Kontrafaktové myslenie a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 170 s.
ISBN: 978-80-88910-27-5

Abstrakt: Kontrafaktovo myslíme, keď uvažujeme „Čo keby ...“ a v mysli sa zaoberáme alternatívami inými, ako je tá, ktorá v skutočnosti nastala. Publikácia sa pokúša podať čitateľovi obraz o súčasnom stave skúmania tohto komplexného, značne zložitého a zatiaľ ešte nedostatočne preskúmaného fenoménu, a to od teoretických úvah o samotnom procese kontrafaktového myslenia, cez jeho zaradenie do širších súvislostí hypotetického myslenia a rozhodovania, až po prehľad výskumných aktivít autorov a ich výsledkov.

Sociálne procesy a osobnosť 2008 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Golecká Lenka, Gurňáková Jitka, Ruisel Imrich (Eds.)

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 870 s.
ISBN: 978-80-88910-26-8

Abstrakt: Recenzovaný zborník príspevkov XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2008, ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil v dňoch 15.-17.9.2008 v KC Academia v Starej Lesnej. Nosnou témou konferencie bola Osobnosť a procesy zvládania, na ktorú nadväzovali čiastkové témy Teória, metodológia a psychodiagnostika; Sociálne procesy a osobnosť vo vývine; Kognície, múdrosť a osobnosť; Kvalita života a zdravie; Osobnosť, profesia, spoločnosť. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.

Vzťahová väzba a religiozita

Adamovová Lucia, Halama Peter

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 101 s.
ISBN: 978-80-8095-057-6

Abstrakt: Kniha je zameraná na súvislosti religiozity a vzťahovej väzby. Prvá časť knihy sa zaoberá teóriou vzťahovej väzby (attachment), jej biologickými súvislosťami a zdrojmi v detstve ako aj jej aplikáciou v oblasti dospelého fungovania, najmä v interpersonálnych vzťahoch. Kniha tiež obsahuje kapitolu o metódach používaných na meranie a diagnostiku štýlov vzťahovej väzby. Druhá časť knihy prepája teóriu pripútania s religiozitou. Štvrtá kapitola prezentuje možnosti, ako môže byť postava Boha prežívaná ako vzťahová osoba. Ďalšie dve kapitoly prezentujú teoretické koncepty a výsledky výskumov, ktoré sa týkajú súvislostí vzťahovej väzby a religiozity so špeciálnym dôrazom na náboženský fundamentalizmus a náboženskú konverziu.

Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu - 2. prepracované a doplnené vydanie

Bačová Viera

Rok: 2009
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 281 s.
ISBN: 978-80-224-1068-7

Abstrakt: Publikácia prináša prehľad nových smerov v psychológii, ktoré v doterajších učebniciach chýbajú. S nimi sa otvárajú aj základné otázky: akým spôsobom nazerá psychológia na človeka v súčasnosti – opúšťa analógiu človeka so strojom, nekoncentruje sa iba na pojmy „konvenčnej“ psychológie, ale prichádza s novými modelmi nazerania na človeka v širších filozoficko-sociologicko-lingvistických koncepciách.
Hlavný prínos spočíva v ucelenom výklade a rozbore smerov, ktoré ako určitý výraz postmoderného myslenia a obsahového zreteľa ku konkrétnej kultúre významne ovplyvnili a stále ovplyvňujú súčasný vývoj psychológie. Okrem prezentovania smerov ako etogenika, sociálny konštruktivizmus, psychologické skúmanie jazyka, analýza diskurzu, kritická psychológia, feministická psychológia, psychológia v prácach M. Foucaulta, autorka uvádza svoje výskumy a štúdie, v ktorých sa usiluje o praktickú implementáciu výskumných postupov a výskumníckeho myslenia súčasných smerov v psychológii. Monografia je druhým doplneným a prepracovaným vydaním rovnomennej publikácie z roku 2000.

Sprevádzanie chorých a zomierajúcich - Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach

Hatoková Mária a kolektív

Rok: 2009
Vydavateľstvo: DON BOSCO, Bratislava
Počet strán: 215 s.
ISBN: 978-80-8074-095-5

Abstrakt: Kniha nemá odpovede na všetky otázky, ani si na ne nenárokuje. Chce skôr vnášať podnety, ako vyslovovať verdikty. Snaží sa priblížiť kľúčové oblasti potrebné pre utvorenie základného obrazu problematiky sprevádzania ťažko chorých a zomierajúcich. Sprevádzanie ťažko chorých a nevyliečiteľne chorých onkologických pacientov je z dobrovoľníckych aktivít jednou z najťažších. V tejto knihe nájdeme objasnenie motivácie dobrovoľníkov, mnoho nového o nádorových ochoreniach a najmä návod, ako sprevádzať skutočne dobre, na úžitok tých, ktorých budeme navštevovať, ale aj pre vlastný osobnostný rast.

