Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok

VEGA 2/0048/18

Doba riešenia:
1.1.2018 - 31.12.2021

Vedúci projektu:
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
PhDr. Jana Kordačová, CSc.
Ing. Mgr. Róbert Hanák. PhD.

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa zameriava na špecifickú tranzitnú životnú situáciu v živote starších osôb a to prechod z práce do dôchodku. Podľa doterajších výskumných zistení ide o náročnú životnú situáciu s možným negatívnym dopadom na psychologické fungovanie človeka. Projekt sa zameriava na identifikáciu osobnostných, sociálnych a kognitívnych zdrojov a bariér optimálneho zvládnutia tejto životnej situácie, ako aj na kvalitatívne skúmanie procesu adaptácie na dôchodok, s cieľom obohatiť doterajšie poznanie v tejto oblasti. Súčasťou projektu je aj príprava intervencie vychádzajúcej z výskumných poznatkov a založenej na rôznych druhoch informácií o plánovaní prípravy na dôchodok pre ľudí v preddôchodkovom veku a overenie jej účinku.

Kľúčové slová:

dôchodok, osobnosť, sociálne prostredie, adaptácia, tranzitné životné udalosti