Poslanie

Ústav experimentálnej psychológie je vedecká organizácia, ktorá sa orientuje na základný výskum kognitívnych a emočných procesov osobnosti činnej v sociálnom kontexte s cieľom prispieť k porozumeniu týchto procesov v každodennom fungovaní ľudí. Jeho hlavným poslaním je uskutočňovať výskum; získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie.

História

Ústav sa začal formovať od roku 1952, najskôr ako Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU (Slovenskej akadémie vied a umení, predchodkyne dnešnej Slovenskej akadémie vied). Založenie Psychologického oddelenia znamenalo vznik vôbec prvého pracoviska na Slovensku, ktoré sa zameriavalo na psychologický výskum. Od apríla 1955 sa oddelenie osamostatnilo a prebudovalo do podoby Psychologického laboratória SAV, ktoré od roku 1963 do roku 2015 fungovalo ako Ústav experimentálnej psychológie SAV. Od roku 2015 je ústav súčasťou Centra spoločenských a psychologických vied SAV a od roku 2022 sa ústav spolu s celým centrom transformoval na verejno-výskumnú inštitúciu.

Súčasné oblasti výskumu

- Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery
- Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby
- Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie
- Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok
- Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam
- a iné

Výskumná spolupráca

Ústav vo svojej vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými pracoviskami ako sú:
- Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Netherlands
- University of Essex, United Kingdom
- Applied Psychology and Human Development, University of Toronto, Canada
- Psychologický ústav Akademie věd ČR, Brno, Česká republika
- University of California, Riverside, USA
- a iné

Akreditácia


V medzinárodnom hodnotení organizácií SAV panelom medzinárodných expertov bol v roku 2022 Ústav experimentálnej psychológie ako súčasť Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., zaradený do hodnotiaceho stupňa B/C (Časť výskumu je viditeľná na európskej úrovni. Výskum má pevné základy a prispieva k pochopeniu vednej oblasti na európskej úrovni).

Organizačná štruktúra

Views: 69