Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty

Peter Halama (Ed.)

Rok: 2017
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
Počet strán: 149 s.
ISBN: 978-80-88910-56-5

Abstrakt:

Publikácia prezentuje výsledky riešenia projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorý bol na Ústave experimentálnej psychológie SAV riešený v rokoch 2013 až 2017. Témou projektu bolo skúmanie rozhodovacích procesov v kontexte vybraných pracovných profesií s dôrazom na ich osobnostné, sociálne a procesuálne aspekty. Kniha obsahuje spolu 7 kapitol, ktoré sa týkajú jednotlivých tematických oblastí výskumu v rámci projektu a to rozhodovanie finančných profesionálov, manažérov, zdravotníkov či učiteľov. Kapitoly analyzujú rozhodovacie procesy v kontexte vybraných osobnostných, kognitívnych a sociálnych premenných.Výskum makrokognícií a emócií v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov

Jitka Gurňáková a kol.

Rok: 2017
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
Počet strán: 294 s.
ISBN: 978-80-88910-60-2

Abstrakt:

Okrem hlbokých odborných vedomostí sú pre úspešné rozhodovanie profesionálov v neznámych, zložitých a dynamicky sa meniacich situáciách potrebné tiež špecifické kognitívne a sociálne zručnosti, vychádzajúce z ich praktických skúseností. Schopnosť rozlíšiť dôležité informácie od menej podstatných, odhaliť problém a zvoliť jeho efektívne riešenie, koordinovať viaceré aktivity v prospech dosiahnutia cieľa či schopnosť plánovať a prispôsobovať svoje plány aktuálnemu vývoju situácie sú príkladom komplexných kognitívnych procesov, označovaných ako makrokognície. Pri riešení osobitne náročných situácií v práci zdravotníckych profesionálov stúpa aj význam ich schopnosti regulácie vlastných emócií. Táto kniha predstavuje analýzy vybraných psychologických faktorov, ktoré ovplyvňujú efektivitu rozhodovania v práci zdravotníckych záchranárov, lekárov-záchranárov a zdravotných sestier. Napriek vedeckému charakteru tejto publikácie môžu byť jej zistenia užitočné nielen pre výskumníkov, ale aj pre všetkých tých, ktorým leží na srdci kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie a profesionálny rozvoj zdravotníkov. V prípade záujmu o tlačenú verziu knihy je možné posielať objednávky s kontaktnými údajmi na e-mailovú adresu jitka.gurnakova@savba.skRozhodovanie a usudzovanie VI: Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch

Radomír Masaryk, Jana Bašnáková (Eds.)

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Olomouc
Počet strán: 240 s.
ISBN: 978-80-244-5033-9

Abstrakt:

Monografia sumarizuje výsledky grantového projektu VEGA s názvom „Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní “. K zameraniu na sociálne vplyvy nás inšpirovala skutočnosť, že tradičné prístupy k rozhodovaniu väčšinou skúmajú len limitované aspekty procesu rozhodovania, ktoré sú často vytrhnuté z prirodzeného kontextu. Len málo tradičných výskumov berie do úvahy širšie spoločenské či kultúrne faktory, v ktorých sa rozhodovanie jednotlivcov odohráva a ktoré rozhodnutia nevyhnutne podfarbujú. Premenlivý kultúrny a spoločenský kontext je zároveň jedným z dôvodov, prečo je také ťažké nájsť a izolovať „univerzálne“ pravidlá ľudského rozhodovania.Anatómia intuície. Psychológia racionálneho myslenia II.

Vladimíra Čavojová

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Iris
Zdroj: http://www.martinus.sk/?uItem=261388
Počet strán: 132 s.
ISBN: 9788089726738

Abstrakt:

Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu, stála aj na začiatku nášho výskumného projektu a táto kniha je výsledkom nášho uvažovania a výskumu, súvisiacich s rolou intuície v rozhodovaní a usudzovaní. Ale ani táto kniha neprináša definitívnu odpoveď, ale skôr pohľad na to, nakoľko sa oplatí na intuíciu spoliehať a za akých okolností, pretože práve realistický (a možno aj mierne skeptický) postoj k vlastnej intuícii nám môže pomôcť robiť lepšie a informované rozhodnutia, ktoré neskôr nebudeme ľutovať.Rozum: Návod na použitie. Psychológia racionálneho myslenia.

