Potreba štruktúry v procese rozhodovania a zvládania

VEGA 2/0126/12

Doba riešenia:
1.1.2012-31.12.2014

Vedúci projektu:
Sarmány Schuller Ivan, PhDr. CSc.

Spoluriešitelia:
Ruisel Imrich, prof. PhDr. DrSc.
Brezina Ivan, PhDr. PhD.
Ficková Emília, PhDr.
Kordačová Jana, PhDr. CSc.
Prokopčáková Alexandra, PhDr. CSc.
Ruiselová Zdenka, RNDr. CSc.
Kováč Damián, prof. PhDr. DrSc.
Túnyiová Mária, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Podstata vedeckého projektu spočíva vo výskumnom a experimentálnom rozpracovaní a overovaní osobnostného konštruktu „Potreba štruktúry“ v procesoch rozhodovania. Doposiaľ rozpracovávané koncepcie normatívnych a deskriptívnych modelov rozhodovania nevysvetľujú komplexne tento proces, do značnej miery je obchádzaný osobnostný korelát, ktorý významne do procesu rozhodovania vstupuje. Konštrukt osobnej potreby štruktúry teoreticky založený na predpoklade istej schopnosti jednotlivca redukovať neurčitosť situácie (akejkoľvek), ktorá je spojená s väčšou schopnosťou riešiť nové situácie alebo zvládať stresové situácie. Cieľom projektu bude objasnenie podielu osobnosti na procese rozhodovania cez charakteristiky štruktúrovania sveta a schopnosti vytvorenia si vlastnej štruktúry, vzájomná interakcia so zvládacími stratégiami, kontrafaktovým myslením, kros-kulturálnym porovnaním, racionálnych a iracionálnych presvedčení, kognitívnych funkcií podieľajúcich sa na intuitívnom a racionálnom rozhodovaní a aktivite mozgu.

Kľúčové slová:
osobnosť, rozhodovanie, zvládanie, kontrafaktové myslenie, neurofyziológia a rozhodovanie, kros-kulturálne porovnanie