Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Sprevádzanie chorých a zomierajúcich - Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach

Hatoková Mária a kolektív

Rok: 2009
Vydavateľstvo: DON BOSCO, Bratislava
Počet strán: 215 s.
ISBN: 978-80-8074-095-5

Abstrakt:

Kniha nemá odpovede na všetky otázky, ani si na ne nenárokuje. Chce skôr vnášať podnety, ako vyslovovať verdikty. Snaží sa priblížiť kľúčové oblasti potrebné pre utvorenie základného obrazu problematiky sprevádzania ťažko chorých a zomierajúcich. Sprevádzanie ťažko chorých a nevyliečiteľne chorých onkologických pacientov je z dobrovoľníckych aktivít jednou z najťažších. V tejto knihe nájdeme objasnenie motivácie dobrovoľníkov, mnoho nového o nádorových ochoreniach a najmä návod, ako sprevádzať skutočne dobre, na úžitok tých, ktorých budeme navštevovať, ale aj pre vlastný osobnostný rast.Myslenie – osobnosť – múdrosť

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 276 s.
ISBN: 978-80-88910-25-1

Abstrakt:

Mongrafia vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Koncentruje sa na subjektívne aspekty poznávania. Prispelo do nej 17 spoluautorov, ktorí v súlade s modernými trendmi výskumu kognitívnych procesov kriticky posudzujú doterajšie trendy vo výskume poznávacích procesov zamerané skôr na izolované skúmanie „čistých kognícií“. Hlavným zámerom spoluautorov je preto získanie relevantných poznatkov o pôsobení takých kognitívnych funkcií ako sú myslenie, riešenie problému, rozhodovanie, inteligencia, tvorivosť a múdrosť vzhľadom na osobnostné premenné i sociálno-kultúrne reagulátory činnosti.Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2008
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
Počet strán: 318 s.
ISBN: 978-80-8068-747-2

Abstrakt:

Kolektívna monografia predkladá teoretické a výskumné spracovanie tematických oblastí, ktoré v slovenskej a českej psychológii majú doposiaľ skôr sporadickú odozvu. Otvára otázky o kvalite života a ľudskom a sociálnom kapitáli ako psychologických a sociálno-psychologických javoch v širšom kontexte sociálnych vied. Poskytuje prehľad o súčasnom rozmýšľaní, prepracovanosti a pojmovej diferenciácii v zahraničných pohľadoch na tieto javy. Prehľad dopĺňajú vlastné empirické štúdie autora a autoriek.

Teoretická časť monografie obsahuje kapitoly:
Kvalita života a sociálny kapitál - porovnanie pojmov a teórií - Viera Bačová
Definície, teoretické modely a indikátory kvality života - Peter Babinčák
Sociálny kapitál – psychologické dimenzie - Viera Bačová
Komunity, sociálne siete a sociálny kapitál - Zuzana Makovská
Súčasné koncepcie dôvery v psychológii - Tatiana Jusková

Časť Empirické skúmanie obsahuje kapitoly:
Expertnosť terapeuta ako základ pre dôveru v psychoterapeutickom vzťahu - Gabriela Mikulášková
Prediktory spokojnosti so životom v údajoch európskej sociálnej sondy - Peter Babinčák
Kvalita života v autobiografiách žien - Natália Sedlák Vendelová
Jednotlivci v komunitách: hodnoty a identifikácie - Viera Bačová, Peter Babinčák
Dôvera a dôveryhodnosť zisťovaná rozhodnutím dôverovať a byt dôveryhodný – variácia „trust game“ postupu - Viera Bačová, Tatiana Jusková
Kvalita života v psychologickom poradenstve - Elena PavluvčíkováZmysel života z pohľadu psychológie

Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 223 s.
ISBN: 978-80-8095-023-1

Abstrakt:

Publikácia sa venuje problematike prežívania zmyslu v živote človeka z pohľadu psychológie. Autor popisuje východiská tohto problému v teóriách významných psychológov. Základ psychologického chápania tohto fenoménu vidí najmä v motivačnej sfére: t.j. potrebe po zmysle. Analyzuje prežívanie zmyslu života, pričom rozoznáva kognitívnu, motivačnú, ako aj emocionálnu stránku tohto problému. Ďalej sa venuje úlohe zmyslu života v optimálnom fungovaní človeka, zvládaní záťaže, pozerá sa na tento fenomén z pohľadu vývinovej psychológie, ako aj psychológie osobnosti. Súčasťou knihy je aj popis metodologických a diagnostických súvislostí zmyslu života, ako aj uplatnením tejto problematiky v aplikovaných psychologických disciplínach.Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu

Stríženec Michal

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 166 s.
ISBN: 978-80-88910-24-4

Abstrakt:

V nadväznosti na predošlú monografiu autora (Súčasná psychológia náboženstva, 2001) sa na základe zahraničnej a domácej literatúry uvádzajú nové prístupy v psychológii náboženstva, otázky vedy a viery, spirituality (najmä škály spirituality - dve z nich overoval autor v našich podmienkach) a pod.NEO päťfaktorový osobnostný inventár (podľa NEO Five-Factor Inventory P.T. Costu a R.R. McCraeho) - Prvé slovenské vydanie

Ruisel Imrich, Halama Peter

Rok: 2007
Vydavateľstvo: Testcentrum – Hogrefe, Praha
Počet strán: 45 s.

