Kognitívne zlyhania – individuálne prediktory a možnosti intervencie

APVV-16-0153

Doba riešenia:
1.7.2017 - 30.6.2021

Vedúci projektu:
Doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Spoluriešitelia:
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Prof. Peter Halama, PhD.
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.
Mgr. Marek Jurkovič, PhD.
Mgr. Jakub Šrol
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Mgr. Lukáš Pitel, PhD.
Mgr. Daša Strachanová
Mgr. Miroslava Galasová

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa zameriava na to, ktoré individuálne prediktory ovplyvňujú kognitívne zlyhávanie ľudí a ako im môžeme pomôcť robiť lepšie rozhodnutia. Kognitívne zlyhania sa v projekte skúmajú z dvoch hľadísk - z hľadiska prediktorov vstupujúcich do kognitívneho procesu a z hľadiska prediktorov kognitívneho zlyhávania v špecifických oblastiach. Relatívne novou a originálnou je oblasť skúmania epistemicky nepodložených presvedčení (ENP) predstavujúcich špecifickú doménu kognitívneho zlyhávania, ktorej skúmanie a porozumenie má praktický dopad na každodenný život - od vysvetlenia zraniteľnosti vo finančných rozhodnutiach po politický extrémizmus. Cieľom projektu je zostrojiť metódy na meranie racionálneho myslenia a ENP, identifikovať individuálne prediktory kognitívneho zlyhávania a ich vzájomnú interakciu. To nám umožní preskúmať ako odolnosť voči kognitívnemu zlyhávaniu v racionálnych úlohách súvisí práve s rôznymi ENP a identifikovať sociokultúrne faktory, ktoré predikujú formovanie ENP v SR. Zároveň budeme experimentálne overovať efekt intervencií upravených podľa týchto individuálnych prediktorov na kognitívne zlyhávanie. Snahy o návrh intervencií doteraz zlyhávali kvôli univerzálnosti použitých postupov, bez ohľadu na špecifiká jednotlivých skupín ľudí, ktorí môžu byť z rôznych dôvodov voči

Kľúčové slová:
kognitívne omyly, epistemicky nepodložené podloženia, individuálne prediktory, debiasing, kognitívne zlyhávanie