnu odpoveď, ale skôr pohľad na to, nakoľko sa oplatí na intuíciu spoliehať a za akých okolností, pretože práve realistický (a možno aj mierne skeptický) postoj k vlastnej intuícii nám môže pomôcť robiť lepšie a informované rozhodnutia, ktoré neskôr nebudeme ľutovať.

Rozum: Návod na použitie. Psychológia racionálneho myslenia.

Vladimíra Čavojová, Eva Ballová Mikušková, Martin Majerník, Marek Jurkovič, Andrea Juhásová, & Radomír Masaryk

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Iris
Počet strán: 172 s.
ISBN: 9788089726578

Abstrakt:
Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote. Kolektív autorov ponúka túto „príručku zdravého rozumu“ nielen študentom a ich učiteľom, ale všetkým záujemcom o psychológiu. Ide o súbor esejí, ktoré prezentujú názory vedcov a pedagógov. Z rôznych pohľadov poukazujú na dôležitosť kultivovania racionality v bežnom živote a vzdelávaní. Autori presvedčivo ukazujú, že veda neochudobňuje veci o tajomstvá a „zázraky“, z čoho ju mnohí obviňujú. Veď otvorenosť voči kritickému mysleniu umožňuje odhaľovať stále viac a fascinujúcejších záhad než sú tie, ktoré sa nachádzajú v zjednodušených a jednoznačných výpovediach pseudovedeckých teórií. Realita je zložitejšia než si niekedy myslíme, alebo sme ochotní pripustiť. Kniha je „povinným čítaním“ pre všetkých, ktorí sa chcú vydať dobrodružnou cestou poznania, plnou rizík i neistoty.

Psychológia vedy a vedeckého myslenia

Imrich Ruisel

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Počet strán: 423 s.
ISBN: 978-80-88910-54-1


Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV

Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2015
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 114 s.
ISBN: 978-80-88910-51-0

Abstrakt:
ÚEP SAV nie je len budova či pracovisko – tvorili ho a tvoria ho ľudia – mnohí jednotlivci, ktorí sa podpísali pod jeho dnešnú tvár, a ktorí každý svojim spôsobom prispeli k budovaniu jeho značky. A práve o týchto ľuďoch a týmto ľuďom je venovaná publikácia Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV. 1955-2015, ktorú ÚEP SAV vydal pri príležitosti 60.výročia svojho vzniku. V prípade, že máte záujem o originál publikácie, vyplňte prosím nasledovný formulár: http://goo.gl/forms/rKyLgp1vY3

Cesty k rozhodovaniu: Šesť dekád psychologického výskumu

Katarína Dudeková, Lenka Kostovičová (Eds.)

Rok: 2015
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 151 s.
ISBN: 978-80-88910-52-7

Abstrakt:
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. apríla 2015 v Bratislave, pri príležitosti 60. výročia Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii. Význam symbolického názvu Cesty k rozhodovaniu je dvojaký. Ide o reflexiu toho, čo máme za sebou, a najmä pred sebou, v rámci výskumnej snahy o porozumenie procesom úsudkov a volieb ľudí v profesionálnom i bežnom živote. Cesty však predstavujú i analógiu k rôznym prístupom, metódam, paradigmám, prostredníctvom ktorých je možné odkrývať taje ľudských kognícií.

Úvod do finančnej psychológie

Michal Stríženec

Rok: 2015
Vydavateľstvo:
Počet strán: s.
ISBN:

Abstrakt:
Uznávaný výskumný psychológ Michal Stríženec spracoval tento materiál v snahe oboznámiť slovenských psychológov s novou disciplínou – finančnou psychológiou. Táto je v zahraničí už značne rozpracovaná, ale u nás je takmer neznáma. Materiál môže pomôcť v orientácii študentom psychológie, ale aj tým, ktorí sa zaoberajú ekonomickou psychológiou. Materiál uvádza vznik a súčasný stav finančnej psychológie, zaoberá sa finančnou gramotnosťou, finančným rozhodovaním, finančnou osobnosťou a emóciami a správaním ľudí v bežných finančných situáciách (napr. sporenie, spotreba peňazí, úver, dôchodkové sporenie).

KOGNITÍVNA MOZAIKA OSOBNOSTI ČLOVEKA

Ivan Sarmány-Schuller a kol.

Rok: 2014
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 244 s.
ISBN: 978-80-88910-50-3

Abstrakt:
„Kognitívna mozaika osobnosti človeka“, je určená širšiemu okruhu čitateľov, nielen psychológom, ktorým otázky osobnosti sú asi najbližšie. Mozaika znamená vkladať kamienky poznania do zrozumiteľného celku, do poznania tak komplexného fenoménu, akým je osobnosť človeka. Pokúšame sa dopĺňať poznanie v sledovanej oblasti jednak teoretickým rozpracovaním jednotlivých fenoménov osobnosti, ale aj výskumnými aktivitami. V publikácii možno nájsť preto oboje, tak teóriu ako i výsledky výskumov. Samotné jadro knižky tvorí oblasť venovaná osobnostnému konštruktu „potreba štruktúry“, ktorý profiluje jednotlivé časti kolektívnej monografie, uvedené sú východiskové princípy konštruktu, ale aj množstvo výskumných zistení, tak zo Slovenska, ale aj spracovaných zo svetovej relevantnej literatúry (Ivan Sarmány-Schuller). Druhá kapitola je venovaná tak dôležitým a v súčasnosti priam privilegovaným otázkam rozhodovania a s ním súvisiacich fenoménov racionálneho či intuitívneho rozhodovania a myslenia, ale aj historické otázky poznávania, kognitívnych omylov a skreslení (Imrich Ruisel). Kapitola nazvaná ako „Mozaiky optimizmu“ (Matúš Grežo a Ivan Sarmány-Schuller) je teoretickým rozpracovaním viacerých konceptov fenoménu optimizmu, od naivného cez reálny, od explanačného štýlu po dispozičný, od optimizmu manažérov po optimizmus finančných analytikov. Štvrtá časť je ďalšou oblasťou osobnosti, ktorá je významne spojená s rozhodovaním a preferovaným spôsobom spracovania informácií, v tomto prípade ide o spojenie kognitívnych štýlov s religiozitou vrátane náboženského fundamentalizmu (Lucia Adamovová). Piata kapitola je venovaná detailnejšiemu teoretickému rozpracovaniu schém v troch kapitolách (Jana Kordačová), jednak schémam a ich miestu v kognitívnej štrukturácii poznania (I. kapitola), ďalej novším prístupom k otázkam štrukturácie ľudskej kognície (II. kapitola) a napokon III. Kapitola, nazvaná ako Podoby kognitívnej štrukturácie a vlastnosti schém, sleduje typy schém (telesná, schéma seba, rodová schema, kultúrne schémy a pod.). V šiestej kapitole sú výskumne spracované problemy charakteristiky osobnosti vo vzťahu k osobnostnému konceptu “potreba štruktúry”, predovšetkým vo vzťahu ku kontrafaktovému mysleniu, múdrosti a sebaúčinnosti (Alexandra Prokopčáková). Ojedinele sledované otázky spojené s neurokognitívnym prístupom k skúmaniu potreby kognitívnej štruktúry možno nájsť v VII. kapitole (Mária Túnyiová). Ôsma kapitola je venovaná pomerne málo sledovaných otázkam potreby kognitívnej štruktúry v kontexte zistení medzikultúrnej psychológie, kde na teoretickej úrovni sú komparované fenomény ako napr. tolerancia na nejednoznačnosť, analytické vs. intuitívne kognitívne stratégie (Ivan Brezina). K mozaike osobnosti patria nepochybne aj otázky zvládania, v danom prípade reaktívneho a proaktívneho (copingu), v tak citlivom období adolescencie, tieto tvoria záverečnú kapitolu (IX.), kde sú uvedené výskumné zistenia medzipohlavných rozdielov (Emília Ficková).

Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.

Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2014
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 216 s.
ISBN: 978-80-88910-49-7

Abstrakt:
Recenzovaný zborník príspevkov IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV., ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil dňa 20.6.2014 v hoteli Tatra v Bratislave. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.

Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť

Jitka Gurňáková a kol.

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 310 s.
ISBN: 978-80-88910-45-9

Abstrakt:
Táto kniha predstavuje výsledky výskumu špecifických psychologických podmienok, súvislostí a dôsledkov viac i menej efektívneho zvládania záťaže a sebaregulácie emócií s kvalitou rozhodovania v práci zdravotníkov. Po predchádzajúcej monografii „Úvod do naturalistického rozhodovania“ (Gurňáková a kol., 2011) reprezentuje druhú polovicu najdôležitejších výstupov z grantového projektu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“, riešeného na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave v rokoch 2010 – 2013. Jej prvá časť prezentuje zistenia z dotazníkových štúdií, ktorých cieľom bolo identifikovať zdroje, úroveň a negatívne dôsledky percipovaného stresu v práci zdravotníckych operátorov, záchranárov a zdravotných sestier a čiastočne i vojakov - s dôrazom na jeho prejavy ich v profesionálnom rozhodovaní, ako aj na tie kognitívne a osobnostné charakteristiky, ktoré jeho zvládanie ovplyvňujú. Druhá časť monografie prináša súbor troch štúdií, ktoré predstavujú pilotné aplikácie princípov naturalistického výskumu rozhodovania zdravotníckych záchranárov v reálnych, alebo realite podobných situáciách. Okrem vecného zamerania na samotný kontext a proces rozhodovania zdravotníckych záchranárov, predstavuje tiež aplikáciu menej známych postupov naturalistického výskumu rozhodovania – metódu kritických rozhodnutí a špecifické kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych spôsobov spracovania objektívnych i subjektívnych údajov z reálnych, alebo realite blízkych simulovaných situácií.

Rozhodovanie a usudzovanie IV. (Aplikácie a limity intuície)

Róbert Hanák, Eva Ballová-Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 186 s.
ISBN: 978-80-88910-43-5

Abstrakt:
Publikácia je pokračovaním série monografií Rozhodovanie a usudzovanie (Bačová, 2010, 2011, 2012) vydávaných Ústavom experimentálnej psychológie, ktoré sa zaoberali rozhodovaním a usudzovaním, no zároveň autori a autorky jednotlivých kapitol presúvajú pozornosť z opisu klasických teórií rozhodovania na rozhodovanie intuitívne. Intuícia v rozhodovaní je v súčasnej vedeckej literatúre aktuálna téma. Kritický pohľad na aplikácie a obmedzenia používania intuície v rozhodovaní a metódy jej merania však doteraz na Slovensku chýbal. Kniha obsahuje sedem kapitol, ktoré sú za sebou radené tak, aby najskôr predstavili intuíciu ako adaptívnu stratégiu so svojimi špecifickými výhodami a obmedzeniami (V. Čavojová, E. Ballová Mikušková), nasledujú kapitoly mapujúce možnosti a limity merania intuície spolu s predstavením jednotlivých metód (R. Hanák, H. Harenčárová) a publikáciu uzatvárajú dve kapitoly zameriavajúce sa na aplikáciu intuície v psychológii finančného rozhodovania (V. Bačová, M. Stríženec) a vo vedeckej tvorivosti (V. Čavojová). Podobne ako predchádzajúce tri monografie, aj toto pokračovanie je určené predovšetkým pre odbornú verejnosť, študentom a študentkám magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkom a výskumníčkam v odboroch psychológia, ekonómia, sociológia a kognitívne vedy, no kapitoly sú napísané tak, aby im rozumel aj informovaný laik.

UMNE STARNÚŤ

Damián Kováč

Rok: 2013
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 180 s.
ISBN: 978-80-224-1280-3

Abstrakt:
Knižka nie je určená len psychológom, lekárom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, kňazom a pod., ale aj iným stredoškolsky vzdelaným vo veku 50+. Jej širším poslaním je úsilie zoslabiť vyslovene negatívny obraz o starnutí ako v náležitých odboroch, tak aj vo verejnej mienke. Starnutie síce postupne spôsobuje rôzne funkčné straty a zvýšenú chorobnosť, ale prináša aj isté zisky v osobnosti a konaní. Okrem klasických prístupov k starnutiu osobitné kapitoly sú venované novodobému chápaniu múdrosti a citovému životu starnúcich, najmä v rámci manželstva a rodiny. Kniha je napísaná živým, miestami až rozprávačským štýlom, kultivovaný vedecký jazyk sa osvetľuje početnými obrázkami, doplnkami autora a výrokmi preslávených osobností. Umne starnúť predpokladá prelaďovať kvalitu života vzhľadom na straty a zisky, ktoré starnutie prináša; o tom je v knižke nemálo serióznych odporúčaní. Prelaďte svoj život, pokiaľ je čas!

Rozhodovania a usudzovanie V. Sociálne vplyvy v rozhodovaní.

Radomír Masaryk (Ed.)

