Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení
súvisiacich s pandémiou COVID-19

APVV-20-0387

Doba riešenia:
2021 - 2025

Vedúci projektu:
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Spoluriešitelia:
Dr. Magdalena Adamus, PhD.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Mgr. Jakub Lieskovský
Mgr. Ing. Peter Teličák
Anotácia vedeckého projektu:
Projekt je založený na predpoklade, že pandémia COVID-19 nie je len lekárskym problémom, ale má dlhodobý negatívny vplyv na široké spektrum sociálnych a psychologických javov. Tento vplyv presahuje časový rámec samotnej pandémie a pretrváva dlhodobo aj po jej skončení. Projekt sa zameriava na negatívne dôsledky pandémie na nepodložené presvedčenie (konšpirácie, hoaxy, falošné správy), dôveru v inštitúcie, zdravotné a finančné správanie a negatívne spoločenské postoje ako diskriminácia alebo predsudky. Projekt má niekoľko cieľov. V prvom rade sa zameriava na poskytnutie empirického prehľadu o najčastejších nepodložených presvedčeniach a maladaptívnom správaní súvisiacom s pandémiou. Jeho cieľom je tiež identifikovať skupiny ľudí podľa demografických a osobnostných/kognitívnych kritérií, u ktorých je vyššie riziko výskytu maladaptívnej psychosociálnej reakcie na pandémiu. Projekt chce navyše experimentálne overiť, ako konkrétna prezentácia informácií týkajúcich sa COVID-19 môže ovplyvniť schopnosť ľudí rozlišovať medzi skutočnými a falošnými správami a ich podliehanie maladaptívnym presvedčeniam o COVID-19. Projekt využíva krátkodobý longitudinálny výskumný dizajn s tromi vlnami zberu údajov, vrátane sebavýveďových meracích nástrojov a experimentálnej manipulácie, aby sa identifikovali kauzálne vzťahy medzi premennými. Výsledky poskytnú hlbšie pochopenie sociálno-psychologických dôsledkov pandémie COVID-19 v dlhodobom kontexte a môžu byť cenným zdrojom inštitucionálnych stratégií a verejných politík zameraných na elimináciu škodlivých vplyvov negatívnych spoločenských udalostí na jednotlivcov a spoločnosť.

Kľúčové slová:
COVID-19, osobnostné faktory, spoločenské dôsledky, debiasing