Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Doktorandské štúdium


Ústav experimentálnej psychológie má ako nevysokoškolská inštitúcia právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov uskutočňovaných na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave:
na základe uznesenia Akreditačnej komisie č. 41.2.2 zápisnice č. 41 a uznesenia 66.2.2. zápisnice č. 66

Denná forma štúdia trojročný doktorandský študijný program v študijnom odbore garant platnosť do
sociálna a pracovná psychológia 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce Bačová Viera, prof. PhDr. DrSc. najbližšej komplexnej akreditácie vysokej školy

Externá forma štúdia päťročný doktorandský študijný program v študijnom odbore garant platnosť do
sociálna a pracovná psychológia 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce Bačová Viera, prof. PhDr. DrSc. najbližšej komplexnej akreditácie vysokej školyZoznam aktuálnych tém:

Význam sociálnych a kognitívnych zručností zdravotníckych profesionálov pre kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (školiteľka Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.)

Intervenčné programy na znižovanie kognitívnych zlyhaní (školiteľka PeadDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.)

Osobnostné, situačné a kognitívne prediktory porozumenia implicitným významom v jazyku (školiteľka PeadDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.)
Dôležité informácie v prípade, že si záujemca o doktorandské štúdium vyberie tému vypísanú školiteľmi ÚEP SAV:

  1. Témy vypísané pre PhD. štúdium vychádzajú z výskumného programu ústavu. Sú súčasťou riešenia výskumného projektu, na ktorom participuje školiteľ/-ľka.
  2. Budúci doktorand/-dka sa stane oficiálne riešiteľom/-ľkou tohto grantového projektu a členom/-kou riešiteľského tímu; jeho/jej dizertačná práca je/bude prínosom k riešeniu a súčasťou výsledkov projektu.
  3. Vedeckú časť PhD. štúdia budú školiteľ a školiteľky usmerňovať k napísaniu vedeckých štúdií z oblasti riešenej v dizertačnej práci v renomovaných domácich a medzinárodných recenzovaných časopisoch.
  4. V záujme odovzdania „dobrej“ žiadosti o PhD. štúdium (konkrétne bod: projekt dizertačnej práce na 1-2 strany, cieľ, metódy, závery pre prax) odporúčame dohodnúť si e-mailom konzultácie (elektronické alebo osobné) k vybranej téme priamo so školiteľom/-ľkou z ÚEP SAV.
O podmienkach a termínoch prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia na aktuálny školský rok sa informujte na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave http://www.fses.uniba.sk