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 205 s.
ISBN: 978-80-88910-46-6

Abstrakt:
Publikácia kolektívu autorov predstavuje tri línie nášho uvažovania: 1. Snahu hľadať relevantné premenné výskumného problému a analyzovať ich formou experimentov (v publikácii prezentujú svoje závery v tomto smere predovšetkým L. Kostovičová a K. Dudeková so svojimi zisteniami zameranými na akontabilitu, zodpovednosť a sebareflexiu, a metodicky J. Bašnáková), 2. Snahu o pohľad cez kvalitatívne metódy pri skúmaní rozhodovania (R. Masaryk prináša prehľad možných prístupov a reflektuje pilotnú štúdiu zameranú na fungovanie samosprávnej inštitúcie), a 3. Snahu hľadať kultúrne faktory s vplyvom na individuálne rozhodovanie (texty I. Brezinu).

Epizódy z histórie poznávania

Imrich Ruisel

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 370 s.
ISBN: 978-80-88910-44-2

Abstrakt:
Monografia „Epizódy z histórie poznávania“ výberovo mapuje zložitú dráhu, ktorou ľudská societa prešla od najstarších čias podnes. Na nekonečne dlhej ceste s mnohými zákrutami, roklinami a prepadliskami stáli mnohé kľúčové míľniky. Pri ich prekonávaní významnú úlohu zohrávala tvorivosť a kognitívna orientácia človeka, ktorá miestami aj zlyhávala alebo sa uberala zbytočne dlhými okľukami, z ktorých sa musela vracať a znova vyrážať na dlhú cestu. Aj keď fakľa ľudského poznávania neraz len slabo tlela, vždy sa rozhorela, aby podporila kreativitu človeka.

Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie

Bačová Viera(Ed.)

Rok: 2012
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 261 s.
ISBN: 978-80-88910-37-4

Abstrakt:
Publikácia je voľným pokračovaním monografií „Rozhodovanie a usudzovanie I. Pohľady psychológie a ekonómie“ a „Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie“. Tri kapitoly pokračujú v štúdiu a rozvíjaní klasických teórií rozhodovania. Zaoberajú sa jednoduchou verzus komplexnou voľbou – kapitola V. Bačovej, novými prístupmi v rozvíjaní prospektovej teórie – kapitola K. Dudekovej, a možnosťami skúmať rizikové voľby kvalitatívne -- kapitola E. Drobnej. Ďalšie dve kapitoly – prvá od autora M. Stríženca a druhá od autorky H. Harenčárovej -- sa sústreďujú na intuitívne a ne/vedomé myslenie pri rozhodovaní. Monografia obsahuje aj dve empirické štúdie. M. Šinský experimentálne skúmal problém vnímania utopených nákladov vo finančnom rozhodovaní ekonomických subjektov; R. Hanák sa zaoberal expertízou v rozhodovaní, konkrétne zisťoval, ako sa zhodnú experti – personalisti, keď používajú rôzne metódy výberu uchádzačov. R. Masaryk a M. Petrjanošová vo svojej kapitole aplikujú problematiku rozhodovania v kontextoch zdravia. Viaceré kapitoly predstavujú ucelenú prezentáciu koncentrovaného problému s hĺbkovým vhľadom. Niektoré kapitoly sa venujú veľmi podobným otázkam rozhodovania, ale ich autori/rky prezentujú z odlišných uhlov pohľadu, nazerajú na ne optikou odlišných teórií a metodologických prístupov, čo pomáha komplexnejšie pochopiť procesy rozhodovania. Monografia je určená pre študentov/-tky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.

Sociálne procesy a osobnosť 2012 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk (Eds.)

Rok: 2012
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 476 s.
ISBN: 978–80–88910–40–4

Abstrakt:
Recenzovaný zborník príspevkov XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2012, ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil v dňoch 17.-19.9.2012 v Konferenčnom centre Kúpele Nový Smokovec. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.

Úvod do naturalistického rozhodovania

Gurňáková Jitka a kol.

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 209 s.
ISBN: 978-80-88910-35-0

Abstrakt:
Predložená monografia je výstupom z grantu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“ riešeného v rokoch 2010-2013 na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Autormi jednotlivých kapitol sú členovia riešiteľského kolektívu grantu - Lucia Adamovová, Lenka Čičmanová, Jitka Gurňáková, Peter Halama a Ivana Kamhalová. Úvodná časť knihy je venovaná pôvodu, základným východiskám, limitom a oblastiam záujmu naturalistického výskumu rozhodovania. Nasledujúca časť prináša bližší popis jednotlivých modelov naturalistického rozhodovania – od rozhodovacieho rebríka Rasmussena, cez Kleinov model rozhodovania založený na predchádzajúcej skúsenosti (RPD) až po modely zahŕňajúce neistotu či metakognície. Neskôr sú objasnené konkrétne postupy a metódy výskumu naturalistického rozhodovania, nasledované prehľadom štúdií o vplyve individuálnych osobnostných charakteristík a úrovne expertnosti na kvalitu rozhodovania profesionálov, vplyv emócií a schopnosti emočnej sebaregulácie na kvalitu rozhodovania. O tom, že rozhodovanie v prirodzených podmienkach je neoddeliteľnou súčasťou celého spektra rôznych kognitívnych procesov, hovoria kapitoly venované makrokogníciám v rámci individuálneho i tímového rozhodovania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná schopnosti utvárania zmyslu (sense-making). Posledné dve kapitoly predstavujú prax výskumu naturalistického rozhodovania v prostredí dvoch odlišných profesií - u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a u príslušníkov ozbrojených síl - teda tam, kde sú často naplnené základné charakteristiky naturalistického rozhodovania profesionálov - dynamické, neustále sa meniace prostredie, nejasne definované problémy, ťažko dostupné alebo dokonca chýbajúce informácie, vysoké náklady, značná miera rizika a časový tlak.

Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 187 s.
ISBN: 978-80-88910-36-7

Abstrakt:
V kapitole Strategické rozhodovanie poskytuje E. Letovancová prehľad o súčasných prístupoch a výskumoch strategického rozhodovania. Ako dominantné paradigmy strategického rozhodovania vybrala racionalitu, politiku a moc a sociálnu oblasť; ako kľúčový pojem efektivita strategického rozhodovania. L. Kostovičová v kapitole Bayesovské usudzovanie približuje históriu a súčasnosť skúmania bayesovského usudzovania. Podrobne uvádza dva konkurenčné prístupy, ktoré usilujú o vysvetlenie vplyvu externého prezentovania úlohy na bayesovské usudzovanie - teóriu ekologickej racionality a teóriu vnorených množín. M. Stríženec v kapitole História, aplikácie a hodnotenie koncepcie „naturalistické rozhodovanie“ sa venuje naturalistickému rozhodovaniu, jeho základnej koncepcii a ďalšieho rozvíjania (makrokognícia, expertnosť, neurčitosť), ako aj metodologickým postupom a aplikáciám v praxi. V. Bačová v kapitole Klasická a ekologická racionalita v rozhodovaní: spor o heuristiky prezentuje klasické (racionálno-logické) normatívne modely rozhodovania, v ktorých normou pre hodnotenie „správneho“ postupu rozhodovania sú matematicko-štatisticko-logické postupy. Na druhej strane koncepcie ekologickej racionality považujú rozhodovanie za racionálne vtedy, keď je prispôsobené prostrediu a keď v tomto prostredí efektívne dosahuje svoje ciele. V kapitole Príroda verzus výchova. Vplyv genetických, biologických, sociálnych a psychologických faktorov na toleranciu ekonomických rizík V. Baláž uvádza genézu štúdií o vplyve dedičnosti na ekonomické správanie a ich kľúčové výsledky o tolerancii ekonomických rizík. Porovnáva vplyv dedičnosti s ostatnými faktormi, ktoré ovplyvňujú správanie a sumarizuje hlavné zistenia. Publikácia je voľným pokračovaním monografie Rozhodovanie a usudzovanie I. Pohľady psychológie a ekonómie. Je určená pre študentov/-tky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.

Ústav experimentálnej psychológie: Koncízne výsledky do r. 2010

Kováč D.

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 55 s.
ISBN: 978-80-88910-31-2

Abstrakt:
Štúdia vznikla na podnet Predsedníctva SAV, ktoré gestoruje projekt „Dejiny SAV“. Cieľom bolo faktograficky vytvoriť širší obraz o fungovaní Ústavu experimentálnej psychológie SAV v 58. roku jeho existencie. Traduje sa, že kto si nepamätá históriu hocičoho, hrozí mu, že si to či ono musí s problémami zopakovať; história magistra vitae.

Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu detí

Čavojová Vladimíra, Ballová Mikušková Eva, Belovičová Zuzana (Eds.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 311 s.
ISBN: 978-80-88910-32-9

Abstrakt:
Uvažovanie o motívoch, pocitoch a myšlienkach a z nich plynúceho správania druhých ľudí je každodennou súčasťou našich životov a bez tejto schopnosti by sme neboli schopní sociálneho fungovania. Zámerom predkladanej publikácie bolo teoreticky prispieť do diskusie o povahe tejto schopnosti, ktorá sa najčastejšie označuje ako teória mysle, jej vzťahov s emočnými aspektmi a behaviorálnymi stratégiami vo vývine detí staršieho školského veku. Kniha obsahuje jedenásť kapitol. Kapitoly v prvej časti knihy postupne vymedzujú chápanie mysle, zaoberajú sa rozdielmi v sociálnych kogníciách medzi ľuďmi a zvieratami, vývinom chápania mysle od narodenia po dospelosť, faktormi, ktoré ovplyvňujú individuálne rozdiely vo vývine chápania mysle a túto časť uzatvára prehľad metód používaných vo výskume chápania mysle u detí aj dospelých. V druhej časti knihy predstavujeme súvisiace konštrukty. Ide hlavne o empatiu, prosociálne správanie, sociálnu kompetenciu a sociálne porozumenie, morálne usudzovanie a jazyk. Mongrafia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0541/09 a posledná kapitola sumarizuje výsledky získané v rámci riešenia tohto projektu.

Múdrosť v kontexte osobnosti: problémy, fakty, otázky

Imrich Ruisel, Zdena Ruiselová (Eds.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 226 s.
ISBN: 978-80-88910-34-3

Abstrakt:
V psychológii možno vymedziť pragmatické a epistemické prístupy k múdrosti. Pragmatický prístup charakterizuje dôraz na výkon a riadenie, epistemický sa skôr zameriava na zlyhania pri dosahovaní náročných výkonov a nedostatočnú psychickú reguláciu. Orientuje sa na hľadanie súladu medzi istotou a pochybnosťami, najmä prostredníctvom reflektívneho posudzovania so zameraním na postoje k poznaniu. Pragmatické teórie zdôrazňujú poznanie života podľa etických perspektív – múdrosť umožňuje žiť kvalitný život s ohľadom na seba i ostatných. Uvedené teoretické rámce formovali aj problémové okruhy knihy. Autori sa zamerali na regulačnú úlohu múdrosti v rámci osobnostných premenných, ale aj v kontexte ľudského poznávania. Prvá časť knihy je orientovaná viac teoreticky: zaoberá sa múdrosťou ako integrátorom afektov a kognícií, vzťahom múdrosti a myslenia (Ruisel), psychologicky integrovaným človekom ako prototypom osobnej múdrosti (Sollárová), neurofyziologickým kontextom múdrosti (Brezina) a vzťahom múdrosti a emočných schém (Kordačová). V druhej časti knihy sa podávajú výsledky vlastných výskumov autorov, zameraných hlavne na múdrosť vo vzťahu k osobnosti i v celkovom rámci kognície. Kapitoly referujú o rodových odlišnostiach v kontrafaktoch a múdrosti adolescentov (Ficková), o empirickom výskume múdrosti a kontrafaktového myslenia v osobnostnom kontexte (Ruiselová, Prokopčáková), o vplyve kognitívneho štýlu a rozhodovania na múdrosť (Sarmány-Schuller). Kniha končí rozsiahlou kapitolou D. Kováča, analyzujúcou ontogenetické aspekty múdrosti a múdre starnutie. V celej knihe dominuje prístup k múdrosti ako k aktívnemu regulátoru ľudského správania v širšom kontexte osobnostných i kognitívnych premenných.

Križovatky poznania

Ruisel Imrich

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 521 s.
ISBN: 978-80-88910-33-6

Abstrakt:
Monografia sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj a formovanie ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty tohto fenoménu. Ide o značne široký problém, pretože významných podnetov regulujúcich a aktivujúcich ľudské poznanie je v podstate nekontrolovateľné množstvo. Ambíciou autora bol preto len fragmentárny pohľad, pričom výber orientoval na jednotlivé osobnosti, ktoré výrazne posunuli ľudské poznanie a na niektoré kontinuálne aktivity, na ktorých sa podieľali celé generácie učencov, vedcov, laikov, ale aj šľachticov, kráľov a cisárov. Ľudské poznanie sa vždy rozvíjalo výrazne internacionálne. V tomto dlhodobom procese, ktorý prakticky nemá začiatok ani koniec, sa rozhodujúcou mierou uplatňovali veľké sociálne skupiny - národy, národnosti a menšiny formované rôznymi kultúrami a civilizáciami. Autor je presvedčený, že história tvorí kľúč k pochopeniu budúcnosti. Štúdium histórie vedie ku konštantnej pokore pred géniami a talentovanými jednotlivcami, pred ich úsilím a kreatívnymi postrehmi. História neraz naznačuje, že objavy súčasníkov sú iba opakovaním dávnych poznatkov a skúseností. Autor sa prikláňa k smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré sa niekedy zdajú až nepredstaviteľné.