Myslenie – osobnosť – múdrosť

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 276 s.
ISBN: 978-80-88910-25-1

Abstrakt: Mongrafia vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Koncentruje sa na subjektívne aspekty poznávania. Prispelo do nej 17 spoluautorov, ktorí v súlade s modernými trendmi výskumu kognitívnych procesov kriticky posudzujú doterajšie trendy vo výskume poznávacích procesov zamerané skôr na izolované skúmanie „čistých kognícií“. Hlavným zámerom spoluautorov je preto získanie relevantných poznatkov o pôsobení takých kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť vzhľadom na osobnostné premenné i sociálno-kultúrne reagulátory činnosti.

Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
Počet strán: 318 s.
ISBN: 978-80-8068-747-2

Abstrakt: Kolektívna monografia predkladá teoretické a výskumné spracovanie tematických oblastí, ktoré v slovenskej a českej psychológii majú doposiaľ skôr sporadickú odozvu. Otvára otázky o kvalite života a ľudskom a sociálnom kapitáli ako psychologických a sociálno-psychologických javoch v širšom kontexte sociálnych vied. Poskytuje prehľad o súčasnom rozmýšľaní, prepracovanosti a pojmovej diferenciácii v zahraničných pohľadoch na tieto javy. Prehľad dopĺňajú vlastné empirické štúdie autora a autoriek.

Teoretická časť monografie obsahuje kapitoly:
Kvalita života a sociálny kapitál - porovnanie pojmov a teórií - Viera Bačová
Definície, teoretické modely a indikátory kvality života - Peter Babinčák
Sociálny kapitál – psychologické dimenzie - Viera Bačová
Komunity, sociálne siete a sociálny kapitál - Zuzana Makovská
Súčasné koncepcie dôvery v psychológii - Tatiana Jusková

Časť Empirické skúmanie obsahuje kapitoly:
Expertnosť terapeuta ako základ pre dôveru v psychoterapeutickom vzťahu - Gabriela Mikulášková
Prediktory spokojnosti so životom v údajoch európskej sociálnej sondy - Peter Babinčák
Kvalita života v autobiografiách žien - Natália Sedlák Vendelová
Jednotlivci v komunitách: hodnoty a identifikácie - Viera Bačová, Peter Babinčák
Dôvera a dôveryhodnosť zisťovaná rozhodnutím dôverovať a byt dôveryhodný – variácia „trust game“ postupu - Viera Bačová, Tatiana Jusková
Kvalita života v psychologickom poradenstve - Elena Pavluvčíková

Zmysel života z pohľadu psychológie

Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 223 s.
ISBN: 978-80-8095-023-1

Abstrakt: Publikácia sa venuje problematike prežívania zmyslu v živote človeka z pohľadu psychológie. Autor popisuje východiská tohto problému v teóriách významných psychológov. Základ psychologického chápania tohto fenoménu vidí najmä v motivačnej sfére: t.j. potrebe po zmysle. Analyzuje prežívanie zmyslu života, pričom rozoznáva kognitívnu, motivačnú, ako aj emocionálnu stránku tohto problému. Ďalej sa venuje úlohe zmyslu života v optimálnom fungovaní človeka, zvládaní záťaže, pozerá sa na tento fenomén z pohľadu vývinovej psychológie, ako aj psychológie osobnosti. Súčasťou knihy je aj popis metodologických a diagnostických súvislostí zmyslu života, ako aj uplatnením tejto problematiky v aplikovaných psychologických disciplínach.

Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu

Stríženec Michal

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 166 s.
ISBN: 978-80-88910-24-4

Abstrakt: V nadväznosti na predošlú monografiu autora (Súčasná psychológia náboženstva, 2001) sa na základe zahraničnej a domácej literatúry uvádzajú nové prístupy v psychológii náboženstva, otázky vedy a viery, spirituality (najmä škály spirituality - dve z nich overoval autor v našich podmienkach) a pod.

NEO päťfaktorový osobnostný inventár (podľa NEO Five-Factor Inventory P.T. Costu a R.R. McCraeho) - Prvé slovenské vydanie

Ruisel Imrich, Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Testcentrum – Hogrefe, Praha
Počet strán: 45 s.

