Nedôverčivá mentalita a nenormatívne správanie: Od vnímania sociálnej reality k porušovaniu sociálnych noriem

Projekt VEGA 2/0030/24

Doba riešenia projektu: 01/2024 – 12/2027

Vedúci projektu:
Mgr. Matúš Grežo, PhD.


Spoluriešitelia:
Mgr. Magdalena Adamus, PhD.
Mgr. Martin Sedlár, PhD.
Mgr. Jana Tencerová, PhD.


Anotácia:

Globálne hrozby posledných rokov (pandémia, migrácia, vojnové konflikty) prinášajú zmeny v sociálnych normách. Časť populácie však napriek možným negatívnym spoločenským dopadom tieto normy nedodržiava. Ukazuje sa, že jedným z kľúčových prediktorov takéhoto nenormatívneho správania je nedôvera voči inštitúciám a tradičným autoritám. Cieľom tohto projektu je na základe najnovších psychologických modelov nedôvery konceptualizovať a skúmať pojem nedôverčivá mentalita. Zároveň je jeho cieľom overiť predpoklad, že ľudia s nedôverčivou mentalitou sa správajú viac nenormatívne, pretože u nich dochádza k zmenám vo vnímaní sociálnej reality. Tento predpoklad projekt overuje v kontexte prosociálneho správania a správania súvisiaceho so zdravím. Implikácie projektu presahujú problematiku nenormatívneho správania a môžu pomôcť k porozumeniu súčasných pálčivých spoločenských problémov, ako spoločenská polarizácia, podliehanie epistemicky nepodloženým presvedčeniam, či radikalizmus.

Kľúčové slová:
Nedôverčivá mentalita, Nenormatívne správanie, Vnímanie sociálnej reality