Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť

Jitka Gurňáková a kol.

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 310 s.
ISBN: 978-80-88910-45-9

Abstrakt:

Táto kniha predstavuje výsledky výskumu špecifických psychologických podmienok, súvislostí a dôsledkov viac i menej efektívneho zvládania záťaže a sebaregulácie emócií s kvalitou rozhodovania v práci zdravotníkov. Po predchádzajúcej monografii „Úvod do naturalistického rozhodovania“ (Gurňáková a kol., 2011) reprezentuje druhú polovicu najdôležitejších výstupov z grantového projektu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“, riešeného na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave v rokoch 2010 – 2013. Jej prvá časť prezentuje zistenia z dotazníkových štúdií, ktorých cieľom bolo identifikovať zdroje, úroveň a negatívne dôsledky percipovaného stresu v práci zdravotníckych operátorov, záchranárov a zdravotných sestier a čiastočne i vojakov - s dôrazom na jeho prejavy ich v profesionálnom rozhodovaní, ako aj na tie kognitívne a osobnostné charakteristiky, ktoré jeho zvládanie ovplyvňujú. Druhá časť monografie prináša súbor troch štúdií, ktoré predstavujú pilotné aplikácie princípov naturalistického výskumu rozhodovania zdravotníckych záchranárov v reálnych, alebo realite podobných situáciách. Okrem vecného zamerania na samotný kontext a proces rozhodovania zdravotníckych záchranárov, predstavuje tiež aplikáciu menej známych postupov naturalistického výskumu rozhodovania – metódu kritických rozhodnutí a špecifické kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych spôsobov spracovania objektívnych i subjektívnych údajov z reálnych, alebo realite blízkych simulovaných situácií.Rozhodovanie a usudzovanie IV. (Aplikácie a limity intuície)

Róbert Hanák, Eva Ballová-Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 186 s.
ISBN: 978-80-88910-43-5

Abstrakt:

Publikácia je pokračovaním série monografií Rozhodovanie a usudzovanie (Bačová, 2010, 2011, 2012) vydávaných Ústavom experimentálnej psychológie, ktoré sa zaoberali rozhodovaním a usudzovaním, no zároveň autori a autorky jednotlivých kapitol presúvajú pozornosť z opisu klasických teórií rozhodovania na rozhodovanie intuitívne. Intuícia v rozhodovaní je v súčasnej vedeckej literatúre aktuálna téma. Kritický pohľad na aplikácie a obmedzenia používania intuície v rozhodovaní a metódy jej merania však doteraz na Slovensku chýbal. Kniha obsahuje sedem kapitol, ktoré sú za sebou radené tak, aby najskôr predstavili intuíciu ako adaptívnu stratégiu so svojimi špecifickými výhodami a obmedzeniami (V. Čavojová, E. Ballová Mikušková), nasledujú kapitoly mapujúce možnosti a limity merania intuície spolu s predstavením jednotlivých metód (R. Hanák, H. Harenčárová) a publikáciu uzatvárajú dve kapitoly zameriavajúce sa na aplikáciu intuície v psychológii finančného rozhodovania (V. Bačová, M. Stríženec) a vo vedeckej tvorivosti (V. Čavojová). Podobne ako predchádzajúce tri monografie, aj toto pokračovanie je určené predovšetkým pre odbornú verejnosť, študentom a študentkám magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkom a výskumníčkam v odboroch psychológia, ekonómia, sociológia a kognitívne vedy, no kapitoly sú napísané tak, aby im rozumel aj informovaný laik.UMNE STARNÚŤ

Damián Kováč

Rok: 2013
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 180 s.
ISBN: 978-80-224-1280-3

Abstrakt:

Knižka nie je určená len psychológom, lekárom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, kňazom a pod., ale aj iným stredoškolsky vzdelaným vo veku 50+. Jej širším poslaním je úsilie zoslabiť vyslovene negatívny obraz o starnutí ako v náležitých odboroch, tak aj vo verejnej mienke. Starnutie síce postupne spôsobuje rôzne funkčné straty a zvýšenú chorobnosť, ale prináša aj isté zisky v osobnosti a konaní. Okrem klasických prístupov k starnutiu osobitné kapitoly sú venované novodobému chápaniu múdrosti a citovému životu starnúcich, najmä v rámci manželstva a rodiny. Kniha je napísaná živým, miestami až rozprávačským štýlom, kultivovaný vedecký jazyk sa osvetľuje početnými obrázkami, doplnkami autora a výrokmi preslávených osobností. Umne starnúť predpokladá prelaďovať kvalitu života vzhľadom na straty a zisky, ktoré starnutie prináša; o tom je v knižke nemálo serióznych odporúčaní. Prelaďte svoj život, pokiaľ je čas!Rozhodovania a usudzovanie V. Sociálne vplyvy v rozhodovaní.

Radomír Masaryk (Ed.)

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 205 s.
ISBN: 978-80-88910-46-6

Abstrakt:

Publikácia kolektívu autorov predstavuje tri línie nášho uvažovania: 1. Snahu hľadať relevantné premenné výskumného problému a analyzovať ich formou experimentov (v publikácii prezentujú svoje závery v tomto smere predovšetkým L. Kostovičová a K. Dudeková so svojimi zisteniami zameranými na akontabilitu, zodpovednosť a sebareflexiu, a metodicky J. Bašnáková), 2. Snahu o pohľad cez kvalitatívne metódy pri skúmaní rozhodovania (R. Masaryk prináša prehľad možných prístupov a reflektuje pilotnú štúdiu zameranú na fungovanie samosprávnej inštitúcie), a 3. Snahu hľadať kultúrne faktory s vplyvom na individuálne rozhodovanie (texty I. Brezinu).Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie

Bačová Viera(Ed.)

Rok: 2012
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 261 s.
ISBN: 978-80-88910-37-4

Abstrakt:

Publikácia je voľným pokračovaním monografií „Rozhodovanie a usudzovanie I. Pohľady psychológie a ekonómie“ a „Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie“. Tri kapitoly pokračujú v štúdiu a rozvíjaní klasických teórií rozhodovania. Zaoberajú sa jednoduchou verzus komplexnou voľbou – kapitola V. Bačovej, novými prístupmi v rozvíjaní prospektovej teórie – kapitola K. Dudekovej, a možnosťami skúmať rizikové voľby kvalitatívne -- kapitola E. Drobnej. Ďalšie dve kapitoly – prvá od autora M. Stríženca a druhá od autorky H. Harenčárovej -- sa sústreďujú na intuitívne a ne/vedomé myslenie pri rozhodovaní. Monografia obsahuje aj dve empirické štúdie. M. Šinský experimentálne skúmal problém vnímania utopených nákladov vo finančnom rozhodovaní ekonomických subjektov; R. Hanák sa zaoberal expertízou v rozhodovaní, konkrétne zisťoval, ako sa zhodnú experti – personalisti, keď používajú rôzne metódy výberu uchádzačov. R. Masaryk a M. Petrjanošová vo svojej kapitole aplikujú problematiku rozhodovania v kontextoch zdravia. Viaceré kapitoly predstavujú ucelenú prezentáciu koncentrovaného problému s hĺbkovým vhľadom. Niektoré kapitoly sa venujú veľmi podobným otázkam rozhodovania, ale ich autori/rky prezentujú z odlišných uhlov pohľadu, nazerajú na ne optikou odlišných teórií a metodologických prístupov, čo pomáha komplexnejšie pochopiť procesy rozhodovania. Monografia je určená pre študentov/-tky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.Sociálne procesy a osobnosť 2012 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk (Eds.)

Rok: 2012
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 476 s.
ISBN: 978–80–88910–40–4

Abstrakt:

Recenzovaný zborník príspevkov XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2012, ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil v dňoch 17.-19.9.2012 v Konferenčnom centre Kúpele Nový Smokovec. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.Úvod do naturalistického rozhodovania

Gurňáková Jitka a kol.

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 209 s.
ISBN: 978-80-88910-35-0

Abstrakt:

Predložená monografia je výstupom z grantu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“ riešeného v rokoch 2010-2013 na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Autormi jednotlivých kapitol sú členovia riešiteľského kolektívu grantu - Lucia Adamovová, Lenka Čičmanová, Jitka Gurňáková, Peter Halama a Ivana Kamhalová. Úvodná časť knihy je venovaná pôvodu, základným východiskám, limitom a oblastiam záujmu naturalistického výskumu rozhodovania. Nasledujúca časť prináša bližší popis jednotlivých modelov naturalistického rozhodovania – od rozhodovacieho rebríka Rasmussena, cez Kleinov model rozhodovania založený na predchádzajúcej skúsenosti (RPD) až po modely zahŕňajúce neistotu či metakognície. Neskôr sú objasnené konkrétne postupy a metódy výskumu naturalistického rozhodovania, nasledované prehľadom štúdií o vplyve individuálnych osobnostných charakteristík a úrovne expertnosti na kvalitu rozhodovania profesionálov, vplyv emócií a schopnosti emočnej sebaregulácie na kvalitu rozhodovania. O tom, že rozhodovanie v prirodzených podmienkach je neoddeliteľnou súčasťou celého spektra rôznych kognitívnych procesov, hovoria kapitoly venované makrokogníciám v rámci individuálneho i tímového rozhodovania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná schopnosti utvárania zmyslu (sense-making). Posledné dve kapitoly predstavujú prax výskumu naturalistického rozhodovania v prostredí dvoch odlišných profesií - u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a u príslušníkov ozbrojených síl - teda tam, kde sú často naplnené základné charakteristiky naturalistického rozhodovania profesionálov - dynamické, neustále sa meniace prostredie, nejasne definované problémy, ťažko dostupné alebo dokonca chýbajúce informácie, vysoké náklady, značná miera rizika a časový tlak.Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie

Bačová Viera (Ed.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 187 s.
ISBN: 978-80-88910-36-7

Abstrakt:

V kapitole Strategické rozhodovanie poskytuje E. Letovancová prehľad o súčasných prístupoch a výskumoch strategického rozhodovania. Ako dominantné paradigmy strategického rozhodovania vybrala racionalitu, politiku a moc a sociálnu oblasť; ako kľúčový pojem efektivita strategického rozhodovania. L. Kostovičová v kapitole Bayesovské usudzovanie približuje históriu a súčasnosť skúmania bayesovského usudzovania. Podrobne uvádza dva konkurenčné prístupy, ktoré usilujú o vysvetlenie vplyvu externého prezentovania úlohy na bayesovské usudzovanie - teóriu ekologickej racionality a teóriu vnorených množín. M. Stríženec v kapitole História, aplikácie a hodnotenie koncepcie „naturalistické rozhodovanie“ sa venuje naturalistickému rozhodovaniu, jeho základnej koncepcii a ďalšieho rozvíjania (makrokognícia, expertnosť, neurčitosť), ako aj metodologickým postupom a aplikáciám v praxi. V. Bačová v kapitole Klasická a ekologická racionalita v rozhodovaní: spor o heuristiky prezentuje klasické (racionálno-logické) normatívne modely rozhodovania, v ktorých normou pre hodnotenie „správneho“ postupu rozhodovania sú matematicko-štatisticko-logické postupy. Na druhej strane koncepcie ekologickej racionality považujú rozhodovanie za racionálne vtedy, keď je prispôsobené prostrediu a keď v tomto prostredí efektívne dosahuje svoje ciele. V kapitole Príroda verzus výchova. Vplyv genetických, biologických, sociálnych a psychologických faktorov na toleranciu ekonomických rizík V. Baláž uvádza genézu štúdií o vplyve dedičnosti na ekonomické správanie a ich kľúčové výsledky o tolerancii ekonomických rizík. Porovnáva vplyv dedičnosti s ostatnými faktormi, ktoré ovplyvňujú správanie a sumarizuje hlavné zistenia. Publikácia je voľným pokračovaním monografie Rozhodovanie a usudzovanie I. Pohľady psychológie a ekonómie. Je určená pre študentov/-tky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.Ústav experimentálnej psychológie: Koncízne výsledky do r. 2010

Kováč D.

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 55 s.
ISBN: 978-80-88910-31-2

Abstrakt:

Štúdia vznikla na podnet Predsedníctva SAV, ktoré gestoruje projekt „Dejiny SAV“. Cieľom bolo faktograficky vytvoriť širší obraz o fungovaní Ústavu experimentálnej psychológie SAV v 58. roku jeho existencie. Traduje sa, že kto si nepamätá históriu hocičoho, hrozí mu, že si to či ono musí s problémami zopakovať; história magistra vitae.Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu detí

Čavojová Vladimíra, Ballová Mikušková Eva, Belovičová Zuzana (Eds.)

Rok: 2011
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 311 s.
ISBN: 978-80-88910-32-9

Abstrakt:

Uvažovanie o motívoch, pocitoch a myšlienkach a z nich plynúceho správania druhých ľudí je každodennou súčasťou našich životov a bez tejto schopnosti by sme neboli schopní sociálneho fungovania. Zámerom predkladanej publikácie bolo teoreticky prispieť do diskusie o povahe tejto schopnosti, ktorá sa najčastejšie označuje ako teória mysle, jej vzťahov s emočnými aspektmi a behaviorálnymi stratégiami vo vývine detí staršieho školského veku. Kniha obsahuje jedenásť kapitol. Kapitoly v prvej časti knihy postupne vymedzujú chápanie mysle, zaoberajú sa rozdielmi v sociálnych kogníciách medzi ľuďmi a zvieratami, vývinom chápania mysle od narodenia po dospelosť, faktormi, ktoré ovplyvňujú individuálne rozdiely vo vývine chápania mysle a túto časť uzatvára prehľad metód používaných vo výskume chápania mysle u detí aj dospelých. V druhej časti knihy predstavujeme súvisiace konštrukty. Ide hlavne o empatiu, prosociálne správanie, sociálnu kompetenciu a sociálne porozumenie, morálne usudzovanie a jazyk. Mongrafia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0541/09 a posledná kapitola sumarizuje výsledky získané v rámci riešenia tohto projektu.<< < 1 2 3 4 5 > >>