Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

VEGA 2/0083/22

Doba riešenia:
2022 – 2025

Vedúci projektu:
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

Spoluriešitelia:
Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.
Mgr. Denisa Marcinechová
Mgr. Bianka Karlíková
Anotácia vedeckého projektu:
Projekt sa venuje dostupným zdrojom a dôsledkom rôznych spôsobov regulácie emócií na well-being a psychické zdravie zdravotníckych profesionálov. Plynule rozvíja predchádzajúce aktivity riešiteľov projektu VEGA 2/0070/18, v rámci ktorého bolo zahájené longitudinálne sledovanie uvedených fenoménov po druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Táto aktivita je súčasťou medzinárodnej spolupráce výskumníkov z viac ako 30 krajín sveta, ktorej cieľom je objasniť, nakoľko sú s mentálnym zdravím zdravotníckych profesionálov asociované premenné ako incidencia ochorenia COVID-19 v populácii, kapacity zdravotného systému či zavedené opatrenia. Nadväzujúce kvantitatívne i kvalitatívne medziskupinové porovnania zdravotníkov viac alebo menej zasiahnutých skúsenosťami z rovnakého prostredia, ktoré sú špecifikom tohto projektu, umožnia odhaliť viac podrobností o individuálnych a situačných faktoroch, ktoré dopad zvýšenej záťaže na psychické zdravie zdravotníkov ovplyvňujú.

Kľúčové slová:
regulácia emócií, zvládanie záťaže, zdroje, well-being, psychické zdravie, zdravotníci