Vladimíra Čavojová, Eva Ballová Mikušková, Martin Majerník, Marek Jurkovič, Andrea Juhásová, & Radomír Masaryk

Rok: 2016
Vydavateľstvo: Iris
Zdroj: http://www.martinus.sk/?uItem=238988
Počet strán: 172 s.
ISBN: 9788089726578

Abstrakt:

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote. Kolektív autorov ponúka túto „príručku zdravého rozumu“ nielen študentom a ich učiteľom, ale všetkým záujemcom o psychológiu. Ide o súbor esejí, ktoré prezentujú názory vedcov a pedagógov. Z rôznych pohľadov poukazujú na dôležitosť kultivovania racionality v bežnom živote a vzdelávaní. Autori presvedčivo ukazujú, že veda neochudobňuje veci o tajomstvá a „zázraky“, z čoho ju mnohí obviňujú. Veď otvorenosť voči kritickému mysleniu umožňuje odhaľovať stále viac a fascinujúcejších záhad než sú tie, ktoré sa nachádzajú v zjednodušených a jednoznačných výpovediach pseudovedeckých teórií. Realita je zložitejšia než si niekedy myslíme, alebo sme ochotní pripustiť. Kniha je „povinným čítaním“ pre všetkých, ktorí sa chcú vydať dobrodružnou cestou poznania, plnou rizík i neistoty.Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV

Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2015
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 114 s.
ISBN: 978-80-88910-51-0

Abstrakt:

ÚEP SAV nie je len budova či pracovisko – tvorili ho a tvoria ho ľudia – mnohí jednotlivci, ktorí sa podpísali pod jeho dnešnú tvár, a ktorí každý svojim spôsobom prispeli k budovaniu jeho značky. A práve o týchto ľuďoch a týmto ľuďom je venovaná publikácia Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV. 1955-2015, ktorú ÚEP SAV vydal pri príležitosti 60.výročia svojho vzniku. V prípade, že máte záujem o originál publikácie, vyplňte prosím nasledovný formulár: http://goo.gl/forms/rKyLgp1vY3Cesty k rozhodovaniu: Šesť dekád psychologického výskumu

Katarína Dudeková, Lenka Kostovičová (Eds.)

Rok: 2015
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 151 s.
ISBN: 978-80-88910-52-7

Abstrakt:

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. apríla 2015 v Bratislave, pri príležitosti 60. výročia Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii. Význam symbolického názvu Cesty k rozhodovaniu je dvojaký. Ide o reflexiu toho, čo máme za sebou, a najmä pred sebou, v rámci výskumnej snahy o porozumenie procesom úsudkov a volieb ľudí v profesionálnom i bežnom živote. Cesty však predstavujú i analógiu k rôznym prístupom, metódam, paradigmám, prostredníctvom ktorých je možné odkrývať taje ľudských kognícií.Úvod do finančnej psychológie

Michal Stríženec

Rok: 2015

Abstrakt:

Uznávaný výskumný psychológ Michal Stríženec spracoval tento materiál v snahe oboznámiť slovenských psychológov s novou disciplínou – finančnou psychológiou. Táto je v zahraničí už značne rozpracovaná, ale u nás je takmer neznáma. Materiál môže pomôcť v orientácii študentom psychológie, ale aj tým, ktorí sa zaoberajú ekonomickou psychológiou. Materiál uvádza vznik a súčasný stav finančnej psychológie, zaoberá sa finančnou gramotnosťou, finančným rozhodovaním, finančnou osobnosťou a emóciami a správaním ľudí v bežných finančných situáciách (napr. sporenie, spotreba peňazí, úver, dôchodkové sporenie).KOGNITÍVNA MOZAIKA OSOBNOSTI ČLOVEKA

Ivan Sarmány-Schuller a kol.