Abstrakt: Psychodiagnostický manuál prezentuje slovenskú verziu NEO päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI, ktorého tvorcami sú americkí autori P.T.Costa a R.R.McCare. NEO-FFI obsahuje 60 položiek rozdelených do piatich faktorov: Neurotizmus, Extraverzia, Otvorenosť, Prívetivosť a Svedomitosť, pričom názov NEO je odvodený z prvých troch faktorov. Inventár je určený na výskumné, ale aj aplikačné účely (pre poradenskú, klinickú, pedagogickú a školskú alebo pracovnú psychológiu). Koncepcia piatich veľkých faktorov predstavuje doterajší vrchol faktorovo-analytického výskumu osobnosti. Manuál obsahuje základné údaje týkajúce sa administrácie, teoretického zarámovania, interpretácie dosiahnutých výsledkov, základné údaje o reliabilite a validite, ako aj normy.

Psychológiou k metanoi

Kováč Damián

Rok: 2007
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 475 s.
ISBN: 978-80-224-0965-0

Abstrakt: Monografia, koncipovaná na vysokej odbornej úrovni, sa orientuje na aktuálnu problematiku súčasnej psychológie. Venuje pozornosť postaveniu človeka vo svete, úlohe vied, praktickým aspektom pôsobenia psychológie, vývinu osobnosti a jeho prostredia.

Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly zo psychológie náboženstva

Halama Peter, Adamovová Lucia, Hatoková Mária, Stríženec Michal

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 165 s.
ISBN: 80-88910-22-6

Abstrakt: Kniha prezentuje niekoľko tém, v ktorých sa prepájajú psychológia osobnosti na jednej strane a psychológia náboženstva a spirituality na strane druhej. V úvodnej kapitole sú diskutované názory popredných psychológov na vzťah osobnosti a spirituality (M. Stríženec). V druhej kapitole sa P. Halama venuje osobnostným súvislostiam náboženskej konverzie. L. Adamovová analyzuje fenomén náboženského fundamentalizmu z pohľadu osobnostných a kognitívnych charakteristík. M. Hatoková sa zaoberá konceptom Boha a to tak v osobnostných (napr. selfkoncept, zvládanie) ako aj v kultúrnych súvislostiach. Posledná kapitola (M. Stríženec) podáva prehľad metód na meranie rôznych aspektov religiozity a spirituality.

Úvahy o inteligencii a osobnosti

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 200 s.
ISBN: 80-88910-20-X

Abstrakt: Monografia reflektuje tendencie, podľa ktorých sa dôraz kladie na tzv. multifaktorovú koncepciu inteligencie; pozornosť sa venuje nielen abstraktnej, ale aj praktickej, sociálnej, morálnej, spirituálnej a existenciálnej inteligencii. Je členená do dvoch častí. Prvú možno charakterizovať spojením inteligencia – osobnosť; prináša poznatky získané pôsobením Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) - možno sa dočítať o výskumoch kognitívnych procesov a osobnosti realizovaných v UEP SAV v rámci psychoregulačnej koncepcie (D. Kováč); o histórii pojmu sociálna inteligencia, jej vzťahu k emocionálnej inteligencii a sociálnej kompetencii, metódach jej merania – prebratých i originálnych (J. Výrost, F Baumgartner); o implicitných teóriách inteligencie a ich vzťahu k výkonu, osobnosti a zvládaniu náročných situácií (Z. Ruiselová, A. Prokopčáková). Druhú časť monografie charakterizuje spojenie inteligencia – spiritualita – múdrosť; pojednáva o existenciálnej inteligencii v procese hľadania zmyslu života, autor ponúka vlastnú definíciu existenciálnej inteligencie (P. Halama); analyzuje pojem spirituálna inteligencia a možnosti jej merania (M. Stríženec); kognitívnu orientáciu na spiritualitu v súvislosti s osobnosťou (Big 5) a obrazom Boha (L.Adamovová, M. Hatoková); pristupuje k inteligencii z evolučného hľadiska (D. Lupták); analyzuje vývin osobnosti a získavanie múdrosti v celoživotnom kontexte (I. Ruisel). Autori prezentujú výsledky vlastných výskumov.

Múdrosť – inteligencia – osobnosť

Ruisel Imrich (red.)

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 169 s.
ISBN: 80-88910-19-6

Abstrakt: Monografia prezentuje prínosy viacerých spoluautorov, ktorí sa venujú skúmaniu rôznych aspektov inteligencie a múdrosti v širšom i užšom kontexte. Väčšinu z nich tvoria pracovníci UEP SAV a Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT), ale aj odborníci zo spolupracujúcich pracovísk (SVÚ SAV Košice, VÚDPaP Bratislava, FSEV UK Bratislava, FF TU Trnava, FSVaZ UKF Nitra, PÚ FF MU Brno).

