Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Úvod do naturalistického rozhodovania

Gurňáková Jitka a kol.

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 209 s.
ISBN: 978-80-88910-35-0

Abstrakt:

Predložená monografia je výstupom z grantu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“ riešeného v rokoch 2010-2013 na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Autormi jednotlivých kapitol sú členovia riešiteľského kolektívu grantu - Lucia Adamovová, Lenka Čičmanová, Jitka Gurňáková, Peter Halama a Ivana Kamhalová. Úvodná časť knihy je venovaná pôvodu, základným východiskám, limitom a oblastiam záujmu naturalistického výskumu rozhodovania. Nasledujúca časť prináša bližší popis jednotlivých modelov naturalistického rozhodovania – od rozhodovacieho rebríka Rasmussena, cez Kleinov model rozhodovania založený na predchádzajúcej skúsenosti (RPD) až po modely zahŕňajúce neistotu či metakognície. Neskôr sú objasnené konkrétne postupy a metódy výskumu naturalistického rozhodovania, nasledované prehľadom štúdií o vplyve individuálnych osobnostných charakteristík a úrovne expertnosti na kvalitu rozhodovania profesionálov, vplyv emócií a schopnosti emočnej sebaregulácie na kvalitu rozhodovania. O tom, že rozhodovanie v prirodzených podmienkach je neoddeliteľnou súčasťou celého spektra rôznych kognitívnych procesov, hovoria kapitoly venované makrokogníciám v rámci individuálneho i tímového rozhodovania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná schopnosti utvárania zmyslu (sense-making). Posledné dve kapitoly predstavujú prax výskumu naturalistického rozhodovania v prostredí dvoch odlišných profesií - u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a u príslušníkov ozbrojených síl - teda tam, kde sú často naplnené základné charakteristiky naturalistického rozhodovania profesionálov - dynamické, neustále sa meniace prostredie, nejasne definované problémy, ťažko dostupné alebo dokonca chýbajúce informácie, vysoké náklady, značná miera rizika a časový tlak.Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 187 s.
ISBN: 978-80-88910-36-7

Abstrakt:

V kapitole Strategické rozhodovanie poskytuje E. Letovancová prehľad o súčasných prístupoch a výskumoch strategického rozhodovania. Ako dominantné paradigmy strategického rozhodovania vybrala racionalitu, politiku a moc a sociálnu oblasť; ako kľúčový pojem efektivita strategického rozhodovania. L. Kostovičová v kapitole Bayesovské usudzovanie približuje históriu a súčasnosť skúmania bayesovského usudzovania. Podrobne uvádza dva konkurenčné prístupy, ktoré usilujú o vysvetlenie vplyvu externého prezentovania úlohy na bayesovské usudzovanie - teóriu ekologickej racionality a teóriu vnorených množín. M. Stríženec v kapitole História, aplikácie a hodnotenie koncepcie „naturalistické rozhodovanie“ sa venuje naturalistickému rozhodovaniu, jeho základnej koncepcii a ďalšieho rozvíjania (makrokognícia, expertnosť, neurčitosť), ako aj metodologickým postupom a aplikáciám v praxi. V. Bačová v kapitole Klasická a ekologická racionalita v rozhodovaní: spor o heuristiky prezentuje klasické (racionálno-logické) normatívne modely rozhodovania, v ktorých normou pre hodnotenie „správneho“ postupu rozhodovania sú matematicko-štatisticko-logické postupy. Na druhej strane koncepcie ekologickej racionality považujú rozhodovanie za racionálne vtedy, keď je prispôsobené prostrediu a keď v tomto prostredí efektívne dosahuje svoje ciele. V kapitole Príroda verzus výchova. Vplyv genetických, biologických, sociálnych a psychologických faktorov na toleranciu ekonomických rizík V. Baláž uvádza genézu štúdií o vplyve dedičnosti na ekonomické správanie a ich kľúčové výsledky o tolerancii ekonomických rizík. Porovnáva vplyv dedičnosti s ostatnými faktormi, ktoré ovplyvňujú správanie a sumarizuje hlavné zistenia. Publikácia je voľným pokračovaním monografie Rozhodovanie a usudzovanie I. Pohľady psychológie a ekonómie. Je určená pre študentov/-tky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.Ústav experimentálnej psychológie: Koncízne výsledky do r. 2010

Kováč D.

