Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh

VEGA 2/0064/13

Doba riešenia:
01/2013 – 12/2016

Vedúci projektu:
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Spoluriešitelia:
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
Mgr. Martin Majerník, Msc.
Mgr. Marek Jurkovič

Anotácia vedeckého projektu:
Intuícia vo výskume rozhodovania je pomerne nová a neprebádaná téma, hoci má osobitnú dôležitosť pre výskum rozhodovania expertov a efektu intuitívnych a analytických procesov usudzovania na kvalitu rozhodovania. Zároveň je prienikom najvýznamnejších tradícií vo výskume usudzovania a rozhodovania (JDM), ktoré definujú intuíciu odlišne a inak pristupujú k skúmaniu expertného rozhodovania: programy heuristík a zaujatostí (Kahneman, Tversky), ekologická racionalita (Gigerenzer, ABC Group) a naturalistické rozhodovanie (Klein). Cieľom projektu je analýza teoretických modelov JDM pre výskum intuitívneho rozhodovania expertov. Cieľovou skupinou sú experti a aj bežní ľudia, čím projekt mieri k získaniu poznatkov o tom, kedy a ako ľudia (experti) využívajú analytické a intuitívne rozhodovanie v situáciách komplexnej voľby v podmienkach veľkej neistoty. Teda, aké kognitívne procesy a zložky prostredia sa podieľajú na voľbe vážených rozhodovacích stratégií verzus rýchlych úsporných heuristík v reálnych situáciách.

Kľúčové slová:
intuícia, strategické rozhodovanie, experti, rozhodovacie stratégie, ekologická racionalita, naturalistické rozhodovanie