Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

VEGA č. 2/0048/18

Trvanie projektu:
2022 – 2026

Vedúci riešiteľ:
prof. Peter Halama, PhD..

Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
PhDr. Lucia Kočišová, PhD.
Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.
Anotácia:
Projekt na psychologickej rovine reflektuje socio-ekonomicko-demografické zmeny, ktoré nutne prinášajú aj zmeny v tradičnom chápaní dôchodku smerom k väčšej rozmanitosti spôsobov prechodu na dôchodok. Projekt bude skúmať to, ako ľudia v rôznych fázach prípravy a adaptácie na dôchodok konceptualizujú svoju predstavu o dôchodku a o samotnom procese tranzície na dôchodok. Zameria sa aj na to, ako individuálne naratívy a koncepty dôchodku súvisia s veľkými spoločenskými naratívmi reprezentovanými vo významných médiách zvlášť u ľudí silne sa identifikujúcich so svojou prácou. V kvantitatívnej časti bude projekt u ľudí v rôznych fázach prípravy a adaptácie na dôchodok skúmať to, ako individuálne koncepty a naratívy dôchodku súvisia s relevantnými premennými týkajúcimi sa dôchodku (napr. preddôchodková úzkosť, očakávania od dôchodku) a kvalitou samotnej adaptácie na dôchodok.

Kľúčové slová:
meniaca sa povaha dôchodku, naratívy dôchodku, koncepty dôchodku, tranzícia do dôchodku, adaptácia na dôchodok