Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

VEGA 2/0053/21

Doba riešenia:
2021 – 2024

Vedúci projektu:
Mgr. Jakub Šrol, PhD.

Spoluriešitelia:
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Mgr. Marcela Bobková, PhD.
Mgr. Jakub Lieskovský
Mgr. Ing. Peter Teličák
Mgr. Roman Burič
Mgr. Viktória Sunyík

Anotácia vedeckého projektu:
Cieľom projektu je preskúmať faktory ovplyvňujúce šírenie nepodložených informácií ohľadom kontroverzných tém. V poslednej dobe sa venuje veľa mediálnej, spoločenskej a vedeckej pozornosti problematike nárastu nepodložených tvrdení o rôznych sociálne významných otázkach – od klimatického skepticizmu, cez konšpirácie ohľadom cieleného šírenia vírusov, až po falošné správy vyvolávajúce strach z migrantov. V našom projekte integrujeme najnovšie poznatky z rôznych domén výskumu nepodložených presvedčení, vedeckého myslenia a kognitívnych skreslení za účelom identifikovania príčin a následkov šírenia takýchto informácií v spoločnosti. Výskum tejto problematiky bude zahŕňať zameranie sa na: (1) potenciálnych príjemcov nepodložených informácií, (2) kontext a charakteristiky prostredia, v ktorom k šíreniu nepodložených informácií dochádza, a (3) ľudí, ktorí sa k týmto presvedčeniam aktívne hlásia a šíria ich ďalej.

Kľúčové slová:
epistemicky nepodložené presvedčenia, kontroverzné spoločenské otázky, vedecké myslenie, klimatický skepticizmus, nezmysly, svetonázor