Štrukturálne faktory súvisiace s konšpiračnými presvedčeniami: ako neistota, nerovnosť a nízka inštitucionálna dôvera prispievajú k podpore konšpiračných presvedčení.


VEGA 2/0035/24


Doba riešenia projektu:
1.1.2024-31.12.2027

Vedúci/vedúca projektu:
Magdalena Adamus

Spoluriešitelia:
Eva Ballová Mikušková
Matúš Grežo
Peter Teličák
Viktória Sunyík
Patrik Havan
Radoslav Merva
Juliana Bujňáková

Anotácia:
Posledné roky boli poznačené návalom konšpiračných teórií (KT) a presvedčení (KP), ktoré vysvetľovali znepokojivé udalosti ako spiknutia zoskupení mocných ľudí. Pomocou modelu existenciálneho ohrozenia asociálno-funkčného prístupu sa projekt zameriava na identifikáciu štrukturálnych faktorov (najmä na neistotu, nerovnosť, dôveru, anómiu) zvyšujúcich podporu KP, ako aj na skúmanie mediátorov tohto vzťahu a následkov v podobe maladaptívneho správania. Výsledky prispejú k poznaniu nedostatočne preštudovaných štrukturálnych faktorov súvisiacich s KP a mohli by poskytnúť podklady pre budúce intervencie. Ak sa KP ukážu ako prepojené so štrukturálnymi faktormi, bude možné navrhnúť intervencie prispôsobené potrebám ľudí, ktorí najviac trpia tým, že podliehajú KP. Okrem odhaľovania jednotlivých KT a posilňovania kognitívnych schopností, by sa intervencie mohli zamerať na pôvod KP a budovanie odolnosti voči KP prostredníctvom zmierňovania skúsenosti s existenčnými hrozbami a zlepšovania životných podmienok.

Kľúčové slová: Konšpiračné presvedčenia, neistota, nerovnosť, inštitucionálna dôvera