Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení
súvisiacich s pandémiou COVID-19

APVV-20-0387

Doba riešenia:
2021 - 2025

Vedúci projektu:
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Spoluriešitelia:
Dr. Magdalena Adamus, PhD.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Mgr. Daša Vedejová
Mgr. Jakub Lieskovský
Mgr. Ing. Peter Teličák
Mgr. Radoslav Merva

Anotácia vedeckého projektu:
Projekt je založený na predpoklade, že pandémia COVID-19 nie je len lekárskym problémom, ale má dlhodobý negatívny vplyv na široké spektrum sociálnych a psychologických javov. Tento vplyv presahuje časový rámec samotnej pandémie a pretrváva dlhodobo aj po jej skončení. Projekt sa zameriava na negatívne dôsledky pandémie na nepodložené presvedčenie (konšpirácie, hoaxy, falošné správy), dôveru v inštitúcie, zdravotné a finančné správanie a negatívne spoločenské postoje ako diskriminácia alebo predsudky. Projekt má niekoľko cieľov. V prvom rade sa zameriava na poskytnutie empirického prehľadu o najčastejších nepodložených presvedčeniach a maladaptívnom správaní súvisiacom s pandémiou. Jeho cieľom je tiež identifikovať skupiny ľudí podľa demografických a osobnostných/kognitívnych kritérií, u ktorých je vyššie riziko výskytu maladaptívnej psychosociálnej reakcie na pandémiu. Projekt chce navyše experimentálne overiť, ako konkrétna prezentácia informácií týkajúcich sa COVID-19 môže ovplyvniť schopnosť ľudí rozlišovať medzi skutočnými a falošnými správami a ich podliehanie maladaptívnym presvedčeniam o COVID-19. Projekt využíva krátkodobý longitudinálny výskumný dizajn s tromi vlnami zberu údajov, vrátane sebavýveďových meracích nástrojov a experimentálnej manipulácie, aby sa identifikovali kauzálne vzťahy medzi premennými. Výsledky poskytnú hlbšie pochopenie sociálno-psychologických dôsledkov pandémie COVID-19 v dlhodobom kontexte a môžu byť cenným zdrojom inštitucionálnych stratégií a verejných politík zameraných na elimináciu škodlivých vplyvov negatívnych spoločenských udalostí na jednotlivcov a spoločnosť.

Kľúčové slová:
COVID-19, osobnostné faktory, spoločenské dôsledky, debiasing