Organizačná zmena na Ústave experimentálnej psychológie SAV

Ústav experimentálnej psychológie SAV sa v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV 616.C zo dňa 14.5.2015 zlúčil so Spoločenskovedným ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV do jedného celku s novým názvom Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Toto zlúčenie nastalo k 1.10.2015 a je súčasťou prípravy na transformáciu SAV na verejnovýskumné inštitúcie. V zmysle zriaďovacej listiny nového Centra je ústav jednou z jeho troch organizačných zložiek a je naďalej oprávnený používať v rámci odbornej komunity pod hlavičkou centra aj svoj pôvodný názov a logo.