Rok: 2014
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 244 s.
ISBN: 978-80-88910-50-3

Abstrakt:

„Kognitívna mozaika osobnosti človeka“, je určená širšiemu okruhu čitateľov, nielen psychológom, ktorým otázky osobnosti sú asi najbližšie. Mozaika znamená vkladať kamienky poznania do zrozumiteľného celku, do poznania tak komplexného fenoménu, akým je osobnosť človeka. Pokúšame sa dopĺňať poznanie v sledovanej oblasti jednak teoretickým rozpracovaním jednotlivých fenoménov osobnosti, ale aj výskumnými aktivitami. V publikácii možno nájsť preto oboje, tak teóriu ako i výsledky výskumov. Samotné jadro knižky tvorí oblasť venovaná osobnostnému konštruktu „potreba štruktúry“, ktorý profiluje jednotlivé časti kolektívnej monografie, uvedené sú východiskové princípy konštruktu, ale aj množstvo výskumných zistení, tak zo Slovenska, ale aj spracovaných zo svetovej relevantnej literatúry (Ivan Sarmány-Schuller). Druhá kapitola je venovaná tak dôležitým a v súčasnosti priam privilegovaným otázkam rozhodovania a s ním súvisiacich fenoménov racionálneho či intuitívneho rozhodovania a myslenia, ale aj historické otázky poznávania, kognitívnych omylov a skreslení (Imrich Ruisel). Kapitola nazvaná ako „Mozaiky optimizmu“ (Matúš Grežo a Ivan Sarmány-Schuller) je teoretickým rozpracovaním viacerých konceptov fenoménu optimizmu, od naivného cez reálny, od explanačného štýlu po dispozičný, od optimizmu manažérov po optimizmus finančných analytikov. Štvrtá časť je ďalšou oblasťou osobnosti, ktorá je významne spojená s rozhodovaním a preferovaným spôsobom spracovania informácií, v tomto prípade ide o spojenie kognitívnych štýlov s religiozitou vrátane náboženského fundamentalizmu (Lucia Adamovová). Piata kapitola je venovaná detailnejšiemu teoretickému rozpracovaniu schém v troch kapitolách (Jana Kordačová), jednak schémam a ich miestu v kognitívnej štrukturácii poznania (I. kapitola), ďalej novším prístupom k otázkam štrukturácie ľudskej kognície (II. kapitola) a napokon III. Kapitola, nazvaná ako Podoby kognitívnej štrukturácie a vlastnosti schém, sleduje typy schém (telesná, schéma seba, rodová schema, kultúrne schémy a pod.). V šiestej kapitole sú výskumne spracované problemy charakteristiky osobnosti vo vzťahu k osobnostnému konceptu “potreba štruktúry”, predovšetkým vo vzťahu ku kontrafaktovému mysleniu, múdrosti a sebaúčinnosti (Alexandra Prokopčáková). Ojedinele sledované otázky spojené s neurokognitívnym prístupom k skúmaniu potreby kognitívnej štruktúry možno nájsť v VII. kapitole (Mária Túnyiová). Ôsma kapitola je venovaná pomerne málo sledovaných otázkam potreby kognitívnej štruktúry v kontexte zistení medzikultúrnej psychológie, kde na teoretickej úrovni sú komparované fenomény ako napr. tolerancia na nejednoznačnosť, analytické vs. intuitívne kognitívne stratégie (Ivan Brezina). K mozaike osobnosti patria nepochybne aj otázky zvládania, v danom prípade reaktívneho a proaktívneho (copingu), v tak citlivom období adolescencie, tieto tvoria záverečnú kapitolu (IX.), kde sú uvedené výskumné zistenia medzipohlavných rozdielov (Emília Ficková).Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.

Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.)

Rok: 2014
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Počet strán: 216 s.
ISBN: 978-80-88910-49-7

Abstrakt:

Recenzovaný zborník príspevkov IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV., ktorý sa pod vedením UEP SAV ako hlavného organizátora uskutočnil dňa 20.6.2014 v hoteli Tatra v Bratislave. Zborník obsahuje plné texty príspevkov prezentovaných na konferencii.   1 2 3 4 5 > >>