Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery

VEGA 2/0035/20

Doba riešenia:
2020-2023

Vedúci projektu:
Mgr. Matúš Grežo, PhD

Spoluriešitelia:
Mgr. Katarína Dudeková, PhD.
Mgr. Martin Sedlár, PhD.
Mgr. Magdalena Adamus, PhD.
Mgr. Jana Koróniová, PhD.

Anotácia vedeckého projektu:
Napriek možným negatívnym dopadom v širokom spektre spoločenských oblastí je výskumu dôvery v slovenských podmienkach venovaná malá pozornosť. Cieľom projektu je sledovanie vzťahov medzi základnými typmi dôvery (inštitucionálnej, interpersonálnej a dispozičnej) a overovanie komplexného modelu dôvery pozostávajúceho z troch dimenzií: presvedčenie, zámer a rozhodnutie dôverovať. Projekt sa taktiež zameriava na sledovanie efektu špecifických kognitívnych a osobnostných faktorov, ktoré súvisia s procesom budovania dôvery v jednotlivca a inštitúciu v doménovo špecifických kontextoch (dôvera v utečencov, jednotlivcov iných náboženstiev, lekárov, finančné a edukačné inštitúcie). Výsledky projektu budú slúžiť na zmapovanie úrovne rôznych typov dôvery a na identifikovanie oblastí, na ktoré by mali inštitúcie a jednotlivci orientovať svoje intervencie pre zvýšenie ich dôveryhodnosti.

Kľúčové slová:
dôvera, osobnostné predispozície, kognitívne omyly, sociálna kategorizácia, riziko, rozhodovanie