Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty

APVV-0361-12

Doba riešenia:
2013-2017

Vedúci projektu:
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.

Spoluriešitelia:

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa zameriava na skúmanie rozhodovacích procesov u tých profesionálov, u ktorých rozhodovanie významne vstupuje do kvality profesionálneho výkonu. Má za cieľ analyzovať rozhodovanie profesionálov v rovine heuristických stratégií, ako aj v rovine identifikácie kľúčových procesuálnych aspektov profesionálneho rozhodovania. Projekt sa zameriava aj na mikrokognície pri rozhodovaní (základné stavebné bloky myslenia) ako aj makrokognície (komplexné kognitívne adaptácie na komplexitu podnetovej situácie). Tiež analyzuje osobnostné a sociálne premenné, ktoré majú potenciál vstupovať do rozhodovacieho procesu. Osobitný priestor je v projekte venovaný opisu intuitívnych a systematických stretégií rozhodovania profesionálov a ich vzájomnej komparácie.

Kľúčové slová:
rozhodovanie, profesionáli, heuristiky, osobnosť, makrokognície, mikrokognície

Najvýznamnejšie zistenia:
Projekt sa zameriaval na osobnostné a situačné aspekty rozhodovacích procesov u príslušníkov rôznych pracovných profesií, ako sú finanční profesionáli, manažéri, zdravotnícki pracovníci (lekári, záchranári, zdravotné sestry) a učitelia. Výsledky jednotlivých štúdií priniesli informácie o repertoári rozhodovacích stratégií v jednotlivých profesiách s dôrazom na ich intuitívnu či deliberatívnu povahu a ich efektivitu v rôznych situáciách rozhodovania (napr. stratégie komunikácie lekára voči rodičom o potrebe očkovania detí). Výsledky prispeli k hlbšiemu porozumeniu mikrokognitívnych (hľadanie informácií, efekt ukotvenia, časová diskontácia) a makrokognitívnych (utváranie zmyslu, hodnotenie situácie) procesov a funkcií, ktoré sa uplatňujú v rozhodovacích procesoch a výrazným spôsobom ovplyvňujú spracovanie informácií a kvalitu samotného rozhodnutia. Identifikované boli niektoré osobnostné premenné významným spôsobom vstupujúce do procesu rozhodovania a jeho výsledku, konkrétne emočná sebaregulácia a dispozičný optimizmus. Ako dôležité premenné v kognitívnej oblasti sa ukázali byť potreba štruktúry, nápomocná najmä v menej štruktúrovaných situáciách, a schopnosť kognitívnej reflexie zvyšujúca kapacitu odkladania odmien. Potvrdený bol aj vplyv situačných premenných a to najmä efekt odmeny, formát informácií či pozitívny vs. negatívny rámec situácií. Výsledky tiež poukázali na interakciu kognitívnych procesov a doménovo-špecifických kompetencií, ktoré môžu eliminovať kognitívne skreslenia pochádzajúce zo situačných premenných, ako je napr. spomínaný formát informácií.

Najvýznamnejšie publikácie:
1. Peter Halama (Ed.) Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, ISBN 978-80-88910-56-5.
2. Bačová, Viera - Dudeková, Katarína - Kostovičová, Lenka - Baláž, Vladimír. Financial Planning for Retirement in Young Adults (2017). Interaction of Professional Experience, Knowledge, and Beliefs. Studia Psychologica, 59, 2, 84-99.
3. Čavojová, Vladimíra - Jurkovič, Marek (2017) Comparison of Experienced vs. Novice Teachers in Cognitive Reflection and Rationality. Studia Psychologica, 59, 2, 100-112.
4. Sedlár, Martin. (2017) Situation Assessment and Decision Making Strategies of Emergency Medical Services Physicians in Routine and Non-Routine Situations. Studia Psychologica, 2017, 59, 2, 127-138.
5. Ballová Mikušková, Eva (2017). Intuition in managers’ decision-making: qualitative study. Journal of East European Management Studies, 22(3), 318-333..