Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Doktorandské štúdium


Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV má ako nevysokoškolská inštitúcia uzavretú dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského štúdia s dvomi vysokoškolskými inštitúciami:

 • s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v študijnom odbore 3.1.13 sociálna a pracovná psychológia
 • s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v študijnom odbore 3.1.10. všeobecná a experimentálna psychológia

 • Dôležité informácie: v prípade, že si záujemca o doktorandské štúdium vyberie tému vypísanú školiteľmi ÚEP CSPV SAV:

  1. Témy vypísané pre PhD. štúdium vychádzajú z výskumného programu ústavu. Sú súčasťou riešenia výskumného projektu, na ktorom participuje školiteľ/-ľka.
  2. Budúci doktorand/-dka sa stane oficiálne riešiteľom/-ľkou tohto grantového projektu a členom/-kou riešiteľského tímu; jeho/jej dizertačná práca je/bude prínosom k riešeniu a súčasťou výsledkov projektu.
  3. Vedeckú časť PhD. štúdia budú školiteľ a školiteľky usmerňovať k napísaniu vedeckých štúdií z oblasti riešenej v dizertačnej práci v renomovaných domácich a medzinárodných recenzovaných časopisoch.

  O aktuálnych témach, podmienkach a termínoch prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v uvedených študijných programoch na aktuálny školský rok sa informujte webstránke príslušných fakúlt:

 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave http://www.fses.uniba.sk
 • Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave http://ff.truni.sk


 • V záujme odovzdania „dobrej“ žiadosti o PhD. štúdium (projekt dizertačnej práce) odporúčame dohodnúť si e-mailom konzultácie (elektronické alebo osobné) k vybranej téme priamo so školiteľom/-ľkou z ÚEP CSPV SAV.