Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Poslanie


Ústav experimentálnej psychológie je vedecká organizácia, ktorá sa orientuje na základný výskum poznávacích procesov osobnosti činnej v sociálnom kontexte s cieľom prispieť k porozumeniu kognitívnych procesov v každodennom fungovaní ľudí. Jeho hlavným poslaním je uskutočňovať výskum; získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie.

História


Ústav sa začal formovať od roku 1952, najskôr ako Psychologické oddelenie Filozofického ústavu SAVU (Slovenskej akadémie vied a umení, predchodkyne dnešnej Slovenskej akadémie vied). Založenie Psychologického oddelenia znamenalo vznik vôbec prvého pracoviska na Slovensku, ktoré sa zameriavalo na psychologický výskum. Od apríla 1955 sa oddelenie osamostatnilo a prebudovalo do podoby Psychologického laboratória SAV, ktoré od roku 1963 do roku 2015 fungovalo ako Ústav experimentálnej psychológie SAV. Od roku 2015 je ústav súčasťou Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktoré sa v roku 2018 transformovalo na verejnú výskumnú inštitúciu.

Súčasné oblasti výskumu


- Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií
- Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby
- Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie
- Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok
- Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach
- a iné

Výskumná spolupráca


Ústav vo svojej vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými pracoviskami ako sú:
- Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Netherlands
- University of Essex, United Kingdom
- Applied Psychology and Human Development, University of Toronto, Canada
- Psychologický ústav Akademie věd ČR, Brno, Česká republika
- University of California, Riverside, USA
- a iné