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 55 s.
ISBN: 978-80-88910-31-2

Abstrakt:

Štúdia vznikla na podnet Predsedníctva SAV, ktoré gestoruje projekt „Dejiny SAV“. Cieľom bolo faktograficky vytvoriť širší obraz o fungovaní Ústavu experimentálnej psychológie SAV v 58. roku jeho existencie. Traduje sa, že kto si nepamätá históriu hocičoho, hrozí mu, že si to či ono musí s problémami zopakovať; história magistra vitae.Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu detí

Čavojová Vladimíra, Ballová Mikušková Eva, Belovičová Zuzana (Eds.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 311 s.
ISBN: 978-80-88910-32-9

Abstrakt:

Uvažovanie o motívoch, pocitoch a myšlienkach a z nich plynúceho správania druhých ľudí je každodennou súčasťou našich životov a bez tejto schopnosti by sme neboli schopní sociálneho fungovania. Zámerom predkladanej publikácie bolo teoreticky prispieť do diskusie o povahe tejto schopnosti, ktorá sa najčastejšie označuje ako teória mysle, jej vzťahov s emočnými aspektmi a behaviorálnymi stratégiami vo vývine detí staršieho školského veku. Kniha obsahuje jedenásť kapitol. Kapitoly v prvej časti knihy postupne vymedzujú chápanie mysle, zaoberajú sa rozdielmi v sociálnych kogníciách medzi ľuďmi a zvieratami, vývinom chápania mysle od narodenia po dospelosť, faktormi, ktoré ovplyvňujú individuálne rozdiely vo vývine chápania mysle a túto časť uzatvára prehľad metód používaných vo výskume chápania mysle u detí aj dospelých. V druhej časti knihy predstavujeme súvisiace konštrukty. Ide hlavne o empatiu, prosociálne správanie, sociálnu kompetenciu a sociálne porozumenie, morálne usudzovanie a jazyk. Mongrafia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0541/09 a posledná kapitola sumarizuje výsledky získané v rámci riešenia tohto projektu.Múdrosť v kontexte osobnosti: problémy, fakty, otázky

Imrich Ruisel, Zdena Ruiselová (Eds.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 226 s.
ISBN: 978-80-88910-34-3

Abstrakt:

V psychológii možno vymedziť pragmatické a epistemické prístupy k múdrosti. Pragmatický prístup charakterizuje dôraz na výkon a riadenie, epistemický sa skôr zameriava na zlyhania pri dosahovaní náročných výkonov a nedostatočnú psychickú reguláciu. Orientuje sa na hľadanie súladu medzi istotou a pochybnosťami, najmä prostredníctvom reflektívneho posudzovania so zameraním na postoje k poznaniu. Pragmatické teórie zdôrazňujú poznanie života podľa etických perspektív – múdrosť umožňuje žiť kvalitný život s ohľadom na seba i ostatných. Uvedené teoretické rámce formovali aj problémové okruhy knihy. Autori sa zamerali na regulačnú úlohu múdrosti v rámci osobnostných premenných, ale aj v kontexte ľudského poznávania. Prvá časť knihy je orientovaná viac teoreticky: zaoberá sa múdrosťou ako integrátorom afektov a kognícií, vzťahom múdrosti a myslenia (Ruisel), psychologicky integrovaným človekom ako prototypom osobnej múdrosti (Sollárová), neurofyziologickým kontextom múdrosti (Brezina) a vzťahom múdrosti a emočných schém (Kordačová). V druhej časti knihy sa podávajú výsledky vlastných výskumov autorov, zameraných hlavne na múdrosť vo vzťahu k osobnosti i v celkovom rámci kognície. Kapitoly referujú o rodových odlišnostiach v kontrafaktoch a múdrosti adolescentov (Ficková), o empirickom výskume múdrosti a kontrafaktového myslenia v osobnostnom kontexte (Ruiselová, Prokopčáková), o vplyve kognitívneho štýlu a rozhodovania na múdrosť (Sarmány-Schuller). Kniha končí rozsiahlou kapitolou D. Kováča, analyzujúcou ontogenetické aspekty múdrosti a múdre starnutie. V celej knihe dominuje prístup k múdrosti ako k aktívnemu regulátoru ľudského správania v širšom kontexte osobnostných i kognitívnych premenných.Križovatky poznania

Ruisel Imrich

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 521 s.
ISBN: 978-80-88910-33-6

Abstrakt:

Monografia sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj a formovanie ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty tohto fenoménu. Ide o značne široký problém, pretože významných podnetov regulujúcich a aktivujúcich ľudské poznanie je v podstate nekontrolovateľné množstvo. Ambíciou autora bol preto len fragmentárny pohľad, pričom výber orientoval na jednotlivé osobnosti, ktoré výrazne posunuli ľudské poznanie a na niektoré kontinuálne aktivity, na ktorých sa podieľali celé generácie učencov, vedcov, laikov, ale aj šľachticov, kráľov a cisárov. Ľudské poznanie sa vždy rozvíjalo výrazne internacionálne. V tomto dlhodobom procese, ktorý prakticky nemá začiatok ani koniec, sa rozhodujúcou mierou uplatňovali veľké sociálne skupiny - národy, národnosti a menšiny formované rôznymi kultúrami a civilizáciami. Autor je presvedčený, že história tvorí kľúč k pochopeniu budúcnosti. Štúdium histórie vedie ku konštantnej pokore pred géniami a talentovanými jednotlivcami, pred ich úsilím a kreatívnymi postrehmi. História neraz naznačuje, že objavy súčasníkov sú iba opakovaním dávnych poznatkov a skúseností. Autor sa prikláňa k smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré sa niekedy zdajú až nepredstaviteľné.Rozhodovanie a usudzovanie: Pohľady psychológie a ekonómie I.

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 207 s.
ISBN: 978-80-88910-30-5

Abstrakt:

Kolektív ekonómov a psychologičiek v monografii predkladá spracované vybrané oblasti posudzovania a rozhodovania (JDM). V. Bačová sa zaoberá výskumnými tradíciami JDM: skúmaním rozhodovania (ako voľby z alternatív konania) a skúmaním posudzovania (ako kognitívnym procesom). V oboch tradíciách sa preplietajú psychologické a ekonomické hľadiská. E. Drobná uvádza teórie a empirické výskumy duálnych procesov ako model „dvoch myslí v rámci jedného mozgu“. Myšlienka, že myseľ sa môže skladať z dvoch systémov usudzovania, z ktorých každý má odlišnú architektúru i vlastnosti, predstavuje v súčasnosti jedno z atraktívnych vysvetlení fungovania ľudskej mysle. V. Baláž poskytuje prehľad teórií ekonomického rozhodovania z pohľadu neoklasickej ekonómie, v ktorej dominuje model “ekonomického človek, a prezentuje pohľad behaviorálnych vied, najmä prospektovú teóriu Kahnemana a Tverskeho, ktorá do ekonomického myslenia znovu uviedla psychologické aspekty rozhodovania. V. Čavojová predstavuje štyri hlavné prístupy, ktoré do rozhodovania začleňujú emócie. Uzatvára, že emócie v rozhodovaní môžeme pokladať za adaptívny mechanizmus, ktorý môže riadiť aj tie najzásadnejšie (či ekonomické) rozhodnutia v živote. M. Šinský prezentuje návrh vlastnej taxonómie sklonov chybám (ako nazýva odchýlky od racionálneho modelu) v rozhodovaní, keďže teórie neoklasických financií podceňujú skutočnosť, že ľudia v rozhodovaní používajú heuristiky a systematicky sa odchyľujú od (teóriou predpokladaného) racionálneho rozhodovania. Monografia je určená najmä pre študentov a študentky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.Poznávanie v historických súvislostiach

Imrich Ruisel

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press
Počet strán: 430 s.
ISBN: 978-80-88910-28-2

Abstrakt:

Predložená monografia sa pokúša naznačiť niektoré problémy, ktoré ľudstvo pri svojom poznávaní prekonáva od najstarších čias až podnes. Treba dúfať, že ľudské poznanie bude na tejto ceste zreteľne svietiť, ako tomu bolo aj v tých najtemnejších chvíľach ľudskej histórie. Aj keď miestami tlela len slabá iskierka, vždy sa znova rozhorela a iba poznanie osvetľovalo tmavé zákutia ľudskej existencie. Kniha sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty. Ide o zložitý proces s mnohými premennými, ktoré zďaleka nie všetky sú pod kontrolou. Autor sa prikláňa k tomu smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré niekedy pripadajú až nepredstaviteľné.Kognitívny portrét človeka

Imrich Ruisel, Alexandra Prokopčáková (Eds.)

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 366 s.
ISBN: 978-80-88910-29-9

Abstrakt:

Monografia „Kognitívny portrét človeka“ vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Obsahuje pätnásť kapitol, v ktorých sa venuje pozornosť základným metodologickým aspektom architektúry myslenia, kognitívnym štruktúram, inteligencii, tvorivosti, kogníciám v klinickom kontexte, emóciám v kogníciách, behaviorálno-situačnému konceptu sociálnej inteligencie, individuálnym hodnotám ako aj vzťahom kognícií a múdrosti i emočnej inteligencie a zvládania. Okrem existenciálnych kognícií v poznávacom fungovaní človeka sa skúmali aj osobnostné a rodové aspekty múdrosti adolescentov. Analyzovali sa kultúrno-sociálne rozdiely v kognitívnom spracovaní a v inteligencii medzi nemeckými, českými a slovenskými adolescentmi i efekt skresleného dokazovania v postojoch obyvateľov európskych krajín k sociálnej starostlivosti. Načrtol sa portrét tvorivej a inteligentnej osobnosti v rodinnej konštelácii. Pozornosť sa venovala vzťahu praktickej a akademickej inteligencie najmä u rómskej populácie. Diskutovala sa tiež možnosť využitia emočných schém v kognitívnej i pozitívnej psychológii. V publikácii sa ponúka prehľad teoretických úvah i výskumných výsledkov o úlohe kontrafaktového myslenia pri formovaní kognitívneho portrétu človeka a súvislosť takéhoto myslenia s negatívnymi emóciami. Čitateľ tu nájde aj diskusiu o implicitných teóriách múdrosti v prostredí amazonského šamanizmu. Je zrejmé, že jednotliví autori čerpali z rôznych oblastí psychológie. Viacerí z nich riešili skôr teoreticko-metodologické otázky kognitívnej psychológie. Iní sa zameriavali skôr na analýzu otázok, ktoré kladie spoločenská prax. Spoločným úsilím bolo aspoň malým dielom prispieť k zvýrazneniu obrysov kognitívneho portrétu človeka ako samostatného subjektu, ktorý pozoruje svet, predvída, formuluje hypotézy, plánuje, experimentuje, realizuje závery a prostredníctvom získaných poznatkov ho formuje alebo sa mu aktívne či pasívne prispôsobuje.Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume

Jurčová Marta

Rok: 2009
Vydavateľstvo: IRIS, Bratislava
Počet strán: 265 s.
ISBN: 978-80-89256-42-6

Abstrakt:

Cieľom publikácie je ukázať tvorivosť vo svetle empirických výskumov, cesty a cestičky vedeckého hľadania povahy tvorivosti. Publikácia je prehľadovým prierezom poznatkov a početných javoch, ktoré sú súčasťami psychológie tvorivosti, poskytuje rámec pre pochopenie jej vrstiev, činiteľov, vplyvov. Uvádza početné výskumy, vedecké fakty, ktoré prispeli k doterajšiemu poznaniu zložitej povahy tvorivosti a tvorcu a súhry všetkých jej komponentov vo vzájomných prepojeniach, interakciách v systéme. Predstavuje tvorivosť nielen ako vrchol ľudského ducha, ale aj v jej prejavoch v každodennom živote, ktorej tvorcami sú bežní ľudia. Samostatnú časť venuje možnostiam podnecovania, rozvíjania a kultivovania tvorivosti v každodennom živote. Osobitne je určená učiteľom, sociálnym a riadiacim pracovníkom, môže byť tiež podnetná pre študentov psychológie a psychológov, ako aj pre široký okruh čitateľov, ktorí si kladú otázku, čo si predstavovať pod tvorivosťou a ako môžu poznatky o nej využiť vo svojej profesii, či osobnom živote.<< < 1 2 3 4 5 > >>