Rozhodovanie v emočne náročných situáciách: Výskum makrokognícií a emócií v paradigme naturalistického rozhodovania.

VEGA 2/0080/14

Doba riešenia:
1.1.2014 - 31.12.2017

Vedúci projektu:
Jitka Gurňáková, Mgr. PhD.

Spoluriešitelia:
Peter Halama, Doc. Mgr. PhD.
Mgr. Branislav Uhrecký
Lukáš Pitel, Mgr. PhD.
Hana Harenčárová, Mgr.
Katarína Košíková Žiaková, Mgr.
Mgr. Martin Sedlár

Anotácia vedeckého projektu:
Anotácia vedeckého projektu: Nadväzujeme na našu doterajšiu činnosť na pracovisku a na končiaci výskumný projekt VEGA Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže, v ktorom sme rozpracovávali problematiku naturalistického rozhodovania (NDM) a zoznamovali sme sa s teóriou a metodológiou používanou v tomto prístupe k skúmaniu rozhodovania. V tomto projekte sa upriamujeme na makrokognície, pričom sa plánujeme zamerať na vybrané makrokognitívne procesy, ktoré sa podieľajú na rozhodovaní v emocionálne náročných situáciách. Zameriame sa aj na interakciu kognícií a emócií v procese rozhodovania.

Kľúčové slová:
rozhodovanie, naturalistické rozhodovanie, makrokognície, emócie