Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV má ako nevysokoškolská inštitúcia uzavretú dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského štúdia s dvomi vysokoškolskými inštitúciami:

  • s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia
  • s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v študijnom programe všeobecná a experimentálna psychológia

Dôležité informácie: v prípade, že si záujemca o doktorandské štúdium vyberie tému vypísanú školiteľmi ÚEP CSPV SAV:

  1. Témy vypísané pre PhD. štúdium vychádzajú z výskumného programu ústavu. Sú súčasťou riešenia výskumného projektu, na ktorom participuje školiteľ/-ľka.
  2. Budúci doktorand/-dka sa stane oficiálne riešiteľom/-ľkou tohto grantového projektu a členom/-kou riešiteľského tímu; jeho/jej dizertačná práca je/bude prínosom k riešeniu a súčasťou výsledkov projektu.
  3. Vedeckú časť PhD. štúdia budú školiteľ a školiteľky usmerňovať k napísaniu vedeckých štúdií z oblasti riešenej v dizertačnej práci v renomovaných domácich a medzinárodných recenzovaných časopisoch.

O aktuálnych témach, podmienkach a termínoch prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v uvedených študijných programoch na aktuálny školský rok sa informujte webstránke príslušných fakúlt:V záujme odovzdania „dobrej“ žiadosti o PhD. štúdium (projekt dizertačnej práce) odporúčame dohodnúť si e-mailom konzultácie (elektronické alebo osobné) k vybranej téme priamo so školiteľom/-ľkou z ÚEP CSPV SAV.