POL(AR)ICY: Polarizovaná spoločnosť: Od politickej orientácie k ochrane morálnych hodnôt


Projekt APVV-23-0127


Doba riešenia projektu: 06/2024 – 06/2028

Vedúci projektu:
Mgr. Matúš Grežo, PhD.

Spoluriešitelia:
Mgr. Magdalena Adamus, PhD.
Mgr. Viktória Sunyík, PhD.
Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.
Mgr. Peter Teličák, PhD.
Mgr. Alexander Loziak, PhD.
Mgr. Ivan Brezina, PhD.

Anotácia:
Súčasný vývoj v demokratických spoločnostiach ukazuje, že sociálna a politická polarizácia je oveľa rozšírenejšia a škodlivejšia, než sa očakávalo na prelome tisícročí. Bohužiaľ sa zdá, že pokiaľ ide o polarizáciu, Slovensko nie je výnimkou. Názorové nezhody na rôzne spoločenské otázky, ako je právo na interrupciu, hrozba "gender ideológie" alebo migrácia, sa často prenášajú do politického diskurzu a vytvárajú živnú pôdu pre konflikty medzi rôznymi názorovými skupinami. Projekt POL(AR)ICY prináša prvé podrobné poznatky o tomto averzívnom spoločenskom fenoméne v slovenských podmienkach, pričom zohľadňuje dve odlišné konceptualizácie polarizácie — názorovú a afektívnu polarizáciu. Projekt sa najskôr zameriava na rôzne spoločensko-politické otázky a v ich kontexte mapuje mieru názorovej polarizácie v slovenskej populácii. Zisťuje najmä, ako táto polarizácia variuje v závislosti od rôznych sociodemografických a štrukturálnych faktorov. Projekt sa následne orientuje na pozorovanie psychologických mechanizmov, ktoré pomáhajú vysvetliť afektívnu polarizáciu v spoločnosti. Prostredníctvom integrácie poznatkov z politickej a morálnej psychológie a psychológie skupín sa projekt zameriava na identifikáciu najzraniteľnejších sociálnych skupín, ktoré zažívajú zvýšené pocity ohrozenia a využívajú najsilnejšie (sociálne averzívne) formy obranných reakcií, keď sú vystavené porušovaniu ich morálnych hodnôt. Sériou korelačných a experimentálnych štúdií sa projekt snaží poskytnúť relevantným subjektom podrobné zistenia a odporúčania ako komunikovať a navrhovať intervencie na zníženie sociálnej polarizácie a jej potenciálnych negatívnych dôsledkov.

Kľúčové slová: názorová polarizácia, afektívna polarizácia, politická orientácia, socio-psychologické faktory súvisiace so zvládaním pocitov ohrozenia, morálne intuície, obrana morálnych hodnôt, medziskupinový konflikt