VEGA 2/0085/17

Doba riešenia:
2017 – 2020

Vedúci projektu:
PaedDr. Vladimira Kurincová Čavojová, PhD.

Spoluriešitelia:
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Mgr. Mária Túnyiová, PhD.
Mgr. Marek Jurkovič, PhD.
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
PhDr. Robert Krause
Mgr. Jakub Šrol
Anotácia vedeckého projektu:
Cieľom projektu je identifikovať a popísať faktory prispievajúce k tomu, aby ľudia lepšie prijímali, chápali a spracovávali odborné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre informované a na evidencii založené rozhodovanie. Narastá množstvo a komplexnosť informácií, no zároveň aj podliehanie pseudovedeckým presvedčeniam, predsudkom či odmietaniu vedy, čo má nepriaznivé dôsledky pre život jednotlivca (odmietanie očkovať, nedodržiavanie zdravotných odporúčaní lekárov, neefektívne vynakladanie financií, podliehanie konšpiráciám, prejavy intolerancie a pod.). Nepochopenie a neakceptácia odborných informácií sú spôsobené (1) kognitívnymi limitmi na strane prijímateľa informácie (napr. sklon k sebapotvrdzovaniu), (2) spôsobom, ako sú informácie formulované a podávané (napr. použitím percent miesto prirodzených frekvencií). Preskúmanie týchto limitov nám umožní navrhnúť a otestovať možnosti efektívnejšieho komunikovania informácií tak, aby došlo k zníženiu kognitívnych zaujatostí a optimalizácii rozhodnutí.

Kľúčové slová:
usudzovanie, presvedčenia, kritické myslenie, vedecké myslenie, pochopenie informácií