Abstrakt:

Psychodiagnostický manuál prezentuje slovenskú verziu NEO päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI, ktorého tvorcami sú americkí autori P.T.Costa a R.R.McCare. NEO-FFI obsahuje 60 položiek rozdelených do piatich faktorov: Neurotizmus, Extraverzia, Otvorenosť, Prívetivosť a Svedomitosť, pričom názov NEO je odvodený z prvých troch faktorov. Inventár je určený na výskumné, ale aj aplikačné účely (pre poradenskú, klinickú, pedagogickú a školskú alebo pracovnú psychológiu). Koncepcia piatich veľkých faktorov predstavuje doterajší vrchol faktorovo-analytického výskumu osobnosti. Manuál obsahuje základné údaje týkajúce sa administrácie, teoretického zarámovania, interpretácie dosiahnutých výsledkov, základné údaje o reliabilite a validite, ako aj normy.Psychológiou k metanoi

Kováč Damián

Rok: 2007
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 475 s.
ISBN: 978-80-224-0965-0

Abstrakt:

Monografia, koncipovaná na vysokej odbornej úrovni, sa orientuje na aktuálnu problematiku súčasnej psychológie. Venuje pozornosť postaveniu človeka vo svete, úlohe vied, praktickým aspektom pôsobenia psychológie, vývinu osobnosti a jeho prostredia.Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly zo psychológie náboženstva

Halama Peter, Adamovová Lucia, Hatoková Mária, Stríženec Michal

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 165 s.
ISBN: 80-88910-22-6

Abstrakt:

Kniha prezentuje niekoľko tém, v ktorých sa prepájajú psychológia osobnosti na jednej strane a psychológia náboženstva a spirituality na strane druhej. V úvodnej kapitole sú diskutované názory popredných psychológov na vzťah osobnosti a spirituality (M. Stríženec). V druhej kapitole sa P. Halama venuje osobnostným súvislostiam náboženskej konverzie. L. Adamovová analyzuje fenomén náboženského fundamentalizmu z pohľadu osobnostných a kognitívnych charakteristík. M. Hatoková sa zaoberá konceptom Boha a to tak v osobnostných (napr. selfkoncept, zvládanie) ako aj v kultúrnych súvislostiach. Posledná kapitola (M. Stríženec) podáva prehľad metód na meranie rôznych aspektov religiozity a spirituality.Úvahy o inteligencii a osobnosti

Ruisel Imrich a kolektív

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 200 s.
ISBN: 80-88910-20-X

Abstrakt:

Monografia reflektuje tendencie, podľa ktorých sa dôraz kladie na tzv. multifaktorovú koncepciu inteligencie; pozornosť sa venuje nielen abstraktnej, ale aj praktickej, sociálnej, morálnej, spirituálnej a existenciálnej inteligencii. Je členená do dvoch častí. Prvú možno charakterizovať spojením inteligencia – osobnosť; prináša poznatky získané pôsobením Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) - možno sa dočítať o výskumoch kognitívnych procesov a osobnosti realizovaných v UEP SAV v rámci psychoregulačnej koncepcie (D. Kováč); o histórii pojmu sociálna inteligencia, jej vzťahu k emocionálnej inteligencii a sociálnej kompetencii, metódach jej merania – prebratých i originálnych (J. Výrost, F Baumgartner); o implicitných teóriách inteligencie a ich vzťahu k výkonu, osobnosti a zvládaniu náročných situácií (Z. Ruiselová, A. Prokopčáková). Druhú časť monografie charakterizuje spojenie inteligencia – spiritualita – múdrosť; pojednáva o existenciálnej inteligencii v procese hľadania zmyslu života, autor ponúka vlastnú definíciu existenciálnej inteligencie (P. Halama); analyzuje pojem spirituálna inteligencia a možnosti jej merania (M. Stríženec); kognitívnu orientáciu na spiritualitu v súvislosti s osobnosťou (Big 5) a obrazom Boha (L.Adamovová, M. Hatoková); pristupuje k inteligencii z evolučného hľadiska (D. Lupták); analyzuje vývin osobnosti a získavanie múdrosti v celoživotnom kontexte (I. Ruisel). Autori prezentujú výsledky vlastných výskumov.Múdrosť – inteligencia – osobnosť

Ruisel Imrich (red.)

Rok: 2006
Vydavateľstvo: Don Bosco, Bratislava
Počet strán: 169 s.
ISBN: 80-88910-19-6

Abstrakt:

Monografia prezentuje prínosy viacerých spoluautorov, ktorí sa venujú skúmaniu rôznych aspektov inteligencie a múdrosti v širšom i užšom kontexte. Väčšinu z nich tvoria pracovníci UEP SAV a Centra excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT), ale aj odborníci zo spolupracujúcich pracovísk (SVÚ SAV Košice, VÚDPaP Bratislava, FSEV UK Bratislava, FF TU Trnava, FSVaZ UKF Nitra, PÚ FF MU Brno).<< < 1 2 3 4 5 > >>