Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Múdrosť v kontexte osobnosti: problémy, fakty, otázky

Imrich Ruisel, Zdena Ruiselová (Eds.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 226 s.
ISBN: 978-80-88910-34-3

Abstrakt:

V psychológii možno vymedziť pragmatické a epistemické prístupy k múdrosti. Pragmatický prístup charakterizuje dôraz na výkon a riadenie, epistemický sa skôr zameriava na zlyhania pri dosahovaní náročných výkonov a nedostatočnú psychickú reguláciu. Orientuje sa na hľadanie súladu medzi istotou a pochybnosťami, najmä prostredníctvom reflektívneho posudzovania so zameraním na postoje k poznaniu. Pragmatické teórie zdôrazňujú poznanie života podľa etických perspektív – múdrosť umožňuje žiť kvalitný život s ohľadom na seba i ostatných. Uvedené teoretické rámce formovali aj problémové okruhy knihy. Autori sa zamerali na regulačnú úlohu múdrosti v rámci osobnostných premenných, ale aj v kontexte ľudského poznávania. Prvá časť knihy je orientovaná viac teoreticky: zaoberá sa múdrosťou ako integrátorom afektov a kognícií, vzťahom múdrosti a myslenia (Ruisel), psychologicky integrovaným človekom ako prototypom osobnej múdrosti (Sollárová), neurofyziologickým kontextom múdrosti (Brezina) a vzťahom múdrosti a emočných schém (Kordačová). V druhej časti knihy sa podávajú výsledky vlastných výskumov autorov, zameraných hlavne na múdrosť vo vzťahu k osobnosti i v celkovom rámci kognície. Kapitoly referujú o rodových odlišnostiach v kontrafaktoch a múdrosti adolescentov (Ficková), o empirickom výskume múdrosti a kontrafaktového myslenia v osobnostnom kontexte (Ruiselová, Prokopčáková), o vplyve kognitívneho štýlu a rozhodovania na múdrosť (Sarmány-Schuller). Kniha končí rozsiahlou kapitolou D. Kováča, analyzujúcou ontogenetické aspekty múdrosti a múdre starnutie. V celej knihe dominuje prístup k múdrosti ako k aktívnemu regulátoru ľudského správania v širšom kontexte osobnostných i kognitívnych premenných.Križovatky poznania

Ruisel Imrich

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 521 s.
ISBN: 978-80-88910-33-6

Abstrakt:

Monografia sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj a formovanie ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty tohto fenoménu. Ide o značne široký problém, pretože významných podnetov regulujúcich a aktivujúcich ľudské poznanie je v podstate nekontrolovateľné množstvo. Ambíciou autora bol preto len fragmentárny pohľad, pričom výber orientoval na jednotlivé osobnosti, ktoré výrazne posunuli ľudské poznanie a na niektoré kontinuálne aktivity, na ktorých sa podieľali celé generácie učencov, vedcov, laikov, ale aj šľachticov, kráľov a cisárov. Ľudské poznanie sa vždy rozvíjalo výrazne internacionálne. V tomto dlhodobom procese, ktorý prakticky nemá začiatok ani koniec, sa rozhodujúcou mierou uplatňovali veľké sociálne skupiny - národy, národnosti a menšiny formované rôznymi kultúrami a civilizáciami. Autor je presvedčený, že história tvorí kľúč k pochopeniu budúcnosti. Štúdium histórie vedie ku konštantnej pokore pred géniami a talentovanými jednotlivcami, pred ich úsilím a kreatívnymi postrehmi. História neraz naznačuje, že objavy súčasníkov sú iba opakovaním dávnych poznatkov a skúseností. Autor sa prikláňa k smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré sa niekedy zdajú až nepredstaviteľné.Rozhodovanie a usudzovanie: Pohľady psychológie a ekonómie I.

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 207 s.
ISBN: 978-80-88910-30-5

Abstrakt:

Kolektív ekonómov a psychologičiek v monografii predkladá spracované vybrané oblasti posudzovania a rozhodovania (JDM). V. Bačová sa zaoberá výskumnými tradíciami JDM: skúmaním rozhodovania (ako voľby z alternatív konania) a skúmaním posudzovania (ako kognitívnym procesom). V oboch tradíciách sa preplietajú psychologické a ekonomické hľadiská. E. Drobná uvádza teórie a empirické výskumy duálnych procesov ako model „dvoch myslí v rámci jedného mozgu“. Myšlienka, že myseľ sa môže skladať z dvoch systémov usudzovania, z ktorých každý má odlišnú architektúru i vlastnosti, predstavuje v súčasnosti jedno z atraktívnych vysvetlení fungovania ľudskej mysle. V. Baláž poskytuje prehľad teórií ekonomického rozhodovania z pohľadu neoklasickej ekonómie, v ktorej dominuje model “ekonomického človek, a prezentuje pohľad behaviorálnych vied, najmä prospektovú teóriu Kahnemana a Tverskeho, ktorá do ekonomického myslenia znovu uviedla psychologické aspekty rozhodovania. V. Čavojová predstavuje štyri hlavné prístupy, ktoré do rozhodovania začleňujú emócie. Uzatvára, že emócie v rozhodovaní môžeme pokladať za adaptívny mechanizmus, ktorý môže riadiť aj tie najzásadnejšie (či ekonomické) rozhodnutia v živote. M. Šinský prezentuje návrh vlastnej taxonómie sklonov chybám (ako nazýva odchýlky od racionálneho modelu) v rozhodovaní, keďže teórie neoklasických financií podceňujú skutočnosť, že ľudia v rozhodovaní používajú heuristiky a systematicky sa odchyľujú od (teóriou predpokladaného) racionálneho rozhodovania. Monografia je určená najmä pre študentov a študentky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.Poznávanie v historických súvislostiach

Imrich Ruisel

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press
Počet strán: 430 s.
ISBN: 978-80-88910-28-2

Abstrakt:

Predložená monografia sa pokúša naznačiť niektoré problémy, ktoré ľudstvo pri svojom poznávaní prekonáva od najstarších čias až podnes. Treba dúfať, že ľudské poznanie bude na tejto ceste zreteľne svietiť, ako tomu bolo aj v tých najtemnejších chvíľach ľudskej histórie. Aj keď miestami tlela len slabá iskierka, vždy sa znova rozhorela a iba poznanie osvetľovalo tmavé zákutia ľudskej existencie. Kniha sa usiluje o priebežný pohľad na vývoj ľudského poznania, najmä vzhľadom na historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty. Ide o zložitý proces s mnohými premennými, ktoré zďaleka nie všetky sú pod kontrolou. Autor sa prikláňa k tomu smeru bádania, ktorý vyžaduje od výskumníkov v ľubovoľných oblastiach ľudského poznania, aby akceptovali, že poznanie začína postupne, že sa šíri od jednoduchých počiatkov a postupne naberá dimenzie, ktoré niekedy pripadajú až nepredstaviteľné.Kognitívny portrét človeka

Imrich Ruisel, Alexandra Prokopčáková (Eds.)

Rok: 2010
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 366 s.
ISBN: 978-80-88910-29-9

Abstrakt:

Monografia „Kognitívny portrét človeka“ vznikla v rámci riešenia zámerov Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG). Obsahuje pätnásť kapitol, v ktorých sa venuje pozornosť základným metodologickým aspektom architektúry myslenia, kognitívnym štruktúram, inteligencii, tvorivosti, kogníciám v klinickom kontexte, emóciám v kogníciách, behaviorálno-situačnému konceptu sociálnej inteligencie, individuálnym hodnotám ako aj vzťahom kognícií a múdrosti i emočnej inteligencie a zvládania. Okrem existenciálnych kognícií v poznávacom fungovaní človeka sa skúmali aj osobnostné a rodové aspekty múdrosti adolescentov. Analyzovali sa kultúrno-sociálne rozdiely v kognitívnom spracovaní a v inteligencii medzi nemeckými, českými a slovenskými adolescentmi i efekt skresleného dokazovania v postojoch obyvateľov európskych krajín k sociálnej starostlivosti. Načrtol sa portrét tvorivej a inteligentnej osobnosti v rodinnej konštelácii. Pozornosť sa venovala vzťahu praktickej a akademickej inteligencie najmä u rómskej populácie. Diskutovala sa tiež možnosť využitia emočných schém v kognitívnej i pozitívnej psychológii. V publikácii sa ponúka prehľad teoretických úvah i výskumných výsledkov o úlohe kontrafaktového myslenia pri formovaní kognitívneho portrétu človeka a súvislosť takéhoto myslenia s negatívnymi emóciami. Čitateľ tu nájde aj diskusiu o implicitných teóriách múdrosti v prostredí amazonského šamanizmu. Je zrejmé, že jednotliví autori čerpali z rôznych oblastí psychológie. Viacerí z nich riešili skôr teoreticko-metodologické otázky kognitívnej psychológie. Iní sa zameriavali skôr na analýzu otázok, ktoré kladie spoločenská prax. Spoločným úsilím bolo aspoň malým dielom prispieť k zvýrazneniu obrysov kognitívneho portrétu človeka ako samostatného subjektu, ktorý pozoruje svet, predvída, formuluje hypotézy, plánuje, experimentuje, realizuje závery a prostredníctvom získaných poznatkov ho formuje alebo sa mu aktívne či pasívne prispôsobuje.Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume

Jurčová Marta

Rok: 2009
Vydavateľstvo: IRIS, Bratislava
Počet strán: 265 s.
ISBN: 978-80-89256-42-6

Abstrakt:

Cieľom publikácie je ukázať tvorivosť vo svetle empirických výskumov, cesty a cestičky vedeckého hľadania povahy tvorivosti. Publikácia je prehľadovým prierezom poznatkov a početných javoch, ktoré sú súčasťami psychológie tvorivosti, poskytuje rámec pre pochopenie jej vrstiev, činiteľov, vplyvov. Uvádza početné výskumy, vedecké fakty, ktoré prispeli k doterajšiemu poznaniu zložitej povahy tvorivosti a tvorcu a súhry všetkých jej komponentov vo vzájomných prepojeniach, interakciách v systéme. Predstavuje tvorivosť nielen ako vrchol ľudského ducha, ale aj v jej prejavoch v každodennom živote, ktorej tvorcami sú bežní ľudia. Samostatnú časť venuje možnostiam podnecovania, rozvíjania a kultivovania tvorivosti v každodennom živote. Osobitne je určená učiteľom, sociálnym a riadiacim pracovníkom, môže byť tiež podnetná pre študentov psychológie a psychológov, ako aj pre široký okruh čitateľov, ktorí si kladú otázku, čo si predstavovať pod tvorivosťou a ako môžu poznatky o nej využiť vo svojej profesii, či osobnom živote.Kontrafaktové myslenie a osobnosť

Ruiselová Zdena a kolektív

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 170 s.
ISBN: 978-80-88910-27-5

Abstrakt:

Kontrafaktovo myslíme, keď uvažujeme „Čo keby ...“ a v mysli sa zaoberáme alternatívami inými, ako je tá, ktorá v skutočnosti nastala. Publikácia sa pokúša podať čitateľovi obraz o súčasnom stave skúmania tohto komplexného, značne zložitého a zatiaľ ešte nedostatočne preskúmaného fenoménu, a to od teoretických úvah o samotnom procese kontrafaktového myslenia, cez jeho zaradenie do širších súvislostí hypotetického myslenia a rozhodovania, až po prehľad výskumných aktivít autorov a ich výsledkov.Sociálne procesy a osobnosť 2008 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Golecká Lenka, Gurňáková Jitka, Ruisel Imrich (Eds.)

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 870 s.
ISBN: 978-80-88910-26-8

Abstrakt:

Recenzovaný zborník príspevkov XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2008, ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil v dňoch 15.-17.9.2008 v KC Academia v Starej Lesnej. Nosnou témou konferencie bola Osobnosť a procesy zvládania, na ktorú nadväzovali čiastkové témy Teória, metodológia a psychodiagnostika; Sociálne procesy a osobnosť vo vývine; Kognície, múdrosť a osobnosť; Kvalita života a zdravie; Osobnosť, profesia, spoločnosť. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.Vzťahová väzba a religiozita

Adamovová Lucia, Halama Peter

Rok: 2009
Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, Bratislava
Počet strán: 101 s.
ISBN: 978-80-8095-057-6

Abstrakt:

Kniha je zameraná na súvislosti religiozity a vzťahovej väzby. Prvá časť knihy sa zaoberá teóriou vzťahovej väzby (attachment), jej biologickými súvislosťami a zdrojmi v detstve ako aj jej aplikáciou v oblasti dospelého fungovania, najmä v interpersonálnych vzťahoch. Kniha tiež obsahuje kapitolu o metódach používaných na meranie a diagnostiku štýlov vzťahovej väzby. Druhá časť knihy prepája teóriu pripútania s religiozitou. Štvrtá kapitola prezentuje možnosti, ako môže byť postava Boha prežívaná ako vzťahová osoba. Ďalšie dve kapitoly prezentujú teoretické koncepty a výsledky výskumov, ktoré sa týkajú súvislostí vzťahovej väzby a religiozity so špeciálnym dôrazom na náboženský fundamentalizmus a náboženskú konverziu.Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu - 2. prepracované a doplnené vydanie

Bačová Viera

Rok: 2009
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 281 s.
ISBN: 978-80-224-1068-7

Abstrakt:

Publikácia prináša prehľad nových smerov v psychológii, ktoré v doterajších učebniciach chýbajú. S nimi sa otvárajú aj základné otázky: akým spôsobom nazerá psychológia na človeka v súčasnosti – opúšťa analógiu človeka so strojom, nekoncentruje sa iba na pojmy „konvenčnej“ psychológie, ale prichádza s novými modelmi nazerania na človeka v širších filozoficko-sociologicko-lingvistických koncepciách.
Hlavný prínos spočíva v ucelenom výklade a rozbore smerov, ktoré ako určitý výraz postmoderného myslenia a obsahového zreteľa ku konkrétnej kultúre významne ovplyvnili a stále ovplyvňujú súčasný vývoj psychológie. Okrem prezentovania smerov ako etogenika, sociálny konštruktivizmus, psychologické skúmanie jazyka, analýza diskurzu, kritická psychológia, feministická psychológia, psychológia v prácach M. Foucaulta, autorka uvádza svoje výskumy a štúdie, v ktorých sa usiluje o praktickú implementáciu výskumných postupov a výskumníckeho myslenia súčasných smerov v psychológii.
Monografia je druhým doplneným a prepracovaným vydaním rovnomennej publikácie z roku 2000.<< < 1 2 3 4 5 > >>