Rozhodovanie a usudzovanie: Pohľady psychológie a ekonómie I.

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 207 s.
ISBN: 978-80-88910-30-5

Abstrakt:
Kolektív ekonómov a psychologičiek v monografii predkladá spracované vybrané oblasti posudzovania a rozhodovania (JDM). V. Bačová sa zaoberá výskumnými tradíciami JDM: skúmaním rozhodovania (ako voľby z alternatív konania) a skúmaním posudzovania (ako kognitívnym procesom). V oboch tradíciách sa preplietajú psychologické a ekonomické hľadiská. E. Drobná uvádza teórie a empirické výskumy duálnych procesov ako model „dvoch myslí v rámci jedného mozgu“. Myšlienka, že myseľ sa môže skladať z dvoch systémov usudzovania, z ktorých každý má odlišnú architektúru i vlastnosti, predstavuje v súčasnosti jedno z atraktívnych vysvetlení fungovania ľudskej mysle. V. Baláž poskytuje prehľad teórií ekonomického rozhodovania z pohľadu neoklasickej ekonómie, v ktorej dominuje model “ekonomického človek, a prezentuje pohľad behaviorálnych vied, najmä prospektovú teóriu Kahnemana a Tverskeho, ktorá do ekonomického myslenia znovu uviedla psychologické aspekty rozhodovania. V. Čavojová predstavuje štyri hlavné prístupy, ktoré do rozhodovania začleňujú emócie. Uzatvára, že emócie v rozhodovaní môžeme pokladať za adaptívny mechanizmus, ktorý môže riadiť aj tie najzásadnejšie (či ekonomické) rozhodnutia v živote. M. Šinský prezentuje návrh vlastnej taxonómie sklonov chybám (ako nazýva odchýlky od racionálneho modelu) v rozhodovaní, keďže teórie neoklasických financií podceňujú skutočnosť, že ľudia v rozhodovaní používajú heuristiky a systematicky sa odchyľujú od (teóriou predpokladaného) racionálneho rozhodovania. Monografia je určená najmä pre študentov a študentky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.

Poznávanie v historických súvislostiach

Imrich Ruisel

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press
Počet strán: 430 s.
ISBN: 978-80-88910-28-2

Abstrakt:
Predložená monografia sa pokúša naznačiť niektoré problémy, ktoré ľudstvo pri svojom poznávaní prekonáva od najstarších čias až podnes. Treba dúfať, že ľudské poznanie bude na tejto ceste zreteľne svietiť, ako tomu bolo aj v tých najtemnejších chvíľach ľudskej histórie. Aj keď miestami tlela len slabá iskierka, vždy sa znova rozhorela a iba poznanie osvetľovalo tmavé zákutia ľudskej existencie. Kniha sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty. Ide o zložitý proces s mnohými premennými, ktoré zďaleka nie všetky sú pod kontrolou. Autor sa prikláňa k tomu smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré niekedy pripadajú až nepredstaviteľné.

Kognitívny portrét človeka

Imrich Ruisel, Alexandra Prokopčáková (Eds.)

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 366 s.
ISBN: 978-80-88910-29-9

Abstrakt:
Monografia „Kognitívny portrét človeka“ vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Obsahuje pätnásť kapitol, v ktorých sa venuje pozornosť základným metodologickým aspektom architektúry myslenia, kognitívnym štruktúram, inteligencii, tvorivosti, kogníciám v klinickom kontexte, emóciám v kogníciách, behaviorálno-situačnému konceptu sociálnej inteligencie, individuálnym hodnotám ako aj vzťahom kognícií a múdrosti i emočnej inteligencie a zvládania. Okrem existenciálnych kognícií v poznávacom fungovaní človeka sa skúmali aj osobnostné a rodové aspekty múdrosti adolescentov. Analyzovali sa kultúrno-sociálne rozdiely v kognitívnom spracovaní a v inteligencii medzi nemeckými, českými a slovenskými adolescentmi i efekt skresleného dokazovania v postojoch obyvateľov európskych krajín k sociálnej starostlivosti. Načrtol sa portrét tvorivej a inteligentnej osobnosti v rodinnej konštelácii. Pozornosť sa venovala vzťahu praktickej a akademickej inteligencie najmä u rómskej populácie. Diskutovala sa tiež možnosť využitia emočných schém v kognitívnej i pozitívnej psychológii. V publikácii sa ponúka prehľad teoretických úvah i výskumných výsledkov o úlohe kontrafaktového myslenia pri formovaní kognitívneho portrétu človeka a súvislosť takéhoto myslenia s negatívnymi emóciami. Čitateľ tu nájde aj diskusiu o implicitných teóriách múdrosti v prostredí amazonského šamanizmu. Je zrejmé, že jednotliví autori čerpali z rôznych oblastí psychológie. Viacerí z nich riešili skôr teoreticko-metodologické otázky kognitívnej psychológie. Iní sa zameriavali skôr na analýzu otázok, ktoré kladie spoločenská prax. Spoločným úsilím bolo aspoň malým dielom prispieť k zvýrazneniu obrysov kognitívneho portrétu človeka ako samostatného subjektu, ktorý pozoruje svet, predvída, formuluje hypotézy, plánuje, experimentuje, realizuje závery a prostredníctvom získaných poznatkov ho formuje alebo sa mu aktívne či pasívne prispôsobuje.

Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume

Jurčová Marta

Rok: 2009
Vydavateľstvo: IRIS, Bratislava
Počet strán: 265 s.
ISBN: 978-80-89256-42-6

Abstrakt:
Cieľom publikácie je ukázať tvorivosť vo svetle empirických výskumov, cesty a cestičky vedeckého hľadania povahy tvorivosti. Publikácia je prehľadovým prierezom poznatkov a početných javoch, ktoré sú súčasťami psychológie tvorivosti, poskytuje rámec pre pochopenie jej vrstiev, činiteľov, vplyvov. Uvádza početné výskumy, vedecké fakty, ktoré prispeli k doterajšiemu poznaniu zložitej povahy tvorivosti a tvorcu a súhry všetkých jej komponentov vo vzájomných prepojeniach, interakciách v systéme. Predstavuje tvorivosť nielen ako vrchol ľudského ducha, ale aj v jej prejavoch v každodennom živote, ktorej tvorcami sú bežní ľudia. Samostatnú časť venuje možnostiam podnecovania, rozvíjania a kultivovania tvorivosti v každodennom živote. Osobitne je určená učiteľom, sociálnym a riadiacim pracovníkom, môže byť tiež podnetná pre študentov psychológie a psychológov, ako aj pre široký okruh čitateľov, ktorí si kladú otázku, čo si predstavovať pod tvorivosťou a ako môžu poznatky o nej využiť vo svojej profesii, či osobnom živote.

Kontrafaktové myslenie a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 170 s.
ISBN: 978-80-88910-27-5

Abstrakt:
Kontrafaktovo myslíme, keď uvažujeme „Čo keby ...“ a v mysli sa zaoberáme alternatívami inými, ako je tá, ktorá v skutočnosti nastala. Publikácia sa pokúša podať čitateľovi obraz o súčasnom stave skúmania tohto komplexného, značne zložitého a zatiaľ ešte nedostatočne preskúmaného fenoménu, a to od teoretických úvah o samotnom procese kontrafaktového myslenia, cez jeho zaradenie do širších súvislostí hypotetického myslenia a rozhodovania, až po prehľad výskumných aktivít autorov a ich výsledkov.

Sociálne procesy a osobnosť 2008 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Golecká Lenka, Gurňáková Jitka, Ruisel Imrich (Eds.)

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 870 s.
ISBN: 978-80-88910-26-8

Abstrakt:
Recenzovaný zborník príspevkov XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2008, ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil v dňoch 15.-17.9.2008 v KC Academia v Starej Lesnej. Nosnou témou konferencie bola Osobnosť a procesy zvládania, na ktorú nadväzovali čiastkové témy Teória, metodológia a psychodiagnostika; Sociálne procesy a osobnosť vo vývine; Kognície, múdrosť a osobnosť; Kvalita života a zdravie; Osobnosť, profesia, spoločnosť. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.

Vzťahová väzba a religiozita

Adamovová Lucia, Halama Peter

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 101 s.
ISBN: 978-80-8095-057-6

Abstrakt:
Kniha je zameraná na súvislosti religiozity a vzťahovej väzby. Prvá časť knihy sa zaoberá teóriou vzťahovej väzby (attachment), jej biologickými súvislosťami a zdrojmi v detstve ako aj jej aplikáciou v oblasti dospelého fungovania, najmä v interpersonálnych vzťahoch. Kniha tiež obsahuje kapitolu o metódach používaných na meranie a diagnostiku štýlov vzťahovej väzby. Druhá časť knihy prepája teóriu pripútania s religiozitou. Štvrtá kapitola prezentuje možnosti, ako môže byť postava Boha prežívaná ako vzťahová osoba. Ďalšie dve kapitoly prezentujú teoretické koncepty a výsledky výskumov, ktoré sa týkajú súvislostí vzťahovej väzby a religiozity so špeciálnym dôrazom na náboženský fundamentalizmus a náboženskú konverziu.

Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu - 2. prepracované a doplnené vydanie

Bačová Viera

Rok: 2009
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 281 s.
ISBN: 978-80-224-1068-7

Abstrakt:
Publikácia prináša prehľad nových smerov v psychológii, ktoré v doterajších učebniciach chýbajú. S nimi sa otvárajú aj základné otázky: akým spôsobom nazerá psychológia na človeka v súčasnosti – opúšťa analógiu človeka so strojom, nekoncentruje sa iba na pojmy „konvenčnej“ psychológie, ale prichádza s novými modelmi nazerania na človeka v širších filozoficko-sociologicko-lingvistických koncepciách.
Hlavný prínos spočíva v ucelenom výklade a rozbore smerov, ktoré ako určitý výraz postmoderného myslenia a obsahového zreteľa ku konkrétnej kultúre významne ovplyvnili a stále ovplyvňujú súčasný vývoj psychológie. Okrem prezentovania smerov ako etogenika, sociálny konštruktivizmus, psychologické skúmanie jazyka, analýza diskurzu, kritická psychológia, feministická psychológia, psychológia v prácach M. Foucaulta, autorka uvádza svoje výskumy a štúdie, v ktorých sa usiluje o praktickú implementáciu výskumných postupov a výskumníckeho myslenia súčasných smerov v psychológii.
Monografia je druhým doplneným a prepracovaným vydaním rovnomennej publikácie z roku 2000.

Sprevádzanie chorých a zomierajúcich - Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach

Hatoková Mária a kolektív

Rok: 2009
Vydavateľstvo: DON BOSCO, Bratislava
Počet strán: 215 s.
ISBN: 978-80-8074-095-5

Abstrakt:
Kniha nemá odpovede na všetky otázky, ani si na ne nenárokuje. Chce skôr vnášať podnety, ako vyslovovať verdikty. Snaží sa priblížiť kľúčové oblasti potrebné pre utvorenie základného obrazu problematiky sprevádzania ťažko chorých a zomierajúcich. Sprevádzanie ťažko chorých a nevyliečiteľne chorých onkologických pacientov je z dobrovoľníckych aktivít jednou z najťažších. V tejto knihe nájdeme objasnenie motivácie dobrovoľníkov, mnoho nového o nádorových ochoreniach a najmä návod, ako sprevádzať skutočne dobre, na úžitok tých, ktorých budeme navštevovať, ale aj pre vlastný osobnostný rast.

Myslenie – osobnosť – múdrosť

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 276 s.
ISBN: 978-80-88910-25-1

Abstrakt:
Mongrafia vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Koncentruje sa na subjektívne aspekty poznávania. Prispelo do nej 17 spoluautorov, ktorí v súlade s modernými trendmi výskumu kognitívnych procesov kriticky posudzujú doterajšie trendy vo výskume poznávacích procesov zamerané skôr na izolované skúmanie „čistých kognícií“. Hlavným zámerom spoluautorov je preto získanie relevantných poznatkov o pôsobení takých kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť vzhľadom na osobnostné premenné i sociálno-kultúrne reagulátory činnosti.

Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
Počet strán: 318 s.
ISBN: 978-80-8068-747-2

Abstrakt:
Kolektívna monografia predkladá teoretické a výskumné spracovanie tematických oblastí, ktoré v slovenskej a českej psychológii majú doposiaľ skôr sporadickú odozvu. Otvára otázky o kvalite života a ľudskom a sociálnom kapitáli ako psychologických a sociálno-psychologických javoch v širšom kontexte sociálnych vied. Poskytuje prehľad o súčasnom rozmýšľaní, prepracovanosti a pojmovej diferenciácii v zahraničných pohľadoch na tieto javy. Prehľad dopĺňajú vlastné empirické štúdie autora a autoriek.

Teoretická časť monografie obsahuje kapitoly:
Kvalita života a sociálny kapitál - porovnanie pojmov a teórií - Viera Bačová
Definície, teoretické modely a indikátory kvality života - Peter Babinčák
Sociálny kapitál – psychologické dimenzie - Viera Bačová
Komunity, sociálne siete a sociálny kapitál - Zuzana Makovská
Súčasné koncepcie dôvery v psychológii - Tatiana Jusková

Časť Empirické skúmanie obsahuje kapitoly:
Expertnosť terapeuta ako základ pre dôveru v psychoterapeutickom vzťahu - Gabriela Mikulášková
Prediktory spokojnosti so životom v údajoch európskej sociálnej sondy - Peter Babinčák
Kvalita života v autobiografiách žien - Natália Sedlák Vendelová
Jednotlivci v komunitách: hodnoty a identifikácie - Viera Bačová, Peter Babinčák
Dôvera a dôveryhodnosť zisťovaná rozhodnutím dôverovať a byt dôveryhodný – variácia „trust game“ postupu - Viera Bačová, Tatiana Jusková
Kvalita života v psychologickom poradenstve - Elena Pavluvčíková

Zmysel života z pohľadu psychológie

Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 223 s.
ISBN: 978-80-8095-023-1

Abstrakt:
Publikácia sa venuje problematike prežívania zmyslu v živote človeka z pohľadu psychológie. Autor popisuje východiská tohto problému v teóriách významných psychológov. Základ psychologického chápania tohto fenoménu vidí najmä v motivačnej sfére: t.j. potrebe po zmysle. Analyzuje prežívanie zmyslu života, pričom rozoznáva kognitívnu, motivačnú, ako aj emocionálnu stránku tohto problému. Ďalej sa venuje úlohe zmyslu života v optimálnom fungovaní človeka, zvládaní záťaže, pozerá sa na tento fenomén z pohľadu vývinovej psychológie, ako aj psychológie osobnosti. Súčasťou knihy je aj popis metodologických a diagnostických súvislostí zmyslu života, ako aj uplatnením tejto problematiky v aplikovaných psychologických disciplínach.

Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu

Stríženec Michal

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 166 s.
ISBN: 978-80-88910-24-4

Abstrakt:
V nadväznosti na predošlú monografiu autora (Súčasná psychológia náboženstva, 2001) sa na základe zahraničnej a domácej literatúry uvádzajú nové prístupy v psychológii náboženstva, otázky vedy a viery, spirituality (najmä škály spirituality - dve z nich overoval autor v našich podmienkach) a pod.

NEO päťfaktorový osobnostný inventár (podľa NEO Five-Factor Inventory P.T. Costu a R.R. McCraeho) - Prvé slovenské vydanie

Ruisel Imrich, Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Testcentrum – Hogrefe, Praha
Počet strán: 45 s.
ISBN:

Abstrakt:
Psychodiagnostický manuál prezentuje slovenskú verziu NEO päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI, ktorého tvorcami sú americkí autori P.T.Costa a R.R.McCare. NEO-FFI obsahuje 60 položiek rozdelených do piatich faktorov: Neurotizmus, Extraverzia, Otvorenosť, Prívetivosť a Svedomitosť, pričom názov NEO je odvodený z prvých troch faktorov. Inventár je určený na výskumné, ale aj aplikačné účely (pre poradenskú, klinickú, pedagogickú a školskú alebo pracovnú psychológiu). Koncepcia piatich veľkých faktorov predstavuje doterajší vrchol faktorovo-analytického výskumu osobnosti. Manuál obsahuje základné údaje týkajúce sa administrácie, teoretického zarámovania, interpretácie dosiahnutých výsledkov, základné údaje o reliabilite a validite, ako aj normy.

Psychológiou k metanoi

Kováč Damián

Rok: 2007
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 475 s.
ISBN: 978-80-224-0965-0

Abstrakt:
Monografia, koncipovaná na vysokej odbornej úrovni, sa orientuje na aktuálnu problematiku súčasnej psychológie. Venuje pozornosť postaveniu človeka vo svete, úlohe vied, praktickým aspektom pôsobenia psychológie, vývinu osobnosti a jeho prostredia.

Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly zo psychológie náboženstva

Halama Peter, Adamovová Lucia, Hatoková Mária, Stríženec Michal

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 165 s.
ISBN: 80-88910-22-6

Abstrakt:
Kniha prezentuje niekoľko tém, v ktorých sa prepájajú psychológia osobnosti na jednej strane a psychológia náboženstva a spirituality na strane druhej. V úvodnej kapitole sú diskutované názory popredných psychológov na vzťah osobnosti a spirituality (M. Stríženec). V druhej kapitole sa P. Halama venuje osobnostným súvislostiam náboženskej konverzie. L. Adamovová analyzuje fenomén náboženského fundamentalizmu z pohľadu osobnostných a kognitívnych charakteristík. M. Hatoková sa zaoberá konceptom Boha a to tak v osobnostných (napr. selfkoncept, zvládanie) ako aj v kultúrnych súvislostiach. Posledná kapitola (M. Stríženec) podáva prehľad metód na meranie rôznych aspektov religiozity a spirituality.