Štýly zvládania záťaže a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 128 s.
ISBN: 80-88910-23-4

Abstrakt: Kniha sa venuje štýlom zvládania ako zvládacím charakteristikám "strednej úrovne všeobecnosti", ktoré sa viažu k zvládaniu rôznych typov situácií. Zaoberá sa teoreticky i výskumne vzťahom vybraných štýlov zvládania s osobnosťou i s charakteristikami kvality života. Prvá časť knihy sa venuje najmä štýlom zvládania - majstrovstvo vs. bezmocnosť - a prezentuje výsledky vlastných výskumov. Druhá časť sa zaoberá osobnosťou a zvládaním v širšom kontexte, upozorňuje na relevantné väzby zvládania a kognitívnych štýlov, zvládania a autority i na špeciálny typ kognitívnych omylov (chyba pri plánovaní času) a jeho vzťah so zvládaním.

Zjavná a skrytá tvorivosť

Kusá Daniela a kol.

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 152 s.
ISBN: 80-88910-21-8

Abstrakt: Publikácia predkladá súbor štúdií, ktoré spadajú do dvoch tematicky aj štýlom spracovania odlišných okruhov. Prvý okruh pojednáva o tvorivosti v jej svojbytných, jedinečných podobách: hľadá odpovede na otázky o tvorivosti v humore, vo výtvarnej tvorbe insitných aj uznávaných umelcov, v „umení“ jazykovej tvorivosti. V nich sa autori zaoberali tvorivosťou par excellence , jej hodnoty, ktorú prinášajú malí aj veľkí tvorcovia. V druhom okruhu sú zastúpené analýzy vzťahov tvorivosti k osobnostným a intelektovým dispozíciám, ako sú psychologická androgýnia, tvorivé nadanie, motivácia k umeleckej tvorivosti. Tieto majú nádych evergreenu, sú však polemicky ladené a vnášajú do navonok tradičných tém prvky inovácie.

Múdrosť v zrkadle vekov

Ruisel Imrich

Rok: 2005
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 293 s.
ISBN: 80-551-1059-X

Abstrakt: Múdrosť spolu so svojimi protikladmi, ako je nerozumnosť, hlúposť a nedokonalosť, tvoria pojmy, ktoré hodnotia ľudské správanie. Všeobecne možno súhlasiť s názorom, že ľudí s kompetenciou konať múdro je pomerne málo. Samotná otázka „čo je múdrosť“ je v podstate umelá. Ak hľadáme definíciu múdrosti, musíme validizovať konanie, správanie, alebo postoje konkrétnych ľudí. Prvé kapitoly publikácie sa zameriavajú na múdroslovnú literatúru Egypta a Mezopotámie, ako aj Starého a Nového zákona. Nasledujú úvahy o vzťahu múdrosti a filozofického myslenia a skúmania podstaty múdrosti v súlade s princípmi evolučnej hermeneutiky. Najväčšiu pozornosť autor venuje psychologickým aspektom múdrosti. Uvažuje aj i vzťahu múdrosti a životného štýlu, šťastia a kvality života.

Sociálne procesy a osobnosť 2004 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Ruisel Imrich, Lupták David, Falat Marek (Eds.)

Rok: 2004
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 524 s.
ISBN: 80-88910-16-1

Abstrakt: Zborník príspevkov prezentovaných na IX ročníku konferencie Sociálne procesy a osobnosť, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22.-24. september 2004 v Starej Lesnej. Tematickým pojítkom príspevkov je základný a aplikovaný výskum v oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.

Inteligencia a myslenie

Ruisel Imrich

Rok: 2004
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 432 s.
ISBN: 80-551-0766-1

Abstrakt: Vo svete, v ktorom žijeme, je čoraz viac ľudí s vysokou abstraktnou inteligenciou. Konštruujú a vyrábajú dokonalejšie a rýchlejšie lietadlá či autá, zvyšujú poschodia mrakodrapov, rozkrúcajú kolesá konzumu i zábavy. Spoločnosť preto skôr potrebuje ľudí s jedinečnou morálnou inteligenciou, citlivých analytikov univerzálnych problémov ľudstva, ako aj rozširujúcej sa priepasti medzi vyspelými a tradičnými spoločenstvami, ktorí chápu, že nie je v poriadku, aby jedni umierali na prejedanie a nedostatok pohybu a iní od hladu a úmornej nadľudskej práce. Svet potrebuje ľudí, ktorí knižné poznatky o potrebe tolerancie medzi kultúrami citlivo uplatnia v praxi a vedia pozorne načúvať a riešiť starosti príslušníkov iných kultúr, než je ich vlastná. Ľudí, ktorých empatia a porozumenie nekončia pri ich rase, náboženstve alebo presvedčení, ktorí sa nebijú do hrude pri neustálom zdôrazňovaní predností svojej civilizácie. Ľudia s takouto sociálnou a morálnou inteligenciou sú nádejou pre nás všetkých.