Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní

VEGA 2/0154/13

Doba riešenia:
01/2013 - 12/2016

Vedúci projektu:
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Spoluriešitelia:
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Mgr. Lenka Kostovičová,PhD.
Mgr. Katarína Dudeková, PhD.
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
PhDr. Ivan Brezina, PhD. (od roku 2014)
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
Mgr. Mária Túniyová, PhD.

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt je zameraný na analýzu sociálnych vplyvov na rozhodovanie jednotlivcov. Cieľom je zistiť, akým spôsobom aspekty zloženia skupiny, napr. zdieľanie informácií v skupine, skupinové normy a ďalšie vybrané faktory sociálneho vplyvu ovplyvňujú zmeny v individuálnom rozhodovaní. Rozhodovanie bude výskumný tím sledovať pri riešení rôznych typov rozhodovacích problémov (napr. úlohy na heuristiky, rozhodovanie v podmienkach rizika a neistoty). Predmetom výskumu bude tak výsledok rozhodovania ako aj jeho proces, na sledovanie a analýzu ktorého použijeme rôzne druhy metód (napr. verbálne, písomné protokoly). Metodologickým cieľom projektu je modifikovať existujúce rozhodovacie úlohy, navrhnúť vlastný súbor úloh na sociálne rozhodovanie, testovať a vyhodnotiť ich validitu. Po úvodnej fáze plne kontrolovaných laboratórnych experimentov výskumný tím overí a rozšíri zistenia na úrovni individuálnych rozhodnutí v rámci prirodzených skupín upravenou experimentálnou metodikou a hĺbkovou in-situ kvalitatívnou štúdiou.

Kľúčové slová:
individuálne rozhodovanie, sociálne rozhodovanie, sociálne vplyvy, prirodzené skupiny