Úvahy o inteligencii a osobnosti

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 200 s.
ISBN: 80-88910-20-X

Abstrakt:
Monografia reflektuje tendencie, podľa ktorých sa dôraz kladie na tzv. multifaktorovú koncepciu inteligencie; pozornosť sa venuje nielen abstraktnej, ale aj praktickej, sociálnej, morálnej, spirituálnej a existenciálnej inteligencii. Je členená do dvoch častí. Prvú možno charakterizovať spojením inteligencia – osobnosť; prináša poznatky získané pôsobením Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) - možno sa dočítať o výskumoch kognitívnych procesov a osobnosti realizovaných v UEP SAV v rámci psychoregulačnej koncepcie (D. Kováč); o histórii pojmu sociálna inteligencia, jej vzťahu k emocionálnej inteligencii a sociálnej kompetencii, metódach jej merania – prebratých i originálnych (J. Výrost, F Baumgartner); o implicitných teóriách inteligencie a ich vzťahu k výkonu, osobnosti a zvládaniu náročných situácií (Z. Ruiselová, A. Prokopčáková). Druhú časť monografie charakterizuje spojenie inteligencia – spiritualita – múdrosť; pojednáva o existenciálnej inteligencii v procese hľadania zmyslu života, autor ponúka vlastnú definíciu existenciálnej inteligencie (P. Halama); analyzuje pojem spirituálna inteligencia a možnosti jej merania (M. Stríženec); kognitívnu orientáciu na spiritualitu v súvislosti s osobnosťou (Big 5) a obrazom Boha (L.Adamovová, M. Hatoková); pristupuje k inteligencii z evolučného hľadiska (D. Lupták); analyzuje vývin osobnosti a získavanie múdrosti v celoživotnom kontexte (I. Ruisel). Autori prezentujú výsledky vlastných výskumov.

Múdrosť – inteligencia – osobnosť

Ruisel Imrich (red.)

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 169 s.
ISBN: 80-88910-19-6

Abstrakt:
Monografia prezentuje prínosy viacerých spoluautorov, ktorí sa venujú skúmaniu rôznych aspektov inteligencie a múdrosti v širšom i užšom kontexte. Väčšinu z nich tvoria pracovníci UEP SAV a Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT), ale aj odborníci zo spolupracujúcich pracovísk (SVÚ SAV Košice, VÚDPaP Bratislava, FSEV UK Bratislava, FF TU Trnava, FSVaZ UKF Nitra, PÚ FF MU Brno).

Štýly zvládania záťaže a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 128 s.
ISBN: 80-88910-23-4

Abstrakt:
Kniha sa venuje štýlom zvládania ako zvládacím charakteristikám "strednej úrovne všeobecnosti", ktoré sa viažu k zvládaniu rôznych typov situácií. Zaoberá sa teoreticky i výskumne vzťahom vybraných štýlov zvládania s osobnosťou i s charakteristikami kvality života. Prvá časť knihy sa venuje najmä štýlom zvládania - majstrovstvo vs. bezmocnosť - a prezentuje výsledky vlastných výskumov. Druhá časť sa zaoberá osobnosťou a zvládaním v širšom kontexte, upozorňuje na relevantné väzby zvládania a kognitívnych štýlov, zvládania a autority i na špeciálny typ kognitívnych omylov (chyba pri plánovaní času) a jeho vzťah so zvládaním.

Zjavná a skrytá tvorivosť

Kusá Daniela a kol.

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 152 s.
ISBN: 80-88910-21-8

Abstrakt:
Publikácia predkladá súbor štúdií, ktoré spadajú do dvoch tematicky aj štýlom spracovania odlišných okruhov. Prvý okruh pojednáva o tvorivosti v jej svojbytných, jedinečných podobách: hľadá odpovede na otázky o tvorivosti v humore, vo výtvarnej tvorbe insitných aj uznávaných umelcov, v „umení“ jazykovej tvorivosti. V nich sa autori zaoberali tvorivosťou par excellence , jej hodnoty, ktorú prinášajú malí aj veľkí tvorcovia. V druhom okruhu sú zastúpené analýzy vzťahov tvorivosti k osobnostným a intelektovým dispozíciám, ako sú psychologická androgýnia, tvorivé nadanie, motivácia k umeleckej tvorivosti. Tieto majú nádych evergreenu, sú však polemicky ladené a vnášajú do navonok tradičných tém prvky inovácie.

Múdrosť v zrkadle vekov

Ruisel Imrich

Rok: 2005
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 293 s.
ISBN: 80-551-1059-X

Abstrakt:
Múdrosť spolu so svojimi protikladmi, ako je nerozumnosť, hlúposť a nedokonalosť, tvoria pojmy, ktoré hodnotia ľudské správanie. Všeobecne možno súhlasiť s názorom, že ľudí s kompetenciou konať múdro je pomerne málo. Samotná otázka „čo je múdrosť“ je v podstate umelá. Ak hľadáme definíciu múdrosti, musíme validizovať konanie, správanie, alebo postoje konkrétnych ľudí. Prvé kapitoly publikácie sa zameriavajú na múdroslovnú literatúru Egypta a Mezopotámie, ako aj Starého a Nového zákona. Nasledujú úvahy o vzťahu múdrosti a filozofického myslenia a skúmania podstaty múdrosti v súlade s princípmi evolučnej hermeneutiky. Najväčšiu pozornosť autor venuje psychologickým aspektom múdrosti. Uvažuje aj i vzťahu múdrosti a životného štýlu, šťastia a kvality života.

Sociálne procesy a osobnosť 2004 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Ruisel Imrich, Lupták David, Falat Marek (Eds.)

Rok: 2004
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 524 s.
ISBN: 80-88910-16-1

Abstrakt:
Zborník príspevkov prezentovaných na IX ročníku konferencie Sociálne procesy a osobnosť, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22.-24. september 2004 v Starej Lesnej. Tematickým pojítkom príspevkov je základný a aplikovaný výskum v oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.

Inteligencia a myslenie

Ruisel Imrich

Rok: 2004
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 432 s.
ISBN: 80-551-0766-1

Abstrakt:
Vo svete, v ktorom žijeme, je čoraz viac ľudí s vysokou abstraktnou inteligenciou. Konštruujú a vyrábajú dokonalejšie a rýchlejšie lietadlá či autá, zvyšujú poschodia mrakodrapov, rozkrúcajú kolesá konzumu i zábavy. Spoločnosť preto skôr potrebuje ľudí s jedinečnou morálnou inteligenciou, citlivých analytikov univerzálnych problémov ľudstva, ako aj rozširujúcej sa priepasti medzi vyspelými a tradičnými spoločenstvami, ktorí chápu, že nie je v poriadku, aby jedni umierali na prejedanie a nedostatok pohybu a iní od hladu a úmornej nadľudskej práce. Svet potrebuje ľudí, ktorí knižné poznatky o potrebe tolerancie medzi kultúrami citlivo uplatnia v praxi a vedia pozorne načúvať a riešiť starosti príslušníkov iných kultúr, než je ich vlastná. Ľudí, ktorých empatia a porozumenie nekončia pri ich rase, náboženstve alebo presvedčení, ktorí sa nebijú do hrude pri neustálom zdôrazňovaní predností svojej civilizácie. Ľudia s takouto sociálnou a morálnou inteligenciou sú nádejou pre nás všetkých.