Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
Počet strán: 318 s.
ISBN: 978-80-8068-747-2

Abstrakt:

Kolektívna monografia predkladá teoretické a výskumné spracovanie tematických oblastí, ktoré v slovenskej a českej psychológii majú doposiaľ skôr sporadickú odozvu. Otvára otázky o kvalite života a ľudskom a sociálnom kapitáli ako psychologických a sociálno-psychologických javoch v širšom kontexte sociálnych vied. Poskytuje prehľad o súčasnom rozmýšľaní, prepracovanosti a pojmovej diferenciácii v zahraničných pohľadoch na tieto javy. Prehľad dopĺňajú vlastné empirické štúdie autora a autoriek.

Teoretická časť monografie obsahuje kapitoly:
Kvalita života a sociálny kapitál - porovnanie pojmov a teórií - Viera Bačová
Definície, teoretické modely a indikátory kvality života - Peter Babinčák
Sociálny kapitál – psychologické dimenzie - Viera Bačová
Komunity, sociálne siete a sociálny kapitál - Zuzana Makovská
Súčasné koncepcie dôvery v psychológii - Tatiana Jusková

Časť Empirické skúmanie obsahuje kapitoly:
Expertnosť terapeuta ako základ pre dôveru v psychoterapeutickom vzťahu - Gabriela Mikulášková
Prediktory spokojnosti so životom v údajoch európskej sociálnej sondy - Peter Babinčák
Kvalita života v autobiografiách žien - Natália Sedlák Vendelová
Jednotlivci v komunitách: hodnoty a identifikácie - Viera Bačová, Peter Babinčák
Dôvera a dôveryhodnosť zisťovaná rozhodnutím dôverovať a byt dôveryhodný – variácia „trust game“ postupu - Viera Bačová, Tatiana Jusková
Kvalita života v psychologickom poradenstve - Elena PavluvčíkováZmysel života z pohľadu psychológie

Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 223 s.
ISBN: 978-80-8095-023-1

Abstrakt:

Publikácia sa venuje problematike prežívania zmyslu v živote človeka z pohľadu psychológie. Autor popisuje východiská tohto problému v teóriách významných psychológov. Základ psychologického chápania tohto fenoménu vidí najmä v motivačnej sfére: t.j. potrebe po zmysle. Analyzuje prežívanie zmyslu života, pričom rozoznáva kognitívnu, motivačnú, ako aj emocionálnu stránku tohto problému. Ďalej sa venuje úlohe zmyslu života v optimálnom fungovaní človeka, zvládaní záťaže, pozerá sa na tento fenomén z pohľadu vývinovej psychológie, ako aj psychológie osobnosti. Súčasťou knihy je aj popis metodologických a diagnostických súvislostí zmyslu života, ako aj uplatnením tejto problematiky v aplikovaných psychologických disciplínach.Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu

Stríženec Michal

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 166 s.
ISBN: 978-80-88910-24-4

Abstrakt:

V nadväznosti na predošlú monografiu autora (Súčasná psychológia náboženstva, 2001) sa na základe zahraničnej a domácej literatúry uvádzajú nové prístupy v psychológii náboženstva, otázky vedy a viery, spirituality (najmä škály spirituality - dve z nich overoval autor v našich podmienkach) a pod.NEO päťfaktorový osobnostný inventár (podľa NEO Five-Factor Inventory P.T. Costu a R.R. McCraeho) - Prvé slovenské vydanie

Ruisel Imrich, Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Testcentrum – Hogrefe, Praha
Počet strán: 45 s.

Abstrakt:

Psychodiagnostický manuál prezentuje slovenskú verziu NEO päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI, ktorého tvorcami sú americkí autori P.T.Costa a R.R.McCare. NEO-FFI obsahuje 60 položiek rozdelených do piatich faktorov: Neurotizmus, Extraverzia, Otvorenosť, Prívetivosť a Svedomitosť, pričom názov NEO je odvodený z prvých troch faktorov. Inventár je určený na výskumné, ale aj aplikačné účely (pre poradenskú, klinickú, pedagogickú a školskú alebo pracovnú psychológiu). Koncepcia piatich veľkých faktorov predstavuje doterajší vrchol faktorovo-analytického výskumu osobnosti. Manuál obsahuje základné údaje týkajúce sa administrácie, teoretického zarámovania, interpretácie dosiahnutých výsledkov, základné údaje o reliabilite a validite, ako aj normy.Psychológiou k metanoi

Kováč Damián

Rok: 2007
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 475 s.
ISBN: 978-80-224-0965-0

Abstrakt:

Monografia, koncipovaná na vysokej odbornej úrovni, sa orientuje na aktuálnu problematiku súčasnej psychológie. Venuje pozornosť postaveniu človeka vo svete, úlohe vied, praktickým aspektom pôsobenia psychológie, vývinu osobnosti a jeho prostredia.Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly zo psychológie náboženstva

Halama Peter, Adamovová Lucia, Hatoková Mária, Stríženec Michal

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 165 s.
ISBN: 80-88910-22-6

Abstrakt:

Kniha prezentuje niekoľko tém, v ktorých sa prepájajú psychológia osobnosti na jednej strane a psychológia náboženstva a spirituality na strane druhej. V úvodnej kapitole sú diskutované názory popredných psychológov na vzťah osobnosti a spirituality (M. Stríženec). V druhej kapitole sa P. Halama venuje osobnostným súvislostiam náboženskej konverzie. L. Adamovová analyzuje fenomén náboženského fundamentalizmu z pohľadu osobnostných a kognitívnych charakteristík. M. Hatoková sa zaoberá konceptom Boha a to tak v osobnostných (napr. selfkoncept, zvládanie) ako aj v kultúrnych súvislostiach. Posledná kapitola (M. Stríženec) podáva prehľad metód na meranie rôznych aspektov religiozity a spirituality.Úvahy o inteligencii a osobnosti

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 200 s.
ISBN: 80-88910-20-X

Abstrakt:

Monografia reflektuje tendencie, podľa ktorých sa dôraz kladie na tzv. multifaktorovú koncepciu inteligencie; pozornosť sa venuje nielen abstraktnej, ale aj praktickej, sociálnej, morálnej, spirituálnej a existenciálnej inteligencii. Je členená do dvoch častí. Prvú možno charakterizovať spojením inteligencia – osobnosť; prináša poznatky získané pôsobením Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) - možno sa dočítať o výskumoch kognitívnych procesov a osobnosti realizovaných v UEP SAV v rámci psychoregulačnej koncepcie (D. Kováč); o histórii pojmu sociálna inteligencia, jej vzťahu k emocionálnej inteligencii a sociálnej kompetencii, metódach jej merania – prebratých i originálnych (J. Výrost, F Baumgartner); o implicitných teóriách inteligencie a ich vzťahu k výkonu, osobnosti a zvládaniu náročných situácií (Z. Ruiselová, A. Prokopčáková). Druhú časť monografie charakterizuje spojenie inteligencia – spiritualita – múdrosť; pojednáva o existenciálnej inteligencii v procese hľadania zmyslu života, autor ponúka vlastnú definíciu existenciálnej inteligencie (P. Halama); analyzuje pojem spirituálna inteligencia a možnosti jej merania (M. Stríženec); kognitívnu orientáciu na spiritualitu v súvislosti s osobnosťou (Big 5) a obrazom Boha (L.Adamovová, M. Hatoková); pristupuje k inteligencii z evolučného hľadiska (D. Lupták); analyzuje vývin osobnosti a získavanie múdrosti v celoživotnom kontexte (I. Ruisel). Autori prezentujú výsledky vlastných výskumov.Múdrosť – inteligencia – osobnosť

Ruisel Imrich (red.)

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 169 s.
ISBN: 80-88910-19-6

Abstrakt:

Monografia prezentuje prínosy viacerých spoluautorov, ktorí sa venujú skúmaniu rôznych aspektov inteligencie a múdrosti v širšom i užšom kontexte. Väčšinu z nich tvoria pracovníci UEP SAV a Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT), ale aj odborníci zo spolupracujúcich pracovísk (SVÚ SAV Košice, VÚDPaP Bratislava, FSEV UK Bratislava, FF TU Trnava, FSVaZ UKF Nitra, PÚ FF MU Brno).Štýly zvládania záťaže a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 128 s.
ISBN: 80-88910-23-4

Abstrakt:

Kniha sa venuje štýlom zvládania ako zvládacím charakteristikám "strednej úrovne všeobecnosti", ktoré sa viažu k zvládaniu rôznych typov situácií. Zaoberá sa teoreticky i výskumne vzťahom vybraných štýlov zvládania s osobnosťou i s charakteristikami kvality života. Prvá časť knihy sa venuje najmä štýlom zvládania - majstrovstvo vs. bezmocnosť - a prezentuje výsledky vlastných výskumov. Druhá časť sa zaoberá osobnosťou a zvládaním v širšom kontexte, upozorňuje na relevantné väzby zvládania a kognitívnych štýlov, zvládania a autority i na špeciálny typ kognitívnych omylov (chyba pri plánovaní času) a jeho vzťah so zvládaním.Zjavná a skrytá tvorivosť

Kusá Daniela a kol.

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 152 s.
ISBN: 80-88910-21-8

Abstrakt:

Publikácia predkladá súbor štúdií, ktoré spadajú do dvoch tematicky aj štýlom spracovania odlišných okruhov. Prvý okruh pojednáva o tvorivosti v jej svojbytných, jedinečných podobách: hľadá odpovede na otázky o tvorivosti v humore, vo výtvarnej tvorbe insitných aj uznávaných umelcov, v „umení“ jazykovej tvorivosti. V nich sa autori zaoberali tvorivosťou par excellence , jej hodnoty, ktorú prinášajú malí aj veľkí tvorcovia. V druhom okruhu sú zastúpené analýzy vzťahov tvorivosti k osobnostným a intelektovým dispozíciám, ako sú psychologická androgýnia, tvorivé nadanie, motivácia k umeleckej tvorivosti. Tieto majú nádych evergreenu, sú však polemicky ladené a vnášajú do navonok tradičných tém prvky inovácie.<< < 1 2 3 4 5 > >>