Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže

VEGA 2/0095/10

Doba riešenia:
1.1.2010 – 31.12.2013

Vedúci projektu:
Gurňáková Jitka, Mgr. PhD.

Spoluriešitelia:
Halama Peter, Doc. Mgr. PhD.
Adamovová Lucia, Mgr. PhD.
Čičmanová Lenka, Mgr. PhD.
Törvenyi Belovičová Zuzana, PhDr. PhD.
Kamhalová, Ivana, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt je zameraný na identifikáciu osobnostných aspektov, ktoré súvisia s výberom efektívnych stratégií sebaregulácie a rozhodovania v reálnych situáciách emočnej záťaže. Jeho dominantou je naturalistický prístup k výskumu rozhodovania a sebaregulácie u dospelých ľudí, ktorí sa vo svojom pracovnom alebo osobnom živote stretávajú s potrebou konať v emočne zaťažujúcich situáciách. Rozhodovanie a sebaregulácia sú v tomto kontexte považované za procesy vzájomne súvisiace a paralelne prebiehajúce. Prostredníctvom kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych postupov sa pokúsime o konfrontáciu empirických dát a teoretických modelov sebaregulácie a rozhodovania, ako aj o vypracovanie typológie a osobnostného profilu jednotlivcov schopných efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v reálnych situáciách emočnej záťaže.

Kľúčové slová:
sebaregulácia, emócie, rozhodovanie, naturalistické teórie rozhodovania, emočne záťažové situácie, osobnosť