Výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v Bratislave otvára výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka.

Podmienky prijatia - ukončené doktorandské štúdium (alebo tesne pred ukončením) v psychologických odboroch, prípadne v inom príbuznom odbore
- schopnost' publikovat' výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom publikácií v relevantných časopisoch
- schopnosť publikovat' a prezentovat' svoje výsledky v anglickom jazyku
- ochota tematicky sa podieľat' na projektoch realizovaných na ústave (pozri http://www.psychologia.sav.sk/index.php?id=projects.)

Ponúkame
- tvorivú prácu v podnetnom akademickom prostredí
- flexibilný pracovný čas
- možnost' odborného rastu

Platové náležitosti sa riadia osobitnou stupnicou platových taríf učitelov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorá je prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. Závisia od dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dlžky doterajšej praxe. Podľa aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny.

Prihlasovanie do výberového konania je možné realizovat priebežne e-mailom na adresu peter.halama@savba.sk do 30.6. 2020. K prihláške je nutné pripojit' životopis a zoznam doterajších publikácií.

Záujemcovia, ktorí budú splňat' predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor.

Termín nástupu bude na základe dohody s vybraným uchádzačom.