Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Psychológiou k metanoi

Kováč Damián

Rok: 2007
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 475 s.
ISBN: 978-80-224-0965-0

Abstrakt:

Monografia, koncipovaná na vysokej odbornej úrovni, sa orientuje na aktuálnu problematiku súčasnej psychológie. Venuje pozornosť postaveniu človeka vo svete, úlohe vied, praktickým aspektom pôsobenia psychológie, vývinu osobnosti a jeho prostredia.Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly zo psychológie náboženstva

Halama Peter, Adamovová Lucia, Hatoková Mária, Stríženec Michal

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 165 s.
ISBN: 80-88910-22-6

Abstrakt:

Kniha prezentuje niekoľko tém, v ktorých sa prepájajú psychológia osobnosti na jednej strane a psychológia náboženstva a spirituality na strane druhej. V úvodnej kapitole sú diskutované názory popredných psychológov na vzťah osobnosti a spirituality (M. Stríženec). V druhej kapitole sa P. Halama venuje osobnostným súvislostiam náboženskej konverzie. L. Adamovová analyzuje fenomén náboženského fundamentalizmu z pohľadu osobnostných a kognitívnych charakteristík. M. Hatoková sa zaoberá konceptom Boha a to tak v osobnostných (napr. selfkoncept, zvládanie) ako aj v kultúrnych súvislostiach. Posledná kapitola (M. Stríženec) podáva prehľad metód na meranie rôznych aspektov religiozity a spirituality.Úvahy o inteligencii a osobnosti

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 200 s.
ISBN: 80-88910-20-X

Abstrakt:

Monografia reflektuje tendencie, podľa ktorých sa dôraz kladie na tzv. multifaktorovú koncepciu inteligencie; pozornosť sa venuje nielen abstraktnej, ale aj praktickej, sociálnej, morálnej, spirituálnej a existenciálnej inteligencii. Je členená do dvoch častí. Prvú možno charakterizovať spojením inteligencia – osobnosť; prináša poznatky získané pôsobením Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) - možno sa dočítať o výskumoch kognitívnych procesov a osobnosti realizovaných v UEP SAV v rámci psychoregulačnej koncepcie (D. Kováč); o histórii pojmu sociálna inteligencia, jej vzťahu k emocionálnej inteligencii a sociálnej kompetencii, metódach jej merania – prebratých i originálnych (J. Výrost, F Baumgartner); o implicitných teóriách inteligencie a ich vzťahu k výkonu, osobnosti a zvládaniu náročných situácií (Z. Ruiselová, A. Prokopčáková). Druhú časť monografie charakterizuje spojenie inteligencia – spiritualita – múdrosť; pojednáva o existenciálnej inteligencii v procese hľadania zmyslu života, autor ponúka vlastnú definíciu existenciálnej inteligencie (P. Halama); analyzuje pojem spirituálna inteligencia a možnosti jej merania (M. Stríženec); kognitívnu orientáciu na spiritualitu v súvislosti s osobnosťou (Big 5) a obrazom Boha (L.Adamovová, M. Hatoková); pristupuje k inteligencii z evolučného hľadiska (D. Lupták); analyzuje vývin osobnosti a získavanie múdrosti v celoživotnom kontexte (I. Ruisel). Autori prezentujú výsledky vlastných výskumov.Múdrosť – inteligencia – osobnosť

Ruisel Imrich (red.)

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 169 s.
ISBN: 80-88910-19-6

Abstrakt:

Monografia prezentuje prínosy viacerých spoluautorov, ktorí sa venujú skúmaniu rôznych aspektov inteligencie a múdrosti v širšom i užšom kontexte. Väčšinu z nich tvoria pracovníci UEP SAV a Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT), ale aj odborníci zo spolupracujúcich pracovísk (SVÚ SAV Košice, VÚDPaP Bratislava, FSEV UK Bratislava, FF TU Trnava, FSVaZ UKF Nitra, PÚ FF MU Brno).Štýly zvládania záťaže a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 128 s.
ISBN: 80-88910-23-4

Abstrakt:

Kniha sa venuje štýlom zvládania ako zvládacím charakteristikám "strednej úrovne všeobecnosti", ktoré sa viažu k zvládaniu rôznych typov situácií. Zaoberá sa teoreticky i výskumne vzťahom vybraných štýlov zvládania s osobnosťou i s charakteristikami kvality života. Prvá časť knihy sa venuje najmä štýlom zvládania - majstrovstvo vs. bezmocnosť - a prezentuje výsledky vlastných výskumov. Druhá časť sa zaoberá osobnosťou a zvládaním v širšom kontexte, upozorňuje na relevantné väzby zvládania a kognitívnych štýlov, zvládania a autority i na špeciálny typ kognitívnych omylov (chyba pri plánovaní času) a jeho vzťah so zvládaním.Zjavná a skrytá tvorivosť

Kusá Daniela a kol.

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 152 s.
ISBN: 80-88910-21-8

Abstrakt:

Publikácia predkladá súbor štúdií, ktoré spadajú do dvoch tematicky aj štýlom spracovania odlišných okruhov. Prvý okruh pojednáva o tvorivosti v jej svojbytných, jedinečných podobách: hľadá odpovede na otázky o tvorivosti v humore, vo výtvarnej tvorbe insitných aj uznávaných umelcov, v „umení“ jazykovej tvorivosti. V nich sa autori zaoberali tvorivosťou par excellence , jej hodnoty, ktorú prinášajú malí aj veľkí tvorcovia. V druhom okruhu sú zastúpené analýzy vzťahov tvorivosti k osobnostným a intelektovým dispozíciám, ako sú psychologická androgýnia, tvorivé nadanie, motivácia k umeleckej tvorivosti. Tieto majú nádych evergreenu, sú však polemicky ladené a vnášajú do navonok tradičných tém prvky inovácie.Múdrosť v zrkadle vekov

Ruisel Imrich

Rok: 2005
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 293 s.
ISBN: 80-551-1059-X

Abstrakt:

Múdrosť spolu so svojimi protikladmi, ako je nerozumnosť, hlúposť a nedokonalosť, tvoria pojmy, ktoré hodnotia ľudské správanie. Všeobecne možno súhlasiť s názorom, že ľudí s kompetenciou konať múdro je pomerne málo. Samotná otázka „čo je múdrosť“ je v podstate umelá. Ak hľadáme definíciu múdrosti, musíme validizovať konanie, správanie, alebo postoje konkrétnych ľudí. Prvé kapitoly publikácie sa zameriavajú na múdroslovnú literatúru Egypta a Mezopotámie, ako aj Starého a Nového zákona. Nasledujú úvahy o vzťahu múdrosti a filozofického myslenia a skúmania podstaty múdrosti v súlade s princípmi evolučnej hermeneutiky. Najväčšiu pozornosť autor venuje psychologickým aspektom múdrosti. Uvažuje aj i vzťahu múdrosti a životného štýlu, šťastia a kvality života.Sociálne procesy a osobnosť 2004 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Ruisel Imrich, Lupták David, Falat Marek (Eds.)

Rok: 2004
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 524 s.
ISBN: 80-88910-16-1

Abstrakt:

Zborník príspevkov prezentovaných na IX ročníku konferencie Sociálne procesy a osobnosť, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22.-24. september 2004 v Starej Lesnej. Tematickým pojítkom príspevkov je základný a aplikovaný výskum v oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.Inteligencia a myslenie

Ruisel Imrich

Rok: 2004
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 432 s.
ISBN: 80-551-0766-1

Abstrakt:

Vo svete, v ktorom žijeme, je čoraz viac ľudí s vysokou abstraktnou inteligenciou. Konštruujú a vyrábajú dokonalejšie a rýchlejšie lietadlá či autá, zvyšujú poschodia mrakodrapov, rozkrúcajú kolesá konzumu i zábavy. Spoločnosť preto skôr potrebuje ľudí s jedinečnou morálnou inteligenciou, citlivých analytikov univerzálnych problémov ľudstva, ako aj rozširujúcej sa priepasti medzi vyspelými a tradičnými spoločenstvami, ktorí chápu, že nie je v poriadku, aby jedni umierali na prejedanie a nedostatok pohybu a iní od hladu a úmornej nadľudskej práce. Svet potrebuje ľudí, ktorí knižné poznatky o potrebe tolerancie medzi kultúrami citlivo uplatnia v praxi a vedia pozorne načúvať a riešiť starosti príslušníkov iných kultúr, než je ich vlastná. Ľudí, ktorých empatia a porozumenie nekončia pri ich rase, náboženstve alebo presvedčení, ktorí sa nebijú do hrude pri neustálom zdôrazňovaní predností svojej civilizácie. Ľudia s takouto sociálnou a morálnou inteligenciou sú nádejou pre nás všetkých.<< < 1 2 3 4 5