Kognitívne zlyhania – individuálne prediktory a možnosti intervencie

APVV-16-0153

Doba riešenia:
1.7.2017 - 30.6.2021

Vedúci projektu:
doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Spoluriešitelia:
Dr. Magdalena Adamus, PhD.
Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
PhDr. Brezina Ivan, PhD.
Prof. Mgr. Peter Halama PhD.
Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Mgr. Lenka Valuš, PhD.
Mgr. Dáša Vedejová, PhD.
Mgr. Miroslava Galasová
Mgr. Jakub Lieskovský
Ing. Mgr. Peter Teličák

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa zameriava na to, ktoré individuálne prediktory ovplyvňujú kognitívne zlyhávanie ľudí a ako im môžeme pomôcť robiť lepšie rozhodnutia. Kognitívne zlyhania sa v projekte skúmajú z dvoch hľadísk - z hľadiska prediktorov vstupujúcich do kognitívneho procesu a z hľadiska prediktorov kognitívneho zlyhávania v špecifických oblastiach. Relatívne novou a originálnou je oblasť skúmania epistemicky nepodložených presvedčení (ENP) predstavujúcich špecifickú doménu kognitívneho zlyhávania, ktorej skúmanie a porozumenie má praktický dopad na každodenný život - od vysvetlenia zraniteľnosti vo finančných rozhodnutiach po politický extrémizmus. Cieľom projektu je zostrojiť metódy na meranie racionálneho myslenia a ENP, identifikovať individuálne prediktory kognitívneho zlyhávania a ich vzájomnú interakciu. To nám umožní preskúmať ako odolnosť voči kognitívnemu zlyhávaniu v racionálnych úlohách súvisí práve s rôznymi ENP a identifikovať sociokultúrne faktory, ktoré predikujú formovanie ENP v SR. Zároveň budeme experimentálne overovať efekt intervencií upravených podľa týchto individuálnych prediktorov na kognitívne zlyhávanie. Snahy o návrh intervencií doteraz zlyhávali kvôli univerzálnosti použitých postupov, bez ohľadu na špecifiká jednotlivých skupín ľudí, ktorí môžu byť z rôznych dôvodov voči intervenciám imúnni a bez ohľadu na špecifické domény kognitívneho zlyhávania, čo chceme v rámci projektu napraviť. Naše výsledky tak môžu originálnym spôsobom prispieť k overeniu najnovších modelov kognitívnych procesov v rámci teórií duálnych procesov, či lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi kognitívnymi zlyhaniami v racionálnych úlohách a epistemicky nepodloženými presvedčeniami, ako jednej z manifestácií kognitívneho zlyhávania v bežnom živote.

Kľúčové slová:
nepodložené presvedčenia, vedecké myslenie, kognitívne omyly


Najvýznamnejšie publikácie:
1. Ballová Mikušková, E. & Čavojová, V. (2020). The Effect of Analytic Cognitive Style on Credulity. Frontiers in Psychology, 11 (584424), 2682.
2. Burič, R. & Šrol, J. (2020). Individual differences in logical intuitions on reasoning problems presented under two-response paradigm. Journal of Cognitive Psychology, 32 (4), 460-477.
3. Čavojová, V., Šrol, J. & Jurkovič, M. (2020). Why should we try to think like scientists? Scientific reasoningand susceptibility to epistemically suspect beliefs and cognitive biases. Applied Cognitive Psychology, 4 (1), 85-95.
4. Čavojová, v. & Ersoy, S. (2020). The role of scientific reasoning and religious beliefs in use of complementary and alternative medicine. Journal of Public Health, 42 (3), e239-e248.
5. Čavojová, V & Brezina, I. (2020). Why do we believe weird things? Recent trends in cognitive failures research in Slovakia. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2019). Seville, SPAIN: IATED. p. 2267-2276. ISBN 978-84-09-14755-7.
6. Čavojová, V., Šrol, J., & Ballová Mikušková, E. (2020). How scientific reasoning correlates with health-related beliefs and behaviors during the COVID-19 pandemic? Journal of Health Psychology. https://doi.org/10.1177/1359105320962266
7. Teličák, P. & Halama, P. (2020). Temná triáda osobnosti ako prediktor epistemicko nepodložených presvedčení = Dark Triad as a Predictor of Epistemically Unfounded Beliefs. In L. Sabová (Ed.), Psychologica L : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Bratislava: STIMUL. s. 109-115. ISBN 978-80-8127-278-3.
8. Vedejová, D. & Čavojová, V. (2020). Ako skúmať sklon k sebapotvrdzovaniu? In Československá psychologie, 64 (2), 184-196.
9. Vedejová, D. & Čavojová, V. (2020). Confirmation Bias in Information Search, Interpretation, and Memory Recall: Evidence from Reasoning about Four Controversial Topics. Thinking and Reasoning. https://doi.org/10.1080/13546783.2021.1891967