CESTA

Centrum strategických analýz SAV, Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti, akronym CESTA, bolo Centrom excelentnosti SAV, ktoré na obdobie rokov 2011 – 2015 zriadilo Predsedníctvo SAV dňa 4. 8. 2011.

Ústav experimentálnej psychológie SAV v ňom pracoval ako partnerské pracovisko hlavného nositeľa centra, ktorým bol Prognostický ústav SAV.

Hlavným cieľom celého projektu bol rozvoj výskumu strategického rozhodovania v teoretickej, experimentálnej a empirickej rovine. Ústav experimentálnej psychológie SAV, ako aj partnerské pracovisko Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK, sa koncentrovali na psychologické dimenzie strategického individuálneho a tímového rozhodovania. Výsledky sa uplatnili v tvorbe výcvikov rozhodovania, vytvárania expertných tímov; v špecifických oblastiach prognózovania, environmentálneho rozvoja, bezpečnosti a pod.

Vedúca centra:
Mgr. JUDr. M. Lubyová, PhD. (Prognostický ústav SAV)

Hlavná riešiteľka centra za ÚEP SAV:
prof. PhDr. V. Bačová, DrSc.

Hlavný riešiteľ centra za ÚAP FSEV UK:
prof. PhDr. T. Kollárik, DrSc.

RIEŠITELIA CENTRA ZA ÚEP SAV:
Tím: Stratégie rozhodovania v jednoduchej (binárnej) a komplexnej voľbe
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. (Prognostický ústav SAV)
PhDr. M. Stríženec, DrSc.
Mgr. Eva Drobná
Mgr. K. Dudeková

Tím: Strategické rozhodovanie expertov
PaedDr. V. Čavojová, PhD.
PhDr. Z. Törvényi Belovičová, PhD.
PhDr. E. Ballová Mikušková, PhD.
Mgr. Ing. Róbert Hanák, PhD.
Mgr. H. Harenčárová

Tím: Individuálne a sociálne rozhodovanie
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Mgr. J. Bašnáková, MSc.
Mgr. L. Kostovičová

RIEŠITELIA ZA ÚAP FSEV UK:
Tím: Stratégie rozhodovania pri voľbe kariéry
prof. PhDr. T. Kollárik, DrSc.,
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Mgr. Peter Broniš
Centrá excelentnosti začala Slovenská akadémia vied vytvárať od roku 2003 s cieľom spájať pracovníkov z rôznych pracovísk (akademické, aplikované výskumné, priemyselné) do funkčných jednotiek s uceleným výskumným projektom orientujúcim sa na jednotnú oblasť výskumného záujmu

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=excelent

CEVKOG

V období rokov 2007 – 2010 bol Ústav experimentálnej psychológie nositeľom centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG. Centrum bolo zamerané na intenzívny výskum vyšších kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť.

Vedúcim centra bol profesor Imrich Ruisel.

Ústav experimentálnej psychológie bol hlavným nositeľom centra excelentnosti. Spolupracujúcimi organizáciami boli: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Fakulta manažmentu PU v Prešove, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Poznatky získané pôsobením centra CEVKOG vyústili do monografie:

Imrich Ruisel, Alexandra Prokopčáková (Eds.): Kognitívny portrét človeka (2010). Bratislava: UEP SAV, 347 s., ISBN 978-80-88910-29-9.

CEVIT

V rokoch 2003 – 2006 bol Ústav experimentálnej psychológie hlavným nositeľov Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti CEVIT. Činnosť centra bola zameraná na koncentrovaný výskum osobnostných regulátorov inteligencie a tvorivosti v rozmanitých sociálnych a kulturálne podmienených podmienkach.

Poznatky získané pôsobením centra z časti vyústili do monografií:

Imrich Ruisel a kolektív: Úvahy o inteligencii a osobnosti (2006)
Imrich Ruisel (red.): Múdrosť – inteligencia – osobnosť (2006)
Daniela Kusá a kol.: Zjavná a skrytá tvorivosť (2006)