Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Úvodná stránka


Aktuality


Ponuka účasti vo výskume pre pracovníkov Záchranných zdravotných služieb

Tím výskumníkov z Ústavu experimentálnej psychológie, CSPV SAV, ktorý sa v rámci riešenia projektu VEGA 2/0070/18 "Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby" venuje výskumu netechnických zručností zdravotníckych profesionálov, hľadá zdravotníckych záchranárov a lekárov-záchranárov s minimálnou praxou 3 roky v ZZS, ochotných podelit' sa o svoje skúsenosti z reálnych výjazdov ZZS v priebehu individuálneho, cca 1,5 hodinového rozhovoru. Vaša prípadná účast' bude honorovaná prostredníctvom darčekových poukážok CadHoc v hodnote 30 Eur. Rozhovor, nahrávaný na diktafón, sa bude odohrávat' vo Vami preferovanej lokalite a čase. Všetky informácie, ktoré nám v priebehu tejto spolupráce poskytnete, budú považované za dôverné a bude s nimi nakladané v zmysle etických princípov a platnej legislatívy na ochranu osobných údajov.

V prípade, že ste ochotný/á venovat' nám v budúcnosti za vyššie uvedených podmienok cca 1,5 hodiny Vášho času, vyplňte, prosím, krátky formulár na stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy6SBFFfReC5gSTGUlx4Be-C7gTGFvhiPtBJg97diNDz7s4A/viewform, aby Vás mohli naši spolupracovníci kontaktovat'.


Výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v Bratislave otvára výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka.

Podmienky prijatia
- ukončené doktorandské štúdium (alebo tesne pred ukončením) v psychologických odboroch, prípadne v inom príbuznom odbore
- schopnost' publikovat' výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom publikácií v relevantných časopisoch
- schopnost' publikovat' a prezentovat' svoje výsledky v anglickom jazyku
- ochota tematicky sa podieľat' na projektoch realizovaných na ústave (pozri http://www.psychologia.sav.sk/index.php?id=projects.)

Ponúkame
- tvorivú prácu v podnetnom akademickom prostredí
- flexibilný pracovný čas
- možnost' odborného rastu

Platové náležitosti sa riadia osobitnou stupnicou platových taríf učitelov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorá je prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. Závisia od dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dlžky doterajšej praxe. Podľa aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny.

Prihlasovanie do výberového konania je možné realizovat priebežne e-mailom na adresu peter.halama@savba.sk do 30.9.2019. K prihláške je nutné pripojit' životopis a zoznam doterajších publikácií.

Záujemcovia, ktorí budú splňat' predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor.

Termín nástupu bude na základe dohody s vybraným uchádzačom.


Prezentácie z konferencie pre verejnost: Prečo ľudia veria nezmyslom? dostupné na stiahnutie

Dakujeme všetkým, ktorí sa minulý rok zúčastnili našej konferencie. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa jej nemohli zúčastnit dávame link na stiahnutie prezentácií: https://www.dropbox.com/sh/yrebiaab7ro3fe0/AACALw2b4N4aFms5RgFBncIqa?dl=0


Konferencia pre verejnost: Prečo ľudia veria nezmyslom?

V spolupráci s PDCS sme si pre Vás pripravili popularizačné prednášky a diskusie. Dozviete sa, napríklad, čo sú to nepodložené presvedčenia, prečo im podliehame, akých omylov v uvažovaní a rozhodovaní sa kvôli nim dopúštame a ako sa im vyvarovat.

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Bezplatná registrácia: https://goo.gl/DGkaWT

Program

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

5.11.2018 o 16:00 -- J. Šrol: Prečo ľudia veria nezmyslom?
Aj ked o svete dnes vieme viac než kedykoľvek predtým, ľudia stále často dôverujú nepodloženým informáciám, nie overeným vedeckým poznatkom. V príspevku sa dozviete, čo sú to nepodložené presvedčenia a prečo sú také rozšírené. Tiež zistíte, že kým sa mnohé z týchto presvedčení zdajú byt neškodné, môžu mat vážne sociálne, zdravotné a osobné následky.

5.11.2018 o 17:00 -- B. Uhrecký: Ako zvládame naše emócie?
Prečo niekedy nevieme ovplyvnit emócie myšlienkami? Môže mat meditácia aj negatívne úcinky? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v prednáške, v ktorej zistíte, čo hovorí súčasná psychologická veda o tom, akými spôsobmi môžeme regulovat emočné prežívanie a nakoľko tieto spôsoby vôbec fungujú.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

6.11.2017 o 16:00 -- R. Krause: Kruger-Dunningov efekt: Platí, že najviac sa preceňujú tí najmenej kompetentní?
Interaktívna prednáška, na ktorej budú mať možnosť účastníci sami na sebe otestovať, či majú tendenciu svoje schopnosti a výkon preceňovať, alebo podceňovať. Okrem vlastnej skúsenosti budú oboznámení s konceptom efektu nadmernej sebadôvery a s rôznymi výskumnými zisteniami z oblasti sebapreceňovania.

6.11.2017 o 17:00 -- J. Bašnáková & V. Čavojová: Ako nám môže v bežnom živote pomôcť, ak rozmýšľame ako vedci?
Čo znamená „myslieť ako vedec“, a má to vôbec zmysel pre ne-vedcov? V priebehu prednášky zistíte, čo všetko je súčasťou vedeckej gramotnosti, a v krátkom teste si overíte, ako na tom ste. Praktickým spôsobom predstavíme niekoľko základných zásad vedeckého myslenia a priblížime vám, ako môže byť osožné v bežnom živote. Prednáška vám pomôže naučiť sa kriticky hodnotiť nielen správy o tom, čo všetko zistili anonymní americkí (alebo iní) vedci, ale aj tvrdenia o efektívnosti rôznych zázračných prípravkov – od zubnej pasty až po liečbu rakoviny.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Konferencia Rozhodovanie profesionálov

V pondelok 26.6.2017 sa na Ústave experimentálnej psychológie – CSPV SAV uskutoční konferencia s názvom Rozhodovanie profesionálov. Na konferencii budeme prezentovať výsledky nášho skúmania v rámci projektu APVV-0361-12: Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Účasť na konferencii je bezplatná, je však nutné sa dopredu zaregistrovať kvôli obmedzenému počtu voľných miest. Viac informácií o programe aj registrácii nájdete na našej facebookovej stránke.
Link na FB udalosť: https://www.facebook.com/events/848592295291894
Zlatá medaila SAV pre prof. Vieru Bačovú

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., bývalá riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie SAV a súčasná predsedkyňa Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV bola ocenená najvyšším vyznamenaním SAV. Zlatú medailu SAV jej dňa 25.11.2016 odovzdal predseda SAV prof. Šajgalík. P. profesorke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších osobných aj vedeckých úspechov.
Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

9.11.2016 o 10:00 -- Mgr. Matúš Konečný: Dôchodkové investičné rozhodovanie ako problém rizika

9.11.2016 o 11:00 -- Mgr. Matúš Grežo, PhD.: Ako uspieť v komplexnom dynamickom svete? Inteligencia ako prediktor riešenia komplexných problémov

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Organizačná zmena na Ústave experimentálnej psychológie SAV

Ústav experimentálnej psychológie SAV sa v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV 616.C zo dňa 14.5.2015 zlúčil so Spoločenskovedným ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV do jedného celku s novým názvom Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Toto zlúčenie nastalo k 1.10.2015 a je súčasťou prípravy na transformáciu SAV na verejnovýskumné inštitúcie. V zmysle zriaďovacej listiny nového Centra je ústav jednou z jeho troch organizačných zložiek a je naďalej oprávnený používať v rámci odbornej komunity pod hlavičkou centra aj svoj pôvodný názov a logo.