Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Úvod do finančnej psychológie

Michal Stríženec

Rok: 2015

Abstrakt:

Uznávaný výskumný psychológ Michal Stríženec spracoval tento materiál v snahe oboznámiť slovenských psychológov s novou disciplínou – finančnou psychológiou. Táto je v zahraničí už značne rozpracovaná, ale u nás je takmer neznáma. Materiál môže pomôcť v orientácii študentom psychológie, ale aj tým, ktorí sa zaoberajú ekonomickou psychológiou. Materiál uvádza vznik a súčasný stav finančnej psychológie, zaoberá sa finančnou gramotnosťou, finančným rozhodovaním, finančnou osobnosťou a emóciami a správaním ľudí v bežných finančných situáciách (napr. sporenie, spotreba peňazí, úver, dôchodkové sporenie).KOGNITÍVNA MOZAIKA OSOBNOSTI ČLOVEKA

Ivan Sarmány-Schuller a kol.

Rok: 2014
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 244 s.
ISBN: 978-80-88910-50-3

Abstrakt:

„Kognitívna mozaika osobnosti človeka“, je určená širšiemu okruhu čitateľov, nielen psychológom, ktorým otázky osobnosti sú asi najbližšie. Mozaika znamená vkladať kamienky poznania do zrozumiteľného celku, do poznania tak komplexného fenoménu, akým je osobnosť človeka. Pokúšame sa dopĺňať poznanie v sledovanej oblasti jednak teoretickým rozpracovaním jednotlivých fenoménov osobnosti, ale aj výskumnými aktivitami. V publikácii možno nájsť preto oboje, tak teóriu ako i výsledky výskumov. Samotné jadro knižky tvorí oblasť venovaná osobnostnému konštruktu „potreba štruktúry“, ktorý profiluje jednotlivé časti kolektívnej monografie, uvedené sú východiskové princípy konštruktu, ale aj množstvo výskumných zistení, tak zo Slovenska, ale aj spracovaných zo svetovej relevantnej literatúry (Ivan Sarmány-Schuller). Druhá kapitola je venovaná tak dôležitým a v súčasnosti priam privilegovaným otázkam rozhodovania a s ním súvisiacich fenoménov racionálneho či intuitívneho rozhodovania a myslenia, ale aj historické otázky poznávania, kognitívnych omylov a skreslení (Imrich Ruisel). Kapitola nazvaná ako „Mozaiky optimizmu“ (Matúš Grežo a Ivan Sarmány-Schuller) je teoretickým rozpracovaním viacerých konceptov fenoménu optimizmu, od naivného cez reálny, od explanačného štýlu po dispozičný, od optimizmu manažérov po optimizmus finančných analytikov. Štvrtá časť je ďalšou oblasťou osobnosti, ktorá je významne spojená s rozhodovaním a preferovaným spôsobom spracovania informácií, v tomto prípade ide o spojenie kognitívnych štýlov s religiozitou vrátane náboženského fundamentalizmu (Lucia Adamovová). Piata kapitola je venovaná detailnejšiemu teoretickému rozpracovaniu schém v troch kapitolách (Jana Kordačová), jednak schémam a ich miestu v kognitívnej štrukturácii poznania (I. kapitola), ďalej novším prístupom k otázkam štrukturácie ľudskej kognície (II. kapitola) a napokon III. Kapitola, nazvaná ako Podoby kognitívnej štrukturácie a vlastnosti schém, sleduje typy schém (telesná, schéma seba, rodová schema, kultúrne schémy a pod.). V šiestej kapitole sú výskumne spracované problemy charakteristiky osobnosti vo vzťahu k osobnostnému konceptu “potreba štruktúry”, predovšetkým vo vzťahu ku kontrafaktovému mysleniu, múdrosti a sebaúčinnosti (Alexandra Prokopčáková). Ojedinele sledované otázky spojené s neurokognitívnym prístupom k skúmaniu potreby kognitívnej štruktúry možno nájsť v VII. kapitole (Mária Túnyiová). Ôsma kapitola je venovaná pomerne málo sledovaných otázkam potreby kognitívnej štruktúry v kontexte zistení medzikultúrnej psychológie, kde na teoretickej úrovni sú komparované fenomény ako napr. tolerancia na nejednoznačnosť, analytické vs. intuitívne kognitívne stratégie (Ivan Brezina). K mozaike osobnosti patria nepochybne aj otázky zvládania, v danom prípade reaktívneho a proaktívneho (copingu), v tak citlivom období adolescencie, tieto tvoria záverečnú kapitolu (IX.), kde sú uvedené výskumné zistenia medzipohlavných rozdielov (Emília Ficková).Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.

Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2014
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 216 s.
ISBN: 978-80-88910-49-7

Abstrakt:

Recenzovaný zborník príspevkov IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV., ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil dňa 20.6.2014 v hoteli Tatra v Bratislave. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť

Jitka Gurňáková a kol.

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 310 s.
ISBN: 978-80-88910-45-9

Abstrakt:

Táto kniha predstavuje výsledky výskumu špecifických psychologických podmienok, súvislostí a dôsledkov viac i menej efektívneho zvládania záťaže a sebaregulácie emócií s kvalitou rozhodovania v práci zdravotníkov. Po predchádzajúcej monografii „Úvod do naturalistického rozhodovania“ (Gurňáková a kol., 2011) reprezentuje druhú polovicu najdôležitejších výstupov z grantového projektu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“, riešeného na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave v rokoch 2010 – 2013. Jej prvá časť prezentuje zistenia z dotazníkových štúdií, ktorých cieľom bolo identifikovať zdroje, úroveň a negatívne dôsledky percipovaného stresu v práci zdravotníckych operátorov, záchranárov a zdravotných sestier a čiastočne i vojakov - s dôrazom na jeho prejavy ich v profesionálnom rozhodovaní, ako aj na tie kognitívne a osobnostné charakteristiky, ktoré jeho zvládanie ovplyvňujú. Druhá časť monografie prináša súbor troch štúdií, ktoré predstavujú pilotné aplikácie princípov naturalistického výskumu rozhodovania zdravotníckych záchranárov v reálnych, alebo realite podobných situáciách. Okrem vecného zamerania na samotný kontext a proces rozhodovania zdravotníckych záchranárov, predstavuje tiež aplikáciu menej známych postupov naturalistického výskumu rozhodovania – metódu kritických rozhodnutí a špecifické kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych spôsobov spracovania objektívnych i subjektívnych údajov z reálnych, alebo realite blízkych simulovaných situácií.Rozhodovanie a usudzovanie IV. (Aplikácie a limity intuície)

Róbert Hanák, Eva Ballová-Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 186 s.
ISBN: 978-80-88910-43-5

Abstrakt:

Publikácia je pokračovaním série monografií Rozhodovanie a usudzovanie (Bačová, 2010, 2011, 2012) vydávaných Ústavom experimentálnej psychológie, ktoré sa zaoberali rozhodovaním a usudzovaním, no zároveň autori a autorky jednotlivých kapitol presúvajú pozornosť z opisu klasických teórií rozhodovania na rozhodovanie intuitívne. Intuícia v rozhodovaní je v súčasnej vedeckej literatúre aktuálna téma. Kritický pohľad na aplikácie a obmedzenia používania intuície v rozhodovaní a metódy jej merania však doteraz na Slovensku chýbal. Kniha obsahuje sedem kapitol, ktoré sú za sebou radené tak, aby najskôr predstavili intuíciu ako adaptívnu stratégiu so svojimi špecifickými výhodami a obmedzeniami (V. Čavojová, E. Ballová Mikušková), nasledujú kapitoly mapujúce možnosti a limity merania intuície spolu s predstavením jednotlivých metód (R. Hanák, H. Harenčárová) a publikáciu uzatvárajú dve kapitoly zameriavajúce sa na aplikáciu intuície v psychológii finančného rozhodovania (V. Bačová, M. Stríženec) a vo vedeckej tvorivosti (V. Čavojová). Podobne ako predchádzajúce tri monografie, aj toto pokračovanie je určené predovšetkým pre odbornú verejnosť, študentom a študentkám magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkom a výskumníčkam v odboroch psychológia, ekonómia, sociológia a kognitívne vedy, no kapitoly sú napísané tak, aby im rozumel aj informovaný laik.UMNE STARNÚŤ

Damián Kováč

Rok: 2013
Vydavateľstvo: VEDA, Bratislava
Počet strán: 180 s.
ISBN: 978-80-224-1280-3

Abstrakt:

Knižka nie je určená len psychológom, lekárom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, kňazom a pod., ale aj iným stredoškolsky vzdelaným vo veku 50+. Jej širším poslaním je úsilie zoslabiť vyslovene negatívny obraz o starnutí ako v náležitých odboroch, tak aj vo verejnej mienke. Starnutie síce postupne spôsobuje rôzne funkčné straty a zvýšenú chorobnosť, ale prináša aj isté zisky v osobnosti a konaní. Okrem klasických prístupov k starnutiu osobitné kapitoly sú venované novodobému chápaniu múdrosti a citovému životu starnúcich, najmä v rámci manželstva a rodiny. Kniha je napísaná živým, miestami až rozprávačským štýlom, kultivovaný vedecký jazyk sa osvetľuje početnými obrázkami, doplnkami autora a výrokmi preslávených osobností. Umne starnúť predpokladá prelaďovať kvalitu života vzhľadom na straty a zisky, ktoré starnutie prináša; o tom je v knižke nemálo serióznych odporúčaní. Prelaďte svoj život, pokiaľ je čas!Rozhodovania a usudzovanie V. Sociálne vplyvy v rozhodovaní.

Radomír Masaryk (Ed.)

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 205 s.
ISBN: 978-80-88910-46-6

Abstrakt:

Publikácia kolektívu autorov predstavuje tri línie nášho uvažovania: 1. Snahu hľadať relevantné premenné výskumného problému a analyzovať ich formou experimentov (v publikácii prezentujú svoje závery v tomto smere predovšetkým L. Kostovičová a K. Dudeková so svojimi zisteniami zameranými na akontabilitu, zodpovednosť a sebareflexiu, a metodicky J. Bašnáková), 2. Snahu o pohľad cez kvalitatívne metódy pri skúmaní rozhodovania (R. Masaryk prináša prehľad možných prístupov a reflektuje pilotnú štúdiu zameranú na fungovanie samosprávnej inštitúcie), a 3. Snahu hľadať kultúrne faktory s vplyvom na individuálne rozhodovanie (texty I. Brezinu).Epizódy z histórie poznávania

Imrich Ruisel

Rok: 2013
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 370 s.
ISBN: 978-80-88910-44-2

Abstrakt:

Monografia „Epizódy z histórie poznávania“ výberovo mapuje zložitú dráhu, ktorou ľudská societa prešla od najstarších čias podnes. Na nekonečne dlhej ceste s mnohými zákrutami, roklinami a prepadliskami stáli mnohé kľúčové míľniky. Pri ich prekonávaní významnú úlohu zohrávala tvorivosť a kognitívna orientácia človeka, ktorá miestami aj zlyhávala alebo sa uberala zbytočne dlhými okľukami, z ktorých sa musela vracať a znova vyrážať na dlhú cestu. Aj keď fakľa ľudského poznávania neraz len slabo tlela, vždy sa rozhorela, aby podporila kreativitu človeka.Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie

Bačová Viera(Ed.)

Rok: 2012
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 261 s.
ISBN: 978-80-88910-37-4

Abstrakt:

Publikácia je voľným pokračovaním monografií „Rozhodovanie a usudzovanie I. Pohľady psychológie a ekonómie“ a „Rozhodovanie a usudzovanie II: Oblasti a koncepcie“. Tri kapitoly pokračujú v štúdiu a rozvíjaní klasických teórií rozhodovania. Zaoberajú sa jednoduchou verzus komplexnou voľbou – kapitola V. Bačovej, novými prístupmi v rozvíjaní prospektovej teórie – kapitola K. Dudekovej, a možnosťami skúmať rizikové voľby kvalitatívne -- kapitola E. Drobnej. Ďalšie dve kapitoly – prvá od autora M. Stríženca a druhá od autorky H. Harenčárovej -- sa sústreďujú na intuitívne a ne/vedomé myslenie pri rozhodovaní. Monografia obsahuje aj dve empirické štúdie. M. Šinský experimentálne skúmal problém vnímania utopených nákladov vo finančnom rozhodovaní ekonomických subjektov; R. Hanák sa zaoberal expertízou v rozhodovaní, konkrétne zisťoval, ako sa zhodnú experti – personalisti, keď používajú rôzne metódy výberu uchádzačov. R. Masaryk a M. Petrjanošová vo svojej kapitole aplikujú problematiku rozhodovania v kontextoch zdravia. Viaceré kapitoly predstavujú ucelenú prezentáciu koncentrovaného problému s hĺbkovým vhľadom. Niektoré kapitoly sa venujú veľmi podobným otázkam rozhodovania, ale ich autori/rky prezentujú z odlišných uhlov pohľadu, nazerajú na ne optikou odlišných teórií a metodologických prístupov, čo pomáha komplexnejšie pochopiť procesy rozhodovania. Monografia je určená pre študentov/-tky magisterského a doktorandského štúdia, výskumníkov a výskumníčky v odboroch psychológia, ekonómia, kognitívne vedy.Sociálne procesy a osobnosť 2012 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk (Eds.)

Rok: 2012
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 476 s.
ISBN: 978–80–88910–40–4

Abstrakt:

Recenzovaný zborník príspevkov XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2012, ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil v dňoch 17.-19.9.2012 v Konferenčnom centre Kúpele Nový Smokovec. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.<< < 1 2 3 4 5 > >>