Jitka Gurňáková, Branislav Uhrecký, Denisa Marcinechová
Cena SAV za špičkovú publikácia v časopisoch zaradených do Nórskeho registra na úrovni 2
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Jakub Šrol
2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Jakub Šrol
Cena SAV za popularizáciu vedy
Oceňovateľ: SAV

Čavojová Vladimíra
Nominácia v súťaži Slovenka roka v kategórii Veda a výskumy
Oceňovateľ: Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS

Roman Burič
Študentská osobnosť Slovenska v akad. r. 2021/2022
Oceňovateľ: Junior Chamber International - Slovakia

Ballová Mikušková Eva, Kurincová Čavojová Vladimíra
Cena SAV za špičkovú publikácia v časopisoch zaradených do Nórskeho registra na úrovni 2
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Tencerová Jana
1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Burič Roman
ESET Science Awards - Víťaz súťaže o najlepšiu esej na tému "Je veda odpoveďou na všetky výzvy ľudstva?".
Oceňovateľ: ESET Science Awards, víťaza súťaže vyberal nobelista Kip Thorne.

Čavojová Vladimíra
Cena SAV za popularizáciu vedy
Oceňovateľ: SAV

Šrol Jakub
3. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Halama Peter
Cena Martina Palkoviča za vynikajúce pedagogické výsledky
Oceňovateľ: Trnavská univerzita

Ballová Mikušková Eva
2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Hatoková Mária
Cena SAV za popularizáciu vedy
Oceňovateľ: SAV

Halama Peter
II. miesto a prémia v kategórii spoločenské vedy za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo
Oceňovateľ: Literárny fond
Bačova Viera
Zlatá medaila SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Ruisel Imrich
Cena rektora za celoživotné dielo
Oceňovateľ: UKF Nitra

Kostovičová Lenka
3. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Ballová Mikušková Eva
2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Bašnáková Jana
2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Hanák Róbert
Čestné uznanie súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Halama Peter
Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2014
Oceňovateľ: Literárny fond

Kováč Damián
Medaila založenia společnosti lékařsko-slowanskej
Oceňovateľ: Slovenská lekárska spoločnosť

Ruisel Imrich
Ocenenie pri príležitosti 50. výročia založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
Oceňovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Kováč Damián
Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Ruisel Imrich
Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Ficková Emília
Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Kurincová Čavojová Vladimíra
2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Stríženec Michal
Ocenenie Fides et ratio príspevok k dialógu medzi vedou a vierou.
Oceňovateľ: KBS, Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru

Kostovičová Lenka
Študentská osobnosť roka 2012/2013 - 1. miesto v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia
Oceňovateľ: Junior Chamber Slovakia, pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied
Ruisel Imrich
Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave
Ruisel Imrich
Ďakovný list na znak uznania celoživotnej vedeckej práce a rozvoja psychológie v SAV (seminár Významné osobnosti SAV v roku 2011)

Halama Peter
II. miesto a prémia v kategórii spoločenské vedy za trojročný vedecký ohlas za rok 2011.
Oceňovateľ: Literárny fond
Bačová Viera
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Oceňovateľ: Slovenská akadémia vied
Ruisel Imrich
Plaketa Antona Jurovského
Oceňovateľ: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Bačová Viera
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii vedecko-technický tím
Oceňovateľ: podpredseda vlády a minister školstva SR

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. bola ocenená ako členka Centra excelentnosti "Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV" (Ústav etnológie SAV) za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít. Cena udelená 4. novembra 2009.

Kováč Damián
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky Oceňovateľ: podpredseda vlády a minister školstva SR

Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. bol ocenený za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí. Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.

Kováč Damián
Medaila Materiálovotechnologickej fakulty STU pri príležitosti životného jubilea
Oceňovateľ: Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave
Halama Peter
I. miesto v súťaži mladých vedcov SAV (III. oddelenie)
Oceňovateľ: SAV

Kusá Daniela
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Oceňovateľ: SAV Ruisel Imrich Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť Oceňovateľ: SAV Ruiselová Zdena Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách Oceňovateľ: SAV Sarmány-Schuller Ivan Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách Oceňovateľ: SAV
Ruisel Imrich
Ocenenie Katedry psychológie FF TU v Trnave za dlhoročnú spoluprácu

Stríženec Michal
Ocenenie Katedry psychológie FF TU v Trnave za dlhoročnú spoluprácu

Ruisel Imrich
Prémia Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas
Ruisel Imrich
Strieborná medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Ruisel Imrich
Prémia Literárneho fondu za monografiu „Múdrosť v zrkadle vekov